Jesteś tutaj: Strona główna :: Święto teatru i wolontariatu w Jastrzębi

Aktualności

Święto teatru i wolontariatu w Jastrzębi

W dniu 5 grudnia w świetlicy wiejskiej w Jastrzębi spotkali się uczestnicy projektów „Seniorzy na Scenie” i „Wolontariat na 60+”. Pierwsze zadanie zrealizowało Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Jastrzębia „Gościniec”, organizując cykl zajęć teatralnych dla seniorów. Drugi projekt, którego celem jest promocja i rozwój wolontariatu, wykonały wspólnie dwa stowarzyszenia – jastrzębski „Gościniec” i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
..
Wojciech Ćwierz

Jedną z atrakcji podczas wtorkowego wieczoru była premiera sztuki „Zemsta” A. Fredry w wykonaniu aktorów amatorów, w reżyserii Izabelli Mosańskiej

 

Podsumowanie projektu „Wolontariat na 60+”.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Gminy Jastrzębia Gościniec od kwietna do grudnia 2017 roku realizowało projekt „Wolontariat na 60+”.

logo stowarzyszenie bartodzieje

gosciniec2a

Cel projektu: Trwała aktywizacja grupy 30 osób w wieku 60+ z terenu gminy Jastrzębia i przygotowanie do działalności społecznej w formie wolontariatu, potwierdzona w chwili zakończenia realizacji projektu zawarciem umów wolontariackich z 80% ogółu jego uczestników.

IMG_20170422_183745

Uczestnicząc w zajęciach i warsztatach seniorzy zdobyli wiedzę na temat możliwych form wolontariatu realizowanych przez osoby starsze, a następnie dokonali wyboru obszaru własnej formy aktywności jako przyszli wolontariusze.

W ramach realizacji projektu od kwietnia do grudnia 2017 roku odbyły się:

  • Szkolenia obejmujące tematykę wolontariatu:

– Podstawy prawne i historia wolontariatu – 6 godz.

– Jak zostać wolontariuszem – 3 godz.

– Karta etyczna wolontariusza – 3 godz.

– Prawa i obowiązki wolontariusza – 3 godz.

– Dobre praktyki w wolontariacie – 4 godz.

– Warsztaty rozwijania umiejętności pracy zespołowej – 8 godz.

– Warsztaty rozwijania własnych umiejętności – 8 godz.

  • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy – 5 godz.
  • Szkolenie z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu – 8 godz.
  • Wyjazdy studyjne i szkoleniowe do Radomia i Krakowa.

.

Ważnym elementem projektu „Wolontariat na 60+” było poznanie dobrych praktyk w działalności organizacji, które z sukcesami realizują  i propagują ideę wolontariatu. W lipcu uczestnicy projektu wzięli udział w wizycie studyjnej w Krakowie, gdzie spotkali się z pracownikami i podopiecznymi fundacji „Mimo Wszystko”. Fundacja „Mimo Wszystko” została powołana, aby ratować grupę osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkańców schroniska, którzy utracili prawo do korzystania z Warsztatów Terapii Zajęciowej. Obecnie fundacja wspiera osoby chore i niepełnosprawne w całej Polsce, funduje stypendia, koordynuje pracę wolontariuszy, dofinansowuje rehabilitację i leczenie, organizuje plenerowe imprezy integracyjne, koncerty charytatywne i aukcje oraz prowadzi ośrodki rehabilitacyjno-terapeutyczne.

1

We wrześniu odbył się drugi wyjazd szkoleniowy. Uczestnicy projektu odwiedzili Centrum Wolontariatu Międzynarodowego w Radomiu. Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu prowadzi działalność kulturalno-oświatową, edukacyjną, wychowawczą i charytatywną. Organizacja podejmuje różnorodne działania, mające na celu inspirowanie i aktywizowanie społeczności lokalnej do pracy na rzecz swojego środowiska. Od 2016 roku stowarzyszenie prowadzi Centrum Wolontariatu Międzynarodowego.

20170718_134938

W wyniku przeprowadzonych w projekcie szkoleń obydwie grupy (Jastrzębia i Bartodzieje) podjęły się wolontariatu akcyjnego zgodnie z samodzielnie wypracowanymi pomysłami:

 – Grupa Bartodzieje zorganizuje Wigilię dla osób samotnych i potrzebujących wsparcia zarówno w formie materialnej jak też emocjonalnej, będących mieszkańcami miejscowości Bartodzieje.

 – Grupa Jastrzębia włączy się w ogólnopolską akcję „Zostań Aniołem dla dziecka w szpitalu” poprzez własnoręczne przygotowanie kartki i napisanie kilku słów wsparcia oraz życzeń zdrowia dla dziecka, które leczy się na chorobę nowotworową.

 80% uczestników projektu zadeklarowało podpisanie porozumienia o wykonywaniu świadczeń  wolontarystycznych w obszarze wolontariatu akcyjnego oraz stałego (indywidualne, systematyczne zobowiązanie).

 

20171019_170725

 
Projekt „Wolontariat na 60+” to zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

asos_logo_ai-01

 

  • Międzynarodowy Dzień Wolontariusza -obchodzony jest 5 grudnia, ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego NZ z lipca 1997 r. To dowód uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym.
  • NGO (Non-governmental organization) – trzeci sektor, organizacje pozarządowe to ogół organizacji działających społecznie i nie dla zysku. Organizacje te cechuje niezależność od rządu, działalność nie nastawiona na zysk, w znacznym stopniu opierają się na działaniu ochotników, czyli wolontariacie. Działają na rzecz dobra publicznego.
  • Wolontariusz – rozumie się przez to osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie.
  • Wolontariat – to bezpłatne i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
  • Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – dokument, który po raz pierwszy w sposób kompleksowy ujmuje w ramy prawne działalność organizacji pozarządowych i wolontariuszy. Dokument regulujący kwestie wolontariatu w Polsce.
  • Porozumienie – najważniejszy dokument stwierdzający fakt, że dany wolontariusz wykonuje na rzecz organizacji świadczenia. Można wprowadzić również ewidencję czasu wykonywanych przez wolontariusza świadczeń.