Jesteś tutaj: Strona główna :: Relacja z sesji Rady Gminy Jastrzębia

Aktualności

Relacja z sesji Rady Gminy Jastrzębia

Na październikowej sesji radni dokonali zmian w budżecie gminy, podjęli uchwały potwierdzające przekształcenia w oświacie wynikające z wprowadzonej reformy, a także zmienili zasady pomocy socjalnej dla uczniów, umożliwiając rozliczanie wydatków ponoszonych w okresie wakacji. Podczas sesji omówiono realizację tegorocznych inwestycji. Niepokój może budzić opóźnienie kilku zadań. Budowa drugiego etapu drogi Bartodzieje – Olszowa – Wola Goryńska dopiero się rozpoczyna, a z wykonawcami budowy drogi w Kolonii Lesiów i rozbudowy szkoły w Lesiowie jeszcze nie podpisano umów.
.
Wojciech Ćwierz

Najważniejsze zmiany w budżecie przyjęte na sesji w dniu 30.10.2017 obejmują:

 –  zwiększenie wydatków na budowę oświetlenia ulicznego na odcinku Mąkosy Stare – Lewaszówka o kwotę 14 tys. zł oraz budowę oświetlenia w Owadowie o kwotę 23 000 zł.  

– przeznaczenie 14 tys. zł na dokumentację projektową instalacji odnawialnych źródeł energii, które będą montowane u indywidualnych odbiorców i w obiektach użyteczności publicznej w roku 2018.

– przesunięcie na rok 2018 budowy w Jastrzębi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Kosztorysowa wartość zadania wynosi 540 tys. zł.

Podjęte na sesji uchwały oświatowe potwierdzają przekształcenie publicznych szkół sześcioletnich w ośmioletnie. Na terenie naszej gminy są to szkoły w Bartodziejach, Jastrzębi, Kozłowie, Lesiowie, Mąkosach Starych i Woli Goryńskiej.

O podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Jastrzębia zabiegała pani Teodozja Borowska – przewodnicząca komisji oświaty, do której zgłaszali się z prośbami o interwencję rodzice uczniów, którzy nie mogli rozliczać zakupów dokonywanych w okresie wakacji. Przyjęta uchwała wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i przewiduje następujące zasady: w terminie do 15 grudnia należy przedłożyć do refundacji wydatki poniesione w okresie: lipiec – grudzień, a w terminie do 15 czerwca wydatki poniesione w okresie styczeń – czerwiec.

W sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej pani Wójt Elżbieta Zasada poinformowała m.in. o spotkaniach, naradach, zebraniach z mieszkańcami oraz imprezach i uroczystościach, w których uczestniczyła w okresie od 20 sierpnia br.

Jedno ze spotkań z udziałem wójta gminy Pionki i władz radomskiego nadleśnictwa dotyczyło drogi leśnej na odcinku Mąkosy Stare – Stoki, o budowę której mieszkańcy zabiegają od wielu lat. Lasy Państwowe jako właściciel drogi deklarują jej przebudowę poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa. Natomiast nie zapadły konkretne ustalenia czy na drodze zostanie ułożona nawierzchnia asfaltowa.

Na sesji poruszono temat działalności Stowarzyszenia – Radomski Obszar Funkcjonalny, do którego od maja 2016 roku należy gmina Jastrzębia. Stowarzyszenie jest opłacane ze składek samorządów, a powołane zostało m.in. w celu współpracy w realizacji wspólnych projektów, takich jak choćby budowa ścieżek rowerowych. Niestety do tej pory nie został wdrożony żaden projekt, który przyniósłby jakiekolwiek korzyści naszej gminie.

Problemem kolejny raz zgłaszanym przez radnych jest brak wykonania bieżących napraw wielu odcinków dróg gruntowych. Wciąż nie został uzupełniony tłuczeń na odcinkach, które były zgłaszane do naprawy od wielu miesięcy. Z informacji przekazanych przez panią Wójt wynika, że wykonawca wyłoniony w przetargu wkrótce wykonana zaległe roboty.

Jak poinformowała pani Wójt w najbliższym czasie wszczęte zostanie postępowanie w sprawie wywozu gruzu na nieruchomości położone w Jastrzębi. Właściciel działki, na której znajdują się odpady ma otrzymać decyzję nakazującą ich usunięcie.

W ostatnim okresie zakończone zostały następujące zadania:

– ogrodzenie i remont stacji uzdatniania wody w Mąkosach

– elewacja Urzędu Gminy w Jastrzębi

– wymiana pokrycia dachowego na szkole w Bartodziejach

– wymiana okien w szkole w Owadowie

– oświetlenie Wólka Lesiowska – Sokoleniec

– oświetlenie Dąbrowa Jastrzębska – Jastrzębia

– wodociąg w Dąbrowie Kozłowskiej

– odbiór wyrobów zawierających azbest od mieszkańców (dotacja WFOŚIGW)

– wymiana kotłów u indywidualnych użytkowników (dotacja WFOŚIGW)

– w ramach projektu „aktywizacji mieszkańców poprzez tworzenie miejsc rekreacji” zakończono prace przy zbiorniku wodnym w Jastrzębi, budowę trzech siłowni terenowych i boisko w Mąkosach Starych, do wykonania pozostał plac zabaw w Goryniu.

W trakcie realizacji są: remont budynku gimnazjum w Jastrzębim, II etap budowy drogi Bartodzieje – Olszowa – Wola Goryńska, budowa sieci kanalizacyjnej w Kozłowie oraz budowa oświetlenia Wojciechów – Wola Owadowska.

W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa oświetlenia w Dąbrowie Kozłowskiej i Olszowie, sieci wodociągowej w Jastrzębi, Kolonii Lesiów i Dąbrowie Jastrzębskiej oraz projekty dróg w Bartodziejach i Wolskiej Dąbrowie.

Wyłoniono wykonawcę monitoringu i dostawcę znaków drogowych w ramach projektu „Poprawa lokalnego systemu bezpieczeństwa w Jastrzębi”.