Jesteś tutaj: Strona główna :: Środków z Unii nie ma, ale może będą – relacja z sesji

Aktualności

Środków z Unii nie ma, ale może będą – relacja z sesji

11 grudnia 2015 r. odbyła się XII sesja Rady Gminy Jastrzębia. Głównymi tematami obrad były zmiany w budżecie gminy, podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, przyjęcie programu wspierania rodziny na lata 2016-2018 oraz programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok. Podczas sesji odczytany został protokół komisji rewizyjnej dotyczący m.in. wydatków na organizację dożynek w latach 2014-2015, zaległości w opłatach za wodę i ścieki oraz opłacie śmieciowej.

W sesji wzięła udział Przewodnicząca Rady Powiatu Radomskiego Teresa Bartosiewicz i radny powiatu Marian Wikło. Pani Teresa Bartosiewicz, jako dyrektor radomskiego KRUS-u przedstawiła ostatnie zmiany przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych rolników, natomiast radny Marian Wikło mówił o planach powiatu w zakresie inwestycji drogowych, zapowiadając że w roku 2016 będzie wykonany remont nawierzchni na bardzo zniszczonym odcinku drogi od Wojciechowa do Kozłowa.

Najistotniejsze zmiany w tegorocznym budżecie podjęte przez radę gminy dotyczą wzrostu wpływów z tytułu podatków, gównie podatku od nieruchomości, które są wynikiem modernizacji ewidencji gruntów i budynków. W tym zakresie plan dochodów zwiększono o kwotę 271 700 zł. Natomiast plan dochodów w zakresie wpływów z dostarczania wody został zwiększony o kwotę 72 100 zł.

Do budżetu nie wpłynie planowana refundacja poniesionych wydatków w kwocie 43 282 zł związanej z budową kanalizacji w Lesiowie, nie będzie też refundacji w kwocie 141 236 zł. wydatków związanych z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w Mąkosach Starych. O te kwoty plan dochodów został zmniejszony.

Po stronie wydatków największe zmiany dotyczą zmniejszenia w rozdziale „Urzędy gmin” o kwotę 141 000 zł oraz rozdziale „pozostała działalność” o kwotę 86 000 zł.

Jak wynika z protokołu komisji rewizyjnej wydatki z budżetu gminy na organizację dożynek gminnych w roku 2014 wyniosły ok. 60 tys. złotych. Połowa tej kwoty została zrefundowana ze środków unijnych, dzięki dotacji którą pozyskał poprzedni wójt. W roku 2015 dożynki kosztowały ponad 40 tys. złotych i w całości zostały sfinansowane z budżetu gminy Jastrzębia, gdyż na ten cel nie uzyskano żadnego dofinansowania zewnętrznego.

Podczas kontroli komisja rewizyjna stwierdziła bardzo wysoki poziom zaległości w zakresie wpłat mieszkańców z tytułu opłaty śmieciowej. Niewyegzekwowane opłaty to kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Podczas sesji dyskutowano o braku pozyskania dotacji na inne zadania realizowane przez gminę. W 2015 roku gmina Jastrzębia nie uzyskała żadnej unijnej dotacji na inwestycję. Nie udało się nawet pozyskać środków na budowę dróg gminnych z Urzędu Marszałkowskiego, z których od wielu lat korzystała nasza gmina. Brak naborów na środki unijne nie powinien być wymówką dla braku działań w zakresie pozyskiwania dotacji. Pieniędzy można i trzeba szukać w innych źródłach. W październiku wojewoda mazowiecki przyjmował wnioski od samorządów o przyznanie dotacji na inwestycje drogowe, z którego kilka lat temu gmina Jastrzębia uzyskała środki na budowę prawie 2 km. dróg. Niestety w tym roku gmina Jastrzębia takiego wniosku nie złożyła, bo po analizie dokumentacji konkursowej gminni urzędnicy doszli do wniosku, że i tak dotacji nie będzie, więc nie ma się po co wysilać.

A tak było kilka lat temu:

http://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/inne-wiadomosci/6815,Drogi-w-Radomiu-i-gminie-Jastrzebia-zmodernizowane.html

http://jastrzebia.pl/index.php?id=141

Tymczasem w budżecie gminy na rok 2016 przedstawionym przez Panią Wójt czytamy:

„Środki z budżetu UE na chwilę obecną nie są planowane w budżecie gminy na rok 2016. Wraz z pozyskaniem środków zewnętrznych będą one wprowadzane do budżetu gminy”.

Oby było ich więcej niż w roku obecnym.

Wojciech Ćwierz