Jesteś tutaj: Strona główna :: XV Sesja Rady Gminy Jastrzębia

Aktualności

XV Sesja Rady Gminy Jastrzębia

Na sesji Rady Gminy Jastrzębia w dniu 28 stycznia radni zdecydowali, że od 2016 roku mieszkańcy gminy nie będą ponosić kosztów dokumentacji projektowej kanalizacji, a środki finansowe na ten cel pochodzić będą z budżetu gminy. Ważnym tematem sesji był stan bezpieczeństwa publicznego przedstawiony przez komendanta Komisariatu Policji w Jedlińsku Mariusza Gibałę. W najbliższym czasie rada gminy ma zdecydować o ewentualnym wsparciu zakupu pojazdu dla potrzeb policji. Ponadto rada przyjęła plany odnowy miejscowości wsi Lesiów i Bartodzieje.

Przed rozpoczęciem realizacji zaplanowanego porządku obrad głos zabrał pan Mariusz Gibała – Komendant Komisariatu Policji w Jedlińsku. W swoim wystąpieniu poinformował o opracowywaniu przez policję mapy zagrożeń obejmującej teren naszej gminy i zwrócił się z prośbą do radnych o przekazywanie informacji, które pomogą w opracowaniu tego dokumentu. Prace nad mapą zagrożeń prowadzone będą do 26 lutego i w tym okresie mogą zostać przeprowadzone spotkania przedstawicieli policji z mieszkańcami, jeśli będzie takie zapotrzebowanie. Inny ważny temat przedstawiony przez Komendanta to wniosek o finansowe wsparcie zakupu pojazdu dla potrzeb komisariatu w Jedlińsku. Zakup samochodu może zostać w połowie sfinansowany przez Komendę Główną Policji przy wcześniejszej deklaracji współfinansowania w takiej samej kwocie przez władze samorządowe. Po dyskusji radni wyrazili wstępną deklarację przekazania środków na ten cel, które ma zostać poprzedzone ustaleniem poziomu wsparcia ze strony gminy Jedlińsk. Poruszony został również temat braku posterunku policji w Jastrzębi i ewentualnych szans na jego przywrócenie. Przedstawiciele Komisariatu Policji w Jedlińsku odnosząc się do tej sprawy przedstawili bieżącą pracę policji na terenie obydwu gmin, informując że obecnie zwiększona jest ilość służb patrolowych, a komisariat w Jedlińsku pracuje przez całą dobę, natomiast przy aktualnym stanie kadrowym obsadzenie placówki w Jastrzębi byłoby bardzo trudne.

Przechodząc do porządku obrad radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy. Najważniejsza zmiana polega na wprowadzeniu wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej, z podziałem na trzy odrębne zadania:

  1. Dąbrowa Kozłowska, Kozłów – 100 tys. zł
  2. Wojciechów, Owadów, Wola Owadowska, Wólka Lesiowska – 150 tys. zł
  3. Dąbrowa Jastrzębska, Mąkosy Nowe, Mąkosy Stare, Lewaszówka – 150 tys. zł

Wydatki te pokryte zostaną z wolnych środków.

Kolejne uchwały podjęte na sesji dotyczyły zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Lesiów i Bartodzieje. Konieczność opracowania i przyjęcia tych dokumentów związana jest z ubieganiem się przez gminę Jastrzębia o środki unijne na relację zadań drogowych.

Rada dokonała zmiany w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok poprzez dodanie punktu, określającego wynagrodzenie członków komisji. Kwota wynagrodzenia nie zmieniła się od 2009 roku i wynosi 100 zł brutto za posiedzenie.

W dalszej części obrad pani Skarbnik Renata Pożyczka odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie pozytywnie opiniującą kwotę długu określoną w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jastrzębia na lata 2016-2019.

W sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej pani Wójt Elżbieta Zasada poinformowała radnych o spotkaniach i uroczystościach, w których uczestniczyła. Były to m.in. wybory sołtysa w Kozłowie, zebrania wiejskie w Lesiowie, Owadowie, Dąbrowie Jastrzębskiej i Bartodziejach, spotkanie z dyrektorami placówek szkolnych, spotkanie z gimnazjalistami w Urzędzie Gminy oraz konsultacje z przedstawicieli firmy, która zajmie się inwentaryzacją wyrobów azbestowych na terenie gminy.

W sesji uczestniczył radny powiatu radomskiego Marian Wikło, który przedstawił radnym propozycję zmiany przeznaczenia dotacji zadeklarowanej w budżecie gminy Jastrzębia w bieżącym roku na pomoc dla powiatu radomskiego. Środki gminy miałby zostać przeznaczone na modernizację odcinka drogi w Owadowie jako zadania dodatkowego, przy jednoczesnym zapewnieniu, że zaplanowany wcześniej przez powiatowy zarząd dróg remont odcinka Kolonia-Lesiów – Lesiów będzie zrealizowany.

Styczniowa sesja była również okazją do pierwszego spotkania radnych z panią Małgorzatą Skwarek, która od niedawna pełni funkcję dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi.

W części sesji poświęconej interpelacjom radnych pani Teresa Michalska zapytała o zasady regulacji stanu prawnego wspólnot wiejskich. Jak poinformowała pani Sekretarz Małgorzata Szczepaniak w Urzędzie Gminy w Jastrzębi zorganizowane zostanie spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Radomiu w celu zapoznania wszystkich zainteresowanych ze zmianami prawa w tym zakresie.

.
Wojciech Ćwierz