Jesteś tutaj: Strona główna :: Radny :: Sesja nr VIII (29.06.2011)

Radny

Sesja nr VIII (29.06.2011)

Czerwcowa sesja była dotychczas najdłuższym spotkaniem radnych obecnej kadencji. W związku z nasileniem inwestycji, gminnych i powiatowych było sporo spraw, których wyjaśnienie interesowało radnych i sołtysów. W porządku obrad znalazło się tez kilka ważnych uchwał, m.in. o przyjęciu stawki za dodatkową usługę świadczoną w publicznym przedszkolu prowadzonym przez gminę Jastrzębia.

W sprawie budowy kanalizacji głos zabrał wójt gminy Jastrzębia Zdzisław Karaś, który poinformował, że wykonane zostało już ok. 70% zaplanowanych prac, następnie przedstawił osoby zaproszone na sesję odpowiedzialne za inwestycję, tj. przedstawiciela wykonawcy – Jana Dąbrowskiego reprezentującego firmę Jadex i inspektora nadzoru zatrudnionego przez urząd. Z informacji przedstawionych przez wykonawcę wynika, że inwestycja przebiega bez większych trudności i powinna zostać zakończona do końca sierpnia, a więc na miesiąc przed terminem. Wykonawca zaznaczył, że w związku z dofinansowaniem inwestycji ze środków unijnych, na obecnym etapie nie ma możliwości zmian projektowych i zwiększania zakresu kosztorysowego realizowanego zadania, a ewentualne dodatkowe prace, np. kolejne przyłącza będą realizowane jako oddzielne zadanie. W ramach prowadzonej inwestycji zaplanowane jest przyłączenie 156 gospodarstw domowych, jednak faktyczna ilość końcowych odbiorców tego etapu uzależniona jest od ich woli przyłączenia się do kanalizacji, gdyż już widomo, że część osób nie jest obecnie zainteresowana kanalizacją. Wykonawca poinformował również o orientacyjnych kosztach wykonania przyłącza. W zależności od usytuowania posesji i konieczności wykonania przecisku pod drogą koszt ten kształtować się będzie w przedziale od 2,5 do 3,5 tys. zł. Jak wynika z informacji wykonawcy inwestycji obecnie prowadzone będą prace budowlane na odcinku od krzyżówek w kierunku północnym. W związku z wykonanym w latach ubiegłych poszerzeniem drogi powiatowej na tym odcinku i nie uwzględnieniem tego faktu w mapach geodezyjnych, w oparciu o które wykonana został projekt kanalizacji, obecnie dokonane zostały uzgodnienia z inspektorem nadzoru mające na celu dostosowanie planowanych prac do stanu faktycznego w terenie.

Następnie wójt gminy przedstawił propozycję przygotowania dokumentacji pod dalsze etap budowy kanalizacji, a więc budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach, które ze względu na swoje geograficzne położenie mogą zostać jako pierwsze podpięte do budowanego obecnie głównego kolektora kanalizacyjnego. Propozycja władz gminy polega na społecznym udziale w przygotowaniu inwestycji. W poszczególnych miejscowościach powinny powstawać społeczne komitety, które pod kierunkiem sołtysów zajmować się będą tworzeniem list chętnych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Następnym zadaniem komitetu będzie podjecie działań w celu przygotowania dokumentacji technicznej, a więc również zapewnienie współfinansowania inwestycji poprzez dobrowolne wpłaty mieszkańców. Oczywiście etap prac projektowych będzie koordynowana przez urząd gminy.

W kolejnym punkcie obrad odbyło się ślubowanie nowo wybranej radnej z sołectwa Kozłów. W wyniku wyborów uzupełniających się w dniu 26 czerwca 2011 r. mandat radnej gminy Jastrzębia uzyskała pani Krystyna Tomalska, która zdobyła 125 głosów i pokonała jedynego kontrkandydata pana Jana Wojdata, na którego zagłosowało 62 osoby.

Następnie odbyły się wybory wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Jastrzębi. Zgłoszone zostały 2 kandydatury: Jana Wolaka radnego z Jastrzębi i Leszka Kłosowskiego radnego z sołectwa Wojciechów. W wyniku głosowania 9 radnych poparło Jana Wolaka i to on został nowym wiceprzewodniczącym rady, na jego kontrkandydata zagłosowało 4 radnych.

W kolejnym punkcie radni wyrazili zgodę na zmiany budżetowe zaproponowane przez wójta gminy. Najważniejsza zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Wola Owadowska”. Na to zadanie w budżecie zabezpieczone będzie 140 tys. zł. z czego 58 tys. zł. pochodzić będzie z dotacji samorządu województwa mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

W związku ze wskazaniem przez wojewodę mazowieckiego przedstawiciela do Społecznej Rady Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej rada podjęła uchwała o uzupełnienie jej składu. Osobą rekomendowaną przez wojewodę jest pan Cezary Pietruszewski, który w poprzedniej kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy w Jastrzębi.

W porządku obrad znalazło się również wystąpienie pani Barbary Kwaśniewskiej – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Jastrzębi, dotyczące sprawozdania z działalności podległej jej jednostki w roku 2010 oraz informacji na temat pomocy osobom poszkodowanym na skutek huraganu, który nawiedził naszą gminę na początku czerwca br. Dotychczas na pomoc dla mieszkańców gmina uzyskała 30 tys. zł., które zostaną przekazane na zakup materiałów na pokrycie dachów.

Następnym punktem było podjecie uchwały w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w publicznym przedszkolu prowadzonym przez gminę Jastrzębia. Opłata ponoszona jest przez rodziców za usługi wykraczające poza 5 godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego, a więc dotyczy pobytu dziecka w przedszkolu w kolejnych godzinach w ilości uzależnionej od deklaracji rodziców. Zgodnie z uchwałą nowa stawka przyjęta przez radę wynosi 1,75 zł za godzinę świadczeń.

W punkcie interpelacje i wnioski radnych poruszona została m.in. sprawa spółdzielni kółek rolniczych w Jastrzębi. Jak wynika z informacji Przewodniczącego Rady Gminy pana Zygmunta Kamińskiego obecny zarząd spółdzielni nie jest zainteresowany współpracą z urzędem gminy w zakresie przekazania majątku, którym dysponuje. Na pismo w tej sprawie zarząd spółdzielni zareagował bardzo negatywnie. Obecnie prowadzone jest postępowanie prokuratorskie, które ma stwierdzić czy obecne władze SKR są legalne. Do tego czasu mogą one swobodnie dysponować majątkiem włącznie z jego sprzedażą. Byłoby to bardzo niekorzystne dla gminy zainteresowanej terenem bazy SKR w Jastrzębi, która mogłaby stanowić podstawę dla tworzenia gminnej gospodarki komunalnej.

Wójt gminy poinformował również o otworzeniu w Jastrzębi gabinetu stomatologicznego, który ma w niedługim czasie podpisać kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ciągu kilku tygodni planowane jest również przejęcie przez urząd gminy części pomieszczeń zajmowanych przez pocztę. Będą to pomieszczenia, które zostaną wykorzystane przez GOPS w Jastrzębi, który ma obecnie bardzo trudne warunki lokalowe.

Wojciech Ćwierz