Jesteś tutaj: Strona główna :: Radny

Radny

Radny

Kontakt

  W wyborach samorządowych 21 października 2018 roku radnym gminy Jastrzębia z okręgu Bartodzieje, Olszowa został pan Cezary Pietruszewski.
Czytaj dalej ›

Sesja nr I (30.11.2010)

W dniu 30 listopada 2010 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Gminy w Jastrzębi. W skład rady wchodzi 15 radnych: Tadeusz Berliński (Wola Owadowska), Walenty Buzor (Mąkosy Nowe), Wojciech Ćwierz (Bartodzieje), Marzena Gruszczyńska (Goryń), Zygmunt Kamiński (Dąbrowa Jastrzębska), Stanisław Kapusta (Mąkosy Stare), Tadeusz Kiepiela (Wola Goryńska) Leszek Kłosowski (Wojciechów), Tadeusz Kuśmierski (Lesiów), Paweł Mazur (Jastrzębia), […]
Czytaj dalej ›

Sesja nr II (22.12.2010)

Drugie posiedzenie rady obecnej kadencji odbyło się 22 grudnia 2010 r. Przed rozpoczęciem sesji radni spotkali się w komisjach celem zaopiniowania projektu budżetu na rok 2011, który otrzymali kilkanaście dni wcześniej. Ponadto podczas sesji podjęta została uchwała o zmianach w budżecie na 2010 r. w związku z otrzymaniem dotacji na zakup wyposażenia dla przedszkola w […]
Czytaj dalej ›

Sesja nr III (30.12.2010)

Sesja nr III (30.12.2010) Radni przyjęli budżet gminy na 2011 r. zgodnie z wcześniej przedłożonym projektem. Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisji rady. Za jego uchwaleniem głosowało 14 radnych obecnych na sesji. Ze względu na nieobecność przewodniczącego rady Zygmunta Kamińskiego obrady prowadził jego zastępca Józef Tomalski. (więcej o budżecie – Sesja nr II […]
Czytaj dalej ›

Sesja nr IV (24.02.2011)

Sesja nr IV (24.02.2011) Sesja Rady Gminy w Jastrzębi, która odbyła się w dniu 24 lutego 2011 roku była pierwszym spotkaniem radnych w nowym roku. W porządku obrad znalazło się 9 projektów uchwał. – Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 r. Rada przychyliła się do propozycji wójta, aby nie […]
Czytaj dalej ›

Sesja nr V (29.03.2011)

Sesja nr V (29.03.2011) W porządku obrad sesji Rady Gminy w Jastrzębi, która odbyła się w dniu 29 marca 2011 roku obrad znalazło się 9 projektów uchwał.  – Uchwała w sprawie zmian budżetowych w związku z korektą subwencji oświatowej przyznanej dla gminy Jastrzębia  (Podjęcie powyższej uchwały wymagało dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy na […]
Czytaj dalej ›

Sesja nr VI (28.04.2011)

Sesja nr VI (28.04.2011)  1. Głównym punktem kwietniowej sesji Rady Gminy w Jastrzębi było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok. Uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium zostało poprzedzone zapoznaniem się przez radnych ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu za ubiegły rok, opinią Regionalnej Izby […]
Czytaj dalej ›

Sesja nr VII (23.05.2011)

Sesja nr VII (23.05.2011) Sesja miała wyjątkowy przebieg i była zwołana w celu uchylenia jednej z uchwał podjętej na poprzedniej sesji. Była to uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3 mln zł. w celu wyprzedzającego finansowania trwającej obecnie budowy kanalizacji. Jak wynika z informacji przedstawionej przez skarbnika gminy (wójt gminy […]
Czytaj dalej ›

Sesja nr VIII (29.06.2011)

Czerwcowa sesja była dotychczas najdłuższym spotkaniem radnych obecnej kadencji. W związku z nasileniem inwestycji, gminnych i powiatowych było sporo spraw, których wyjaśnienie interesowało radnych i sołtysów. W porządku obrad znalazło się tez kilka ważnych uchwał, m.in. o przyjęciu stawki za dodatkową usługę świadczoną w publicznym przedszkolu prowadzonym przez gminę Jastrzębia. W sprawie budowy kanalizacji głos zabrał […]
Czytaj dalej ›

Sesja nr IX (10.08.2011)

Sesja nr IX (10.08.2011) Po lipcowej przerwie Rada Gminy w Jastrzębi zebrała się na sesji w dniu 10 sierpnia. Projekt porządku obrad obejmował zmiany budżetowe oraz omówienie spraw związanych z ewentualną organizacją dożynek gminnych. W odróżnieniu od poprzednich spotkań tym razem pojawiły się tematy budzące emocje i gorącą dyskusję. Na wstępie do porządku obrad dodany […]
Czytaj dalej ›

