Jesteś tutaj: Strona główna :: Relacja z zebrania sołeckiego w Bartodziejach

Aktualności

Relacja z zebrania sołeckiego w Bartodziejach

W dniu 16 października w remizie w Bartodziejach odbyło się zebranie sołeckie. W zebraniu zwołanym z inicjatywy pani sołtys Bożeny Kalbarczyk i radnego Wojciecha Ćwierza uczestniczyła pani wójt Gminy Jastrzębia Elżbieta Zasada i pani sekretarz Małgorzata Szczepaniak. Głównym tematem spotkania było zapoznanie z opinią biegłego geodety w sprawie zasiedzenia drogi gminnej w Bartodziejach oraz inwestycje zrealizowane w roku 2016 i proponowane do wykonania w roku przyszłym..
   


Fot. Uczestnicy zebrania sołeckiego w dniu 16.10.2016 r.

.
Zasiedzenie drogi gminnej

Sprawa zasiedzenia drogi gminnej w Bartodziejach, a konkretnie odcinka prowadzącego od drogi powiatowej w centrum wsi w kierunku „chłopskiego” lasu toczy się w radomskim sądzie od listopada 2014 roku. W listopadzie 2016 roku odbędzie się kolejne posiedzenie sądu, odroczone w celu sporządzenia mapy przedstawiającej faktyczny przebieg pasa drogowego. Zgodnie z mapą (fragment zamieszczony nizej) sporządzoną przez biegłego geodetę droga mieści się w granicach działki ewidencyjnej, a jej szerokość umożliwia wykonanie dokumentacji projektowej.  

droga

Inwestycje w 2016 roku

W budżecie gminy Jastrzębia na 2016 roku przyjętym uchwałą Rady Gminy Jastrzębia uwzględnione zostały dwa zadania inwestycyjne dotyczące sołectwa Bartodzieje i obydwa zostały w całości wykonane.

1. Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje „Bartosy”

Zakres prac obejmował: roboty pomiarowe km – 0,900, roboty ziemne (korytowanie) na głębokość 15 cm, profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanki o uziarnieniu 0/63mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm), wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Wartość całości zadania wyniosła robót: 51 000 złotych.

   

.

2. Budowa oświetlenia „Bartodzieje – ul. Kolejowa”

Przedmiotem inwestycji była budowa oświetlenia na działce nr 376/1. Zamontowano 9 słupów stalowych wysokości 7 metrów z oprawami ze źródłami światła LED. Koszt inwestycji wyniósł 31.000 złotych

   


.

Ponadto w ramach remontów dróg gminnych na terenie sołectwa Bartodzieje kruszywem utwardzone zostało kilkadziesiąt metrów drogi na Borkach, natomiast w sołectwie Olszowa odtworzone zostały przydrożne rowy i przepusty. Jeszcze w bieżącym roku będą zamontowane tabliczki (znaki przydrożne) wskazujące numerację budynków w częściach wsi odległych od głównej drogi.

   


.

Podczas zebrania, które po raz pierwszy od kilku lat ponownie odbyło się w budynku remizy przedstawiona została informacja o jej remoncie, wykonanym w bieżącym roku. Całość prac wykonana została społecznie przez mieszkańców wsi Bartodzieje, przede wszystkim druhów z jednostki OSP w Bartodziejach, a środki na remont pochodziły od darczyńców i z budżetu Gminy Jastrzębia. Uroczyste oddanie do użytku sali świetlicowej znajdującej się w budynku remizy odbyło się w dniu 14 sierpnia 2016 roku podczas festynu rodzinnego. Celem inicjatorów remontu było przywrócenie obiektu wiejskiej społeczności, aby wszyscy mieszkańcy mogli z niego nieodpłatnie korzystać. Jednocześnie należy podkreślić, że obiekt musi być zabezpieczony przez ponowną dewastacją i dlatego każdorazowe użyczanie będzie odbywać się z zachowaniem odpowiednich reguł, a więc po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z władającym, którym jest zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartodziejach.
   


.

Na spotkaniu zaprezentowane zostały również niektóre tegoroczne działania o charakterze społecznym realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje ze szczególnym uwzględnieniem zadań finansowanych i współfinasowanych z budżetu Gminy Jastrzębia.

Projekty realizowane w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych:

„Wesołe Wakacje” w Bartodziejach.

W ramach zadania odbywały się zajęcia z dziećmi i młodzieżą w okresie od 16 do 31 sierpnia 2016 roku. Łącznie odbyło się 40 godzin zajęć, m.in. zajęcia wokalne, plastyczne i rekreacyjno-sportowe na terenie boiska szkolnego oraz 5 godzin zajęć tanecznych ZUMBA. W ramach dotacji uczniowie otrzymywali napoje i owoce. W dniu 29 sierpnia 2016 r. wzięli udział w wyjeździe do kina HELIOS w Radomiu. Na zakończenie zorganizowane zostało ognisko z a wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy.  Dotacja z budżetu Gminy Jastrzębia wyniosła 3500 złotych.  
 


.

Udział zespołu „Bartodziejaki” w Organizacji Światowych Dni Młodzieży.

W dniu 23 lipca 2016 roku zespół ludowy „Bartodziejaki” wziął udział imprezie w Muzeum Wsi Radomskiej podczas Światowych Dni Młodzieży. Zadaniem członków zespołu było przygotowanie degustacji tradycyjnych potraw (trzy tysiące pierogów). Potrawy były wydawane na stoisku z banerem Gminy Jastrzębia i innymi materiałami promocyjnymi. Dotacja z budżetu Gminy Jastrzębia wyniosła 2000 złotych. 


.

Prowadzenie zespołu Ludowego „Bartodziejaki”.

Zajęcia wokalne amatorskiego zespołu ludowego „Bartodziejaki” prowadzone będą do grudnia 2016 roku. Kwota dotacji przeznaczona została na wynagrodzenie instruktorki i zakup jednego stroju ludowego. Dotacja z budżetu gminy Jastrzębia wynosi 2620 złotych.


.

Innym zadaniem, które od 2012 roku realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Bartodzieje jest prowadzenie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Skrzat” w budynku PSP w Bartodziejach. W roku szkolnym 2016/2017 do punktu uczęszcza 12 dzieci, a więc maksymalna ilość wynikająca z metrażu sali użyczonej nieodpłatnie przez Gminę Jastrzębia.  

img_20160624_113534

„Skrzaty” czerwiec 2016

.
Podczas spotkania zgłoszone zostały następujące propozycje zadań inwestycyjnych i remontowych do realizacji na terenie sołectwa Bartodzieje.

1. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bartodziejach.

Realizacja ww. zadania jest niezbędna z uwagi na bardzo zły stan dachu. Blacha na budynku ma kilkadziesiąt lat i jest nieszczelna, co zwłaszcza w okresie zimowym powoduje przeciekanie i niszczenie stropów oraz ścian budynku. W ubiegłych latach, w okresach odwilży, gdy na dachu zalegała warstwa lodu, wielokrotnie dochodziło do zalewania budynku i konieczności interwencji jednostek ochotniczej straży pożarnej. Należy podkreślić, że budynek PSP w Bartodziejach i jego otoczenie wymagają wykonania innych prac remontowych i budowlanych, m.in. dokończenia termomodernizacji oraz utwardzenia terenu pomiędzy bramą wjazdową a budynkiem szkoły.

.

 2.  Budowa oświetlenia ulicznego:

a) przy drodze gminnej na Bartosach,

b) przy drodze powiatowej (na odcinku prowadzącym w kierunku woli Goryńskiej),

c) przy przy drodze gminnej na Borki.

3. Bieżące remonty i naprawy dróg gruntowych.

Inne sprawy poruszane na zebraniu dotyczyły m.in. odbioru odpadów na terenie Bartosów, wykaszania poboczy przy drogach gminnych, regulacji stanu prawnego wspólnoty wiejskiej oraz omijania przez autobusy linii L przystanków na terenie Radomia.

Na zakończenie spotkania mieszkańcy zostali poinformowani o podpisaniu przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje umowy z radomskim Bankiem Żywności. Zgodnie z umową pomoc obejmować będzie osoby, które uzyskają zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej. Wsparcie stowarzyszenia może być kierowane do mieszkańców gminy Jastrzębia i Jedlińsk, a szczegółowe informacje o zasadach pomocy będą wkrótce zamieszczone na stronie www.bartodzieje.pl oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.