Jesteś tutaj: Strona główna :: Relacja ze styczniowej sesji Rady Gminy Jastrzębia

Aktualności

Relacja ze styczniowej sesji Rady Gminy Jastrzębia

W dniu 21 stycznia 2015 roku odbyła się V sesja Rady Gminy Jastrzębia. Posiedzenie przebiegło zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad, poza punktem dotyczącym uzupełnienia komisji rady, który na wniosek radnych nienależących do komisji został odłożony do kolejnej sesji.

Zmiana w budżecie na bieżący rok dokonana przez radę miała charakter formalny i była związana ze zmianą zasad księgowania wydatków z tytułu opłat telekomunikacyjnych.

Radni podjęli uchwałę o uznaniu za niezasadną skargi na działalność wójta gminy Jastrzębia Zdzisława Karasia, dotyczącą zasad współfinansowania przez mieszkańców budowy kanalizacji w Jastrzębi i Lesiowie. Skargę złożyła mieszkanka Jastrzębi, pani Krystyna Kwestarz, która była obecna na sesji i przedstawiła radnym swoje stanowisko w tej sprawie. Skarżąca jednoznacznie negatywnie ocenia postępowanie poprzedniego wójta, głównie w zakresie – jej zdaniem – bezpodstawnego pobierania opłat na finansowanie budowy kanalizacji. W tej sprawie wypowiedział się radca prawny zatrudniony w Urzędzie Gminy w Jastrzębi, który wyjaśnił, że wpłaty mieszkańców miały charakter dobrowolny, a ewentualne roszczenia wobec gminy mogą być dochodzone na drodze cywilnej.

Kolejna uchwała dotyczyła zwiększenia kwoty stypendium dla najbardziej utalentowanych sportowców mieszkających na terenie naszej gminy, osiągających wyniki na poziomie krajowym i międzynarodowym. Stypendium zostało zwiększone z kwoty 300 zł do 450 zł miesięcznie.

Rada dokonała wyboru swojego przedstawiciela do związku międzygminnego „Podradomska Komunikacja Samochodowa”. W miejsce radnego poprzedniej kadencji pana Pawła Wójcika wybrany został pan Józef Tomalski.

W punkcie dotyczącym omówienia transportu zbiorowego, działającego na terenie naszej gminy, głos zabrała pani wójt Elżbieta Zasada oraz jej doradca pani Małgorzata Szczepaniak. Uczestnicy sesji zostali zapoznani z wydatkami ponoszonymi przez gminę na finansowanie publicznego transportu. Roczna dopłata dla MZDIK w Radomiu do linii nr 18 dojeżdżającej do Kozłowa to 35 tys. złotych. Trzy linie L obsługiwane przez PKS działają w ramach związku międzygminnego, do którego należy gmina Jastrzębia. Roczna składka na rzecz związku wynosi ok. 7 tys. złotych. W najbliższym czasie MZDIK w Radomiu przedstawi ofertę przedłużenia linii nr 18 do Dąbrowy Kozłowskiej. Natomiast od marca nastąpi niewielka korekta rozkładu jazdy linii L.

W kolejnym punkcie obrad głos zabrała pani Elżbieta Pietruszewska, omawiając internetowy program realizowany od kilku miesięcy w gminie Jastrzębia. Uczestnicy sesji zostali szczegółowo zapoznani z zasadami przyznawania sprzętu komputerowego i bezpłatnego Internetu. Dzięki projektowi 95 komputerów trafiło do placówek oświatowych (gimnazjum, publiczne szkoły podstawowe i publiczne przedszkole) oraz stu beneficjentów indywidualnych (osoby niepełnosprawne, osoby 50+, dzieci i młodzież z bardzo dobrymi wynikami w nauce).

W sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej pani Wójt Elżbieta Zasada poinformowała o trudnościach w działalności urzędu wynikających z nieobecności pani sekretarz i zatrudnieniu doradcy pani Małgorzaty Szczepaniak, a więc osoby, która wspiera ją w zapewnieniu właściwego funkcjonowania urzędu. Pani Wójt odbyła kilka spotkań, m.in. z klubem seniora, członkami stowarzyszenia „Mieszkańcy Doliny Radomki” z Woli Goryńskiej, wzięła udział w spotkaniu z dziećmi w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz uczestniczyła w naradzie dyrektorami szkół, na której omówiona została działalność placówek oświatowych podczas ferii. Dokonany został objazd dróg gminnych w celu wskazania inwestycji, na którą złożony zostanie wniosek o dotację do Urzędu Marszałkowskiego. Odebrana została inwestycja w Mąkosach Starych związana z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP. Ponadto pani Wójt wyjeżdżała do Warszawy, m.in. w sprawie rozliczenia dotacji na budowę kanalizacji w Lesiowie, uczestniczyła w spotkaniu z władzami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz przedstawicielami Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Jak poinformowała pani Wójt ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia ulicznego, oferty można było składać do 23 stycznia. Kolejna informacja to możliwość bezpłatnych szkoleń językowych i komputerowych, z których mogą skorzystać mieszkańcy gminy. Opracowany został również wstępny harmonogram zebrań wiejskich, na których będzie dokonany wybór sołtysów, po ostatecznym zaakceptowaniu zostanie opublikowany na stronie internetowej urzędu.

W styczniowej sesji uczestniczył radny powiatu radomskiego pan Marian Wiko, który przedstawił radnym tegoroczne plany w zakresie inwestycji i remontów dróg należących do powiatowego zarządu dróg. Budżet powiatu zostanie uchwalony pod koniec stycznia. Potrzeby w zakresie modernizacji dróg powiatowych są bardzo duże, na chwilę obecną wiadomo, że wyremontowany zostanie odcinek, na którym już trwają prace, a więc: Wojciechów – Kolonia Lesiów, są też duże szanse na kontynuację budowy drogi Jedlińsk – Łukawa, na odcinku w Bartodziejach.

Radni głosowali również „w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze rozwiązania umowy z radnym”. W związku z faktem, że uchwała dotyczyła mojej osoby, nie wziąłem udziału w głosowaniu. Uchwała nie została podjęta z uwagi na jednakową ilość głosów za i przeciw.

W okresie od ostatniej sesji do rady gminy wpłynęło kilka pism. Zgodnie z moją zapowiedzią wszystkie pisma zostały przedstawiane na sesji.

  1. Skarga mieszkańca Jastrzębi, pana Piotra Głuchowskiego na działalność organów wymiaru sprawiedliwości, policji i urzędu gminy (skarga została skierowana do komisji rady).
  2. Pismo przedsiębiorców z terenu gminy Jastrzębia, pana Zbigniewa Adamczyka i Piotra Dasiewicza dotyczące wyboru wykonawcy usług odśnieżania i odladzania (sprawa została wyjaśniona w piśmie złożonym do rady przez panią Wójt, a informacja w tej sprawie znajduje się na stronie internetowej gminy. Wynika z niej, że usługi odśnieżania będą wykonanie środkami własnymi gminy i nie dokonano wyboru żadnego oferenta).
  3. Pismo mieszkańca wsi Bartodzieje, pana Ryszarda Głogowskiego dotyczące zainstalowania oświetlenia ulicznego na jednej z dróg wewnętrznych (ul. Kolejowa) w część wsi zwanej „Zagajnikiem” (sprawa została przekazana do rozpatrzenia przez właściwy referat urzędu gminy).
    .

Wojciech Ćwierz – przewodniczący Rady Gminy Jastrzębia
mail: wojtek@bartodzieje.pl