Sesja nr X (29.09.2011)

Wrześniowa sesja Rady Gminy w Jastrzębi zdominowana została przez dwie sprawy: stan dróg i sytuację oświaty. Na kilka dni przed wyborami parlamentarnymi z radnymi spotkał się obecny starosta radomski Mirosław Ślifirczyk, była więc okazja do porozmawiania o inwestycjach na drogach powiatowych. Dyskusja na temat oświaty dotyczyła prób poszukiwania ewentualnych oszczędności w funkcjonowaniu gminnych szkół. Już […]
Czytaj dalej ›

Sesja nr XI (25.10.2011)

XI Sesja Rady Gminy w Jastrzębi Sesja w dniu 25 października poświęcona była wyborowi ławników. Spośród 7 chętnych dokonano wyboru 3 osób. Po sesji radni wzięli udział w konferencji „Akademia Integracji Społecznej – promocja Dobrych Praktyk Programu Integracji Społecznej” zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi. Ławnikami wybrane zostały 3 mieszkanki naszej gminy:  Magdalena […]
Czytaj dalej ›

Sesja nr XII (21.11.2011)

XII Sesja Rady Gminy w Jastrzębi – 21 listopada 2011 Głównym tematem listopadowego posiedzenia Rady Gminy w Jastrzębi było uchwalenie stawek podatkowych na rok 2012. Podwyższony został podatek rolny i podatek od nieruchomości, a stawki podatku od środków transportu nie uległy zmianie. Przyjęta przez radę podstawa do obliczenia podatku rolnego wynosić będzie 46 zł. W […]
Czytaj dalej ›

Sesja nr XIII (21.12.2011)

Relacja z obrad Rady Gminy w Jastrzębi Kontrowersyjna decyzja w sprawie podwyższenia diet radnych stała się tematem numer jeden sesji zwołanej na 21 grudnia 2011 r. Rada dokonała również zmian w budżecie na rok bieżący. Po sesji odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe, w którym wzięli udział radni powiatu radomskiego Marian Wikło i Robert Dobosz. W […]
Czytaj dalej ›

Sesja nr XIV (29.12.2011)

Relacja z sesji Rady Gminy w Jastrzębi Mieszkańcy Bartodziej mogą mieć powody do zadowolenia. W budżecie gminy na rok 2012, uchwalonym na sesji 29 grudnia, zapisana została budowa drogi gminnej do przysiółka naszej wsi zwanego Borkami. To duży sukces społecznego komitetu budowy drogi, który w ciągu kilku miesięcy doprowadził do przygotowania pełnej dokumentacji geodezyjnej i […]
Czytaj dalej ›

Zebranie 22/01/2012

Zebranie sołeckie – sprawozdanie W dniu 22 stycznia 2012 r. w szkole w Bartodziejach odbyło się zebranie sołeckie. Głównym tematem spotkania było omówienie zadań wykonanych w naszej miejscowości w roku 2011 oraz planów na rok bieżący. W 2011 r. mimo braku dużych przedsięwzięć, które byłyby ujęte w wydatkach budżetu gminy, udało się załatwić kilka ważnych […]
Czytaj dalej ›

Sesja nr XV (04.04.2012)

XV Sesja Rady Gminy w Jastrzębi  Pierwsze tegoroczne posiedzenie Rady Gminy w Jastrzębi odbyło się w dniu 4 kwietnia. Radni przyjęli kilka uchwał, m.in. zmniejszyli wynagrodzenie przewodniczącego rady, zdecydowali o losie funduszu sołeckiego i dokonali zmian w statucie gminy. Dla mieszkańców gminy niepokojącą informacją jest zapowiedź likwidacji linii L, przez radomską spółkę MPK, ale jak […]
Czytaj dalej ›

Sesja nr XVI (26.04.2012)

XVI Sesja Rady Gminy w Jastrzębi W pierwszej części sesji radni zostali zapoznani ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi w 2011 roku oraz z informacją o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Po przedstawieniu ww. sprawozdań przez panią Barbarę Kwaśniewską –  Kierownik GOPS w […]
Czytaj dalej ›

Zebranie sołeckie 27/05/2012

W dniu 27 maja 2012 roku w szkole w Bartodziejach odbyło się spotkanie sołeckie. Wzięło w nim udział 32 mieszkańców naszej miejscowości. Zebranie prowadzili: sołtys Barbara Bartnik i radny Wojciech Ćwierz. Główne tematy dyskusji to budowa dróg oraz inne inwestycje planowane na terenie sołectwa. Na uwagę zasługuje udział w zebraniu nowych mieszkańców Bartodziej, którzy zaczynają […]
Czytaj dalej ›

Sesja nr XVII (27.06.2012)

XVII Sesja Rady Gminy w Jastrzębi Na czerwcowej sesji Rady Gminy w Jastrzębi oprócz kilku uchwał znalazł się bardzo istotny temat, jakim jest inwentaryzacja ewidencji gruntów i budynków na terenie całej gminy. Poza tym radni rozpatrzyli skargę na działalność wójta, dyskutowali o sprawach bieżących i zostali zapoznani ze zmianami w obsłudze komunikacji autobusowej. W sesji […]
Czytaj dalej ›

Sesja nr XVIII (03.09.2012)

Relacja z XVIII Sesji Rady Gminy w Jastrzębi Sesja Rady Gminy w Jastrzębi, która odbyła się w dniu 3 września zdominowana została dyskusją o budowie drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje. Inne tematy poruszone na posiedzeniu to m. in. nowy powakacyjny rozkład linii L i przygotowania do gminnych dożynek. O dyskusji na temat drogi na Bartodziejskie […]
Czytaj dalej ›

Sesja nr XIX (28.09.2012)

Zmiany w budżecie gminy i nowy podział wsi Jastrzębia na okręgi wyborcze zdominowały drugą wrześniową sesję Rady Gminy w Jastrzębi. Na posiedzeniu omówione zostały inwestycje planowane na kolejne lata, dokonana została ocena funkcjonowania PKS i podsumowano gminne dożynki. Niepokojąca informacja to plany Miejskiej Komendy Policji dotyczące likwidacji posterunku w Jastrzębi. Po otwarciu obrad doszło do […]
Czytaj dalej ›

Sesja nr XXI (22.11.2012)

Relacja z XXI sesji Rady Gminy w Jastrzębi (dod. 26.11.2012) W roku 2013 wzrosną podatki i cena wody . Po półtoramiesięcznej przerwie zapraszam do relacji z sesji Rady Gminy w Jastrzębi. Jak co roku w listopadzie rada decyduje o stawkach podatkowych. Podobnie jak w większości samorządów również w gminie Jastrzębia wzrosną podatki i cena wody. […]
Czytaj dalej ›

Komisja Sportu nr 2/2012

Zapraszam do relacji z posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Rady Gminy w Jastrzębi, która odbyła się w dniu 7 listopada 2012 roku. Spotkanie poświęcone było m.in. podsumowaniu tegorocznych osiągnięć sportu gminnego, wytypowaniu kandydatów do dorocznego plebiscytu powiatu radomskiego oraz ocenie gminnej infrastruktury sportowej. To drugie w tym roku posiedzenie komisji, która pracuje pod moim […]
Czytaj dalej ›

Sesja nr XXII (13.12.2012)

XXII Sesja Rady Gminy w Jastrzębi Główny temat obrad Rady Gminy w Jastrzębi w dniu 13 grudnia to ustalenie stawki podatku śmieciowego, która będzie obowiązywać od lipca przyszłego roku. Zdecydowana większość radnych i sołtysów krytycznie odniosła się do propozycji jakiejkolwiek podwyżki opłat ponoszonych przez mieszkańców za wywóz śmieci. Dyskusja była bardzo burzliwa i zakończyła się […]
Czytaj dalej ›

Sesja nr XXIII (21.12.2012)

XXIII sesja Rady Gminy w Jastrzębi W dniu 21 grudnia odbyło się XXIII posiedzenie Rady Gminy w Jastrzębi. Było to drugie w tym miesiącu spotkanie radnych. Wyjątkowo częsta organizacja sesji w ostatnim okresie związana jest z przyszłoroczną reformą systemu odbioru śmieci oraz pracami nad budżetem na rok 2013, który zostanie uchwalony na sesji 28 grudnia. […]
Czytaj dalej ›

Sesja nr XXIV (28.12.2012)

XXIV Sesja Rady Gminy w Jastrzębi Na sesji w dniu 28 grudnia radni przyjęli budżet gminy Jastrzębia na rok 2013 i kolejne uchwały związane z reformą śmieciową. Obszerna dyskusja na poprzedniej sesji sprawiła, że radni bez większych uwag uchwalili budżet, uwzględniając zgłoszone tydzień temu poprawki. Ostatecznie z projektu budżetu na rok 2013 nie zostało wykreślone […]
Czytaj dalej ›