Jesteś tutaj: Strona główna :: Jesteśmy w Mazowieckiej Lidze Organizacji Pozarządowych

Aktualności

Jesteśmy w Mazowieckiej Lidze Organizacji Pozarządowych

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji wsi Bartodzieje przystąpiło do projektu „Mazowiecka Liga Organizacji Pozarządowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego. W projekcie uczestniczy 25 organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego, które mogą korzystać z wsparcia w postaci m.in. szkoleń, warsztatów, doradztwa i coachingu.

Partnerstwo tworzące projekt zostało założone przez organizacje prowadzące ośrodki Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego (w Radomiu, Siedlcach i Warszawie). Jednym z głównych działań ośrodków jest animacja społeczna, mająca na celu diagnozę środowisk lokalnych, wzmacnianie podmiotów społecznych na tych terenach, promowanie zakładania partnerstw lokalnych. Najważniejszym czynnikiem w skutecznym tworzeniu partnerstwa jest dbanie o możliwość wpływu członków na kształt partnerstwa, namacalne korzyści z przynależności, poczucie kompetencji członków oraz docenienie ich działalności. Inicjatorzy projektu tworząc partnerstwa zamierzają te mechanizmy wykorzystać, kładąc duży nacisk na bezpośrednie spotkania i wspólne ustanawianie celów federacji (sieci) oraz identyfikację zasobów organizacyjnych. Wiele z organizacji działających w partnerstwach lokalnych dojrzała do tego, aby rozpocząć działania ponadlokalne, w oparciu o Sieć NGO – takie działanie daje możliwość rozwoju, transferu innowacji między regionami, synergię działań, tworzenie innowacji społecznych odpowiadających na lokalne problemy.

Przedstawiciele Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje już kilkakrotnie brali udział w wyjazdowych spotkaniach organizowanych w ramach Mazowieckiej Ligi Organizacji Pozarządowych, a w dniu 20 maja w szkole w Bartodziejach odbył się warsztat coachingowy, w którym uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszenia, klubu seniora oraz pani sołtys Bożena Kalbarczyk. Szkolenie prowadziła Pani Magdalena Jelonkiewicz-Bałdys, certyfikowany coach i trener biznesu. Tematem zajeć była komunikacja w grupie. W swobodnej atmosferze uczestnicy poznali cztery style komunikacji: dyrektywny, afektywny, uważający i analityczny; ich mocne i słabe strony oraz dyskutowali nad tym, jak najlepiej współpracować z każdym z nich. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem. Kolejne spotkanie z p. Jelonkiewicz-Bałdys jest planowane na 10 czerwca. Serdecznie zapraszamy!

Wojciech Ćwierz