Jesteś tutaj: Strona główna :: Relacja z kwietniowej sesji Rady Gminy

Aktualności

Relacja z kwietniowej sesji Rady Gminy

Propozycja przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi w placówkę niepubliczną, zmiana na stanowisku skarbnika gminy, rezygnacja przewodniczącego rady gminy i jego zastępcy oraz wybór ich następców to wydarzenia kwietniowej sesji rady gminy Jastrzębia.
.
Wojciech Ćwierz

Na wstępie sesji, jako prowadzący obrady, udzieliłem głosu obecnej na sali obrad pani doktor Renacie Nowak – Kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi. W swoim wystąpieniu pani doktor przedstawiła propozycję przekształcenia placówki, którą kieruje w zakład niepubliczny. Pani doktor Nowak omówiła zasady funkcjonowania niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej i poprosiła wszystkich uczestników obrad o pomoc w wyjaśnianiu mieszkańcom gminy na czym polega jej propozycja i eliminowaniu dezinformacji, które są rozpowszechniane. Zwracając się do rady poinformowała, że jako lekarz od dwunastu lat jest związana z naszą gminą i chciałaby nadal w niej pracować, jednak jej decyzja pozostania w Jastrzębi jest uzależniona od zgody władz samorządowych na przekształcenie zakładu publicznego w niepubliczny. Jak zapewniła pani doktor niepubliczna forma działania ZOZ-u w żadnym stopniu nie oznacza pogorszenia jakości świadczenia usług medycznych, gdyż zarówno publiczne jak i niepubliczne placówki są tak samo finansowane przez budżet państwa za pośrednictwem NFZ, a rozpowszechniane na terenie gminy informacje o rzekomej „prywatyzacji” i zamiarze pobierania opłat od pacjentów są wyłącznie dezinformacją. Propozycja pani doktor Renaty Nowak została poparta przez obecną na posiedzeniu rady panią doktor Marię Gryglewską, która od 1999 roku prowadzi na terenie naszej gminy niepubliczny ZOZ, placówkę będącą przykładem świadczenia bezpłatnej opieki lekarskiej. Ponadto jako mieszkanka naszej gminy uważa, że dla dobra mieszkańców pani doktor Nowak powinna pozostać w Jastrzębi, gdyż jest wyjątkowym fachowcem, a po jej ewentualnym odejściu będą poważne trudności w obsadzeniu stanowiska kierownika SPZOZ. Podkreśliła również, że obydwie placówki działające na terenie gminy współpracują ze sobą, m.in. poprzez wspólny zakup sprzętu medycznego i starają się poszerzać ofertę usług, co jest dodatkowym argumentem aby pani doktor Renata Nowak pozostała w naszej gminie. Propozycja pani doktor Renaty Nowak dotycząca przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej w Jastrzębi w niepubliczną placówkę została w formie pisemnej złożona do Rady Gminy Jastrzębia, z prośbą o podjęcie stosownej decyzji w ciągu najbliższych miesięcy.

Realizacja porządku obrad została poprzedzona moją rezygnacją ze stanowiska przewodniczącego rady gminy i rezygnacją pani Teodozji Borowskiej z funkcji zastępcy przewodniczącego rady gminy. Dziękując za współpracę z radnymi w okresie pełnienia funkcji przewodniczącego wyjaśniłem, że moja rezygnacja wynika ze z przyczyn osobistych, związanych bezpośrednio z planami zawodowymi. Rezygnacja została przyjęta przez radę w głosowaniu jawnym. Natomiast wybory nowego przewodniczącego i jego zastępcy odbyły się poprzez głosowanie tajne. Nowym przewodniczącym rady wybrany został Józef