Jesteś tutaj: Strona główna :: Relacja z sesji Rady Gminy Jastrzębia

Aktualności

Relacja z sesji Rady Gminy Jastrzębia

Zwiększenie środków na modernizację dróg, brak zgody na wprowadzenie funduszu sołeckiego oraz niewyrażenie zgody na wydzierżawienie gminnego gruntu w Jastrzębi na działalność usługową – to najważniejsze decyzje radnych podjęte na sesji w dniu 30 marca 2016 roku.
.
Wojciech Ćwierz

 Nowe zadania drogowe

Do budżetu gminy wprowadzone zostały dodatkowe środki na modernizację dróg. Zgodnie z ustaleniami jakie zapadły w grudniu 2015 roku pomiędzy radnymi i panią Wójt Elżbietą Zasadą, w tym roku rada Gminy miała większy wpływ na wskazanie jakie odcinki dróg będą modernizowane. Pani Wójt zebrała wnioski od radnych i mieszkańców, a następnie na sesji w dniu 30 marca przedstawiła planowany zakres prac modernizacyjnych wraz wnioskiem o zwiększenie środków na ich wykonanie. Radni po zapoznaniu się z propozycją pani wójt udzielili jej jednogłośnego poparcia. Spośród zgłoszonych zadań modernizacyjnych trzy zostały wprowadzone do budżetu jako inwestycje:

 – Modernizacja drogi Bartodzieje (Bartosy) – 60 tys. zł

 – Modernizacja drogi Owadów – Wola Owadowska – 60 tys. zł

 – Modernizacja drogi Kolonia-Lesiów (dokończenie drogi za torami) – 32 tys.

Remonty dróg gminnych i dojazdowych do pól w pozostałych miejscowościach zgłoszone przez radnych i mieszkańców wykonane zostaną w ramach środków jakie zostały zabezpieczone w uchwale budżetowej, które dodatkowo zostały zwiększone o kwotę 60 tys. zł.

 W Jastrzębi nie będzie kolejnej „budki”

Radni zdecydowali, że nie wyrażają zgody na wydzierżawienie gruntu należącego do gminy znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie remizy OSP. Z wnioskiem o wydzierżawienie nieruchomości wystąpiła w dniu 7 stycznia 2016 roku osoba, która zamierzała posadowić na niej pawilon z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową. Wniosek zyskał przychylność pani Wójt, która w lutym br. przedłożyła radzie gminy projekt uchwały, wnioskując o wyrażenie zgody na oddanie w najem części gminnej działki o powierzchni 56 m2 na okres 10 lat. Radni gminy Jastrzębia po zapoznaniu się z projektem uchwały zdecydowali, że decyzję w tej sprawie podejmą po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami wsi Jastrzębia. Konsultacje odbyły się na zebraniu wiejskim w dniu 20 marca 2016 roku, na którym w głosowaniu jawnym większość obecnych nie wyraziła zgody na dzierżawę gminnej działki w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej wskazując, że jest to bardzo zła lokalizacja. Radni Gminy Jastrzębia po zapoznaniu się ze stanowiskiem mieszkańców wsi Jastrzębia podjęli uchwałę zgodną z ich wolą, nie wyrażając zgody na oddanie w dzierżawę wnioskowanej nieruchomości. Mieszkańców Jastrzębi poparło 8 radnych: Teodozja Borowska, Jan Machnio, Walenty Buzor, Wojciech Ćwierz, Wiesław Dróżdż, Marzena Gruszczyńska, Franciszek Tkaczyk i Teresa Michalska, 4 radnych było przeciwnego zdania, a trzech wstrzymało się od głosu.

Funduszu sołeckiego nie ma i nie będzie

Gmina Jastrzębia jako jedna z niewielu gmin powiatu radomskiego nigdy nie próbowała wdrożyć funduszu sołeckiego. Funduszu, który daje możliwość samodzielnego decydowania przez mieszkańców na zebraniach wiejskich na jaki cel będą przeznaczone środki wydzielone z budżetu gminy na konkretne potrzeby ich miejscowości. Warto dodać, że cześć środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego jest zwracana do budżetu gminy przez wojewodę, co w okresie kilku lat może przynieść dodatkowe wpływy do budżetu w skali kilkuset tysięcy złotych. Niestety w tej kwestii większość radnych poparła stanowisko pani wójt, która jest przeciwna funduszowi sołeckiemu, a jeden z jej argumentów, poza rozdrobnieniem budżetu gminy, to zwiększona ilość pracy jaką przy jego obsłudze mieli by pracownicy Urzędu Gminy.

Jak na tureckim kazaniu

Prowadząc obrady Przewodniczący Radny Gminy Józef Tomalski w przypadku niektórych uchwał ograniczał się jedynie do odczytania ich nagłówka i przy braku radnych zgłaszających się do dyskusji przechodził do głosowania. Było tak m.in. z uchwałami dotyczącymi spraw oświatowych, szczegółowo omawianych na posiedzeniach komisji rady gminy. Przeciwko takiemu sposobowi prowadzenia obrad zaprotestowała pani sołtys z Owadowa Daniela Wągrodzka, stwierdzając, ze sołtysi siedzą jak na tureckim kazaniu, nie wiedząc o czym decydują radni. Poza tym po raz kolejny złożyła wniosek aby sołtysi tak jak radni otrzymywali wraz z zaproszeniem na sesję projekty uchwał i inne materiały. Zabierając głos w dyskusji, która wywiązała się po wniosku pani sołtys, kolejny raz zwróciłem się do przewodniczącego rady aby przed głosowaniem każdy projekt uchwały był przedstawiany choćby w skrócie przez wnioskodawcę.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej pani Wójt obejmowało informacje dotyczące:

 – zebrania wiejskiego z mieszkańcami Gorynia

– spotkania w seminarium na temat Światowych Dni Młodzieży

– spotkania z najemcami lokali nad ośrodkiem zdrowia w Jastrzębi

– wręczenia nagród uczestnikom konkursu wiedzy pożarniczej

– negocjacji z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych projektów uchwał z zakresu oświaty

– spotkania z przedstawicielami PKS z udziałem radnych

– udziału w gali sportu powiatu radomskiego

– otwarcia ofert w przetargach na wykonanie projektów kanalizacji i remontów dróg

– spotkania z zespołami ludowymi z Lesiowa i Bartodziej w sprawie Światowych Dni Młodzieży

– zebrania wiejskiego z mieszkańcami Jastrzębi

– spotkania przedświąteczne w PSP w Mąkosach Starych

– spotkania z radnymi na posiedzeniu wspólnym komisji rady gminy

– posiedzenia związku gmin PKS

 

Na sesji zostały szczegółowo omówione sprawozdania z programów zrealizowanych w 2015 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi.

Radni zostali również zapoznani z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gmin Jedlińsk i Jastrzębia w 2015 roku.