Jesteś tutaj: Strona główna :: Relacja z marcowej sesji rady gminy

Aktualności

Relacja z marcowej sesji rady gminy

W dniu 30 marca radni gminy Jastrzębia spotkali się na piątej sesji w tej kadencji. Posiedzenie trwało niemal 5 godzin. Po wielu miesiącach prób udało się uzupełnić składy komisji rady. Wybrana została nowa rada społeczna SP ZOZ w Jastrzębi. Radni przyjęli programy profilaktyczne GOPS-u i sprawozdanie z jego działalności za rok ubiegły. Podjęta została również uchwała o podwyżce wynagrodzenia dla pani wójt. Dyskutowano m.in. o wsparciu dla Niepublicznej Szkoły w Owadowie, funduszu sołeckim i złym funkcjonowaniu spółki wodnej.

Pierwsza uchwała podjęta na sesji dotyczyła funduszu sołeckiego. W tej sprawie radni przychyli się do stanowiska pani wójt Elżbiety Zasady i nie wyrazili zgody na utworzenie (wyodrębnienie) funduszu sołeckiego. W opinii pani wójt Urząd Gminy nie jest w stanie organizacyjnie wykonać i rozliczyć funduszu sołeckiego bez zwiększania zatrudnienia, ponadto wyodrębnienie środków na poszczególne sołectwa spowodowałoby ograniczenie funduszy na duże inwestycje, które mogą być ewentualnie dofinansowane ze środków zewnętrznych.

Radni podjęli uchwałę o pomocy finansowej dla powiatu radomskiego w kwocie 100 000 zł na realizację kolejnego etapu budowy drogi powiatowej Jedlińsk – Głowaczów, odcinka na terenie gminy Jastrzębia w miejscowości Bartodzieje. Środki na ten cel były zabezpieczone w budżecie gminy na 2015 rok. Całość tegorocznej inwestycji powiatu to ponad 4 km. drogi na odcinku Lisów – Bartodzieje (do pętli linii L).

Zmiany w budżecie przyjęte na sesji dotyczyły m.in. wprowadzenia do budżetu ok. 25 tys. zł dotacji unijnych, zwrotu z tytułu organizacji ubiegłorocznych dożynek gminnych.

Rada wyznaczyła nowego przedstawiciela gminy Jastrzębia jako reprezentanta w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Dziedzictwo i Rozwój” z siedzibą w Zwoleniu, wskazując do tej funkcji p. wójt Elżbietę Zasadę.

Powołana została nowa Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi. W jej skład wchodzą: Elżbieta Zasada jako przewodnicząca, Cezary Pietruszewski (przedstawiciel wojewody) oraz radni: Józef Tomalski, Teresa Michalska i Feliks Warchoł.

Radni zdecydowali o wycofaniu z porządku obrad uchwały regulującej wysokość dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych. Powodem tej decyzji jest trudna sytuacja finansowa publicznej szkoły w Owadowie, która została przedstawiona przez uczestniczące w sesji przedstawicielki stowarzyszenia „OwadówWieś z Przyszłością. W najbliższym czasie zwołana zostanie komisja oświaty w celu omówienia możliwości  wsparcia tej placówki oraz ewentualnego przygotowania projektu uchwały przewidującego zwiększenie stawek dotacji dla niepublicznych podmiotów prowadzących działalność oświatową.

Kolejna uchwała dotyczyła zasad rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Jastrzębia.

Po kilku miesiącach działania rady udało się przyjąć plan pracy poszczególnych komisji rady oraz uzupełnić ich składy osobowe, a przyjęte kompromisowe rozwiązanie sprawiło, że każdy radny działa w przynajmniej jednej komisji. Powołana została także komisja doraźna do spraw opracowania nowego statutu gminy Jastrzębia.

Radni dokonali zmiany uchwały dotyczącej wynagrodzenia p. wójt E. Zasady. Jej miesięczne zarobki po podwyżce wynoszą 10 280 zł.

Na marcowej sesji radni zostali zapoznani ze sprawozdaniami z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi. Pani Kierownik GOPS-u Barbara Kwaśniewska przedstawiła m.in. realizację programów profilaktycznych (przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii) oraz programu przeciwdziałania przemocy.

Pani sekretarz gminy Jastrzębia – Małgorzata Szczepaniak omówiła sprawozdanie z programu współpracy gminy Jastrzębia ze stowarzyszeniami w 2014 roku. Ze wsparcia skorzystało 5 stowarzyszeń realizując takie zadania jak m.in. spływy kajakowe, rajdy rowerowe i festyny.

Pani wójt E. Zasada przedstawiła obszerne sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Radni zostali poinformowani o przebiegu zebrań sołeckich, na których wybierano sołtysów, przygotowaniach do realizacji tegorocznych inwestycji i remontów oraz licznych spotkaniach p. wójt z przedstawicielami władz samorządowych, wojewodą i innymi instytucjami, podczas których omawiane były sprawy modernizacji dróg, bezpieczeństwa czy transportu zbiorowego.

Jak poinformowała p. wójt trwają rozmowy z PKS-em dotyczące uruchomienia linii z Jastrzębi przez Owadów i Wsolę do Radomia, która przebiegałaby przez ul. Aleksandrowicza, a więc umożliwiłaby dojazd do szpitala na Józefowie.

Na maj planowany jest festyn w Jastrzębi, którego głównym punktem będzie prezentacji koni przez hodowców z powiatu radomskiego.

Pani wójt zapewniła również, że nie zostały podjęte żadne działania zmierzające do zmian w funkcjonowaniu służby zdrowia na terenie gminy, a ten ważny społecznie temat znajdzie się w programie kolejnej sesji.

W sesji uczestniczył pracownik urzędu gminy p. Edward Nodżak, informując radnych i sołtysów o programie przeciwdziałania wypalaniu traw oraz zasadach akcji kurierskiej.

Inne sprawy poruszane na sesji przez p. wójt, radnych i sołtysów i gości dotyczyły m.in. potrzeb w zakresie remontów gminnych dróg, złego funkcjonowania spółki wodnej, działalności gminnych jednostek OSP, nielegalnego wylewania nieczystości przez mieszkańców gminy oraz konieczności sprzątania śmieci zalegających przy drogach gminnych i powiatowych.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych p. wójt i przewodniczący rady gminy złożyli życzenia świąteczne wszystkim zgromadzonym, radnym, sołtysom i gościom przybyłym na sesję.

..
Wojciech Ćwierz – przewodniczący rady gminy Jastrzębia