Jesteś tutaj: Strona główna :: Relacja z XVI sesji Rady Gminy Jastrzębia

Aktualności

Relacja z XVI sesji Rady Gminy Jastrzębia

Lutowa sesja obfitowała w sprawy wyjątkowo ważne dla gminnej społeczności. Radni dyskutowali m.in. o dofinansowaniu nierentownych kursów PKS i zasadach rekrutacji do gminnych szkół. Rada postanowiła o odłożeniu głosowania kontrowersyjnej uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości obok remizy OSP na działalność usługową do czasu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Jastrzębi.

Rada Gminy podjęła uchwałę o wsparciu finansowym dla powiatu radomskiego w kwocie 50 000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na dofinasowanie kolejnego etapu przebudowy drogi powiatowej Radom-Brzóza na odcinku od Kolonii Lesiów w stronę Radomia. Jak wyjaśnił obecny na sesji radny powiatu radomskiego Marian Wikło wykonanie modernizacji tej drogi jest dość kosztowne, gdyż wymaga wymiany podbudowy, a nie wyłącznie wykonanie nakładki. Radny przedstawił również plany powiatu dotyczące remontów innych odcinków dróg podległych Powiatowemu Zarządowi Dróg Publicznych.

Kolejna uchwała przyjęta przez radnych określa kryteria przyjmowania do szkół podstawowych i gimnazjum dzieci spoza obwodów szkolnych. Jak poinformowała Pani Sekretarz Małgorzata Szczepaniak tej tematyce poświęcone były spotkania z dyrektorami szkół oraz posiedzenie komisji oświaty. Uchwalone kryteria dotyczą dzieci spoza obwodu szkolnego, które mogą być przyjmowane do klasy pierwszej w danej szkole, w przypadku gdy posiada one wolne miejsca. Podczas omawiania uchwały wyjaśniona została sprawa sieci obwodów szkolnych na terenie gminy Jastrzębia. Jak poinformowała Pani Wójt Elżbieta Zasada w tym zakresie nie są planowane żadne zmiany, a więc sieć obwodów szkolnych nie będzie zmieniana. Jednoczenie podkreślano konieczność podejmowania wszelkich działań, które przyczynią się do zwiększenia ilości dzieci w najmniej licznych placówkach, m.in. poprzez otwieranie świetlic szkolnych, punktów przedszkolnych i poszerzania oferty zajęć dla dzieci, czego przykładem mogą być szkoły w Bartodziejach i Owadowie.

Na sesji uchwalony został gminny program opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Program wskazuje schronisko, w którym umieszczane będą bezdomne zwierzęta i określa zasady ich odławiania. Jak wynika z programu zawarta została umowa z lekarzem weterynarii dotycząca tzw. pogotowia weterynaryjnego oraz umowa z właścicielem gospodarstwa, do którego będą kierowane zwierzęta gospodarskie w przypadku konieczności ich przemieszczenia. Zgodnie z zapisami programu gmina Jastrzębia zapewnia na jego realizację środki finansowe w minimalnej kwocie 12 000 złotych w roku budżetowym.

Radni zostali poinformowani o decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej ze stycznia 2016 roku, która stwierdziła nieważność uchwały Rady Gminy Jastrzębia w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych. Organ nadzoru wskazał na szereg uchybień w ocenionej uchwale, m.in. w zakresie zbyt szerokiego zakresu kontroli ze strony Gminy w placówkach niepublicznych.

Pani Wójt Elżbieta Zasada relacjonując swoją pracę w okresie między sesjami, poinformowała m.in. o udziale w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych jednostek OSP z terenu gminy, spotkaniach z władzami PKS i MZDIK, przedstawicielami policji, naradach z dyrektorami szkół oraz spotkaniach z radnymi na posiedzeniach komisji rady.

Szerzej omówiona została aktualna sytuacji transportu publicznego na terenie gminy. Jak wynika z informacji przedstawionej przez Panią Wójt w najbliższym czasie musi zostać podjęta decyzja o ewentualnym dalszym finansowaniu nierentownych kursów obsługiwanych przez PKS. W celu omówienia tej sprawy w marcu planowane jest spotkanie pani wójt i radnych z przedstawicielami zarządu PKS. Obecnie najmniej opłacalne są kursy przez Wsolę i część kursów linii L, a ich utrzymanie może kosztować budżet gminy nawet kilkanaście tysięcy miesięczne.

Rada Gminy zdecydowała o odłożeniu do kolejnej sesji podjęcia decyzji z w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości należącej do Gminy Jastrzębia (działka o powierzchni 100 metrów kwadratowych) położonej obok remizy OSP na prowadzenie działalności usługowej. Głosowanie w tej sprawie ma zostać poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami wsi Jastrzębia, które odbędą się podczas zebrania sołeckiego.

W zakresie zmian w budżecie gminy uchwalonych na lutowej sesji najważniejsze dotyczą zwiększenia wydatków na oświatę o kwotę 418 846 złotych ze względu na wypłacenie dodatków wyrównawczych za rok 2015 oraz konieczność pokrycia m.in. kosztów zwiększenia ilości oddziałów w Publicznym Gimnazjum w Jastrzębi i PSP w Jastrzębi.

Po zakończeniu sesji odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej, która zajmuje się opracowaniem nowego Statutu Gminy Jastrzębia.

 Wojciech Ćwierz