Jesteś tutaj: Strona główna :: X Sesja Rady Gminy Jastrzębia

Aktualności

X Sesja Rady Gminy Jastrzębia

W dniu 23 września odbyła się X sesja Rady Gminy Jastrzębia. Głównym punktem obrad było głosowanie w sprawie zmiany formy funkcjonowania jastrzębskiego ośrodka zdrowia. Większość radnych już na lipcowej sesji przychyliła się do wniosku pani doktor Renaty Nowak i wyraziła zgodę na przekształcenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej w podmiot niepubliczny. Kolejna uchwała jest konsekwencją tej decyzji i określa szczegółowe zasady powstania nowego podmiotu leczniczego.
.
Wojciech Ćwierz

Dyskusja poprzedzająca podjęcie uchwały nie była tak gorąca jak przed dwoma miesiącami, gdy trwała agresywna i natarczywa kampania przeciwników przekształcenia przychodni w podmiot niepubliczny. Mimo różnych metod przekonywania i prób „konsultacji”, które miały miejsce w ostatnich tygodniach, większość radnych wytrwała w podjętej decyzji i wyraziła ją ponownie podejmując uchwałę, której wykonanie zgodnie z prawem powierzone zostało pani wójt.

Radni będący inicjatorami zwołania sesji wyrazili zgodę aby do porządku obrad wprowadzić inne projekty uchwał zgłoszone przez panią wójt. Jednym z punktów, który został włączony do obrad były zmiany w budżecie gminy Jastrzębia na bieżący rok. Główne zmiany po stronie dochodów budżetu to zwiększenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości (wzrost o 165 tys. zł) oraz zwrotu podatku VAT (163 tys. zł) i podatku od czynności cywilnoprawnych (wzrost o 35 tys. zł). Po stronie wydatków zwiększone zostały kwoty zaplanowane na zakup energii dla potrzeb sieci wodociągowej (wzrost o 50 tys. zł), wydatki na oświatę w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych (wzrost o 50 tys. zł) i wynagrodzeń pracowników gimnazjum (wzrost o 144 tys. zł). Więcej kosztować będzie również administracja, wydatki urzędu gminy na zakup usług wzrosły o 48 tys. zł. Większe wydatki będą też w zakresie gospodarki ściekowej (wzrost o 100 tys. zł) oraz oświetlenia ulicznego (wzrost o 75 tys. zł).

Kolejna uchwała przyjęta przez radę dotyczy ustalenia nowych terminów dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Terminy zostały dopasowane do okresów pobierania przez sołtysów kolejnych rat podatku i przedstawiają się następująco: do 15 III za I kwartał, do 15 V za II kwartał, do 15 IX za III kwartał oraz do 15 XI za IV kwartał. Wpłat można również dokonywać przelewem na rachunek bankowy gminy.

Rada dokonała wyboru zespołu do spraw wyrażenia opinii o kandydatach na ławników. W skład zespołu weszli: Teodozja Borowska, Robert Wojdat i Marcin Mąkosa.

W dalszej części sesji omawiane były bieżące sprawy dotyczące tegorocznych inwestycji i remontów. W sprawie zaplanowanej w budżecie na 2015 rok budowy kanalizacji w Kolonii Lesiów informacji udzielił pracownik urzędu gminy pan Andrzej Adamiec, który poinformował, że wkrótce starostwo wyda zgodę na realizację inwestycji i podjęte zostaną działania, aby niezwłocznie ogłosić przetarg.

Jak poinformowała pani wójt zapadły już pierwsze, niekorzystne dla gminy wyroki, w postępowaniach sadowych w sprawie zwrotu wpłat pobranych od mieszkańców wsi Jastrzębia na budowę kanalizacji (spotkanie w tej sprawie z mieszkańcami Jastrzębi odbyło się w dniu 23 września, po zakończeniu sesji).

Pani wójt udzielała odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów. Podziękowała również wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tegorocznych dożynek.

Obecny na sesji prezes OSP w Jastrzębi pan Jerzy Mróz poinformował o pozyskaniu dla gminy dodatkowych środków na zakup wozu bojowego dla jednostki w Jastrzębi. Dzięki zaangażowaniu działaczy zarządu OSP w Jastrzębi we współpracy z władzami gminy udało się pozyskać dotacje z różnych pozabudżetowych źródeł. Jeśli wszystkie procedury uda się szybko zakończyć, to za kilka dni powinien być ogłoszony przetarg na zakup nowego pojazdu.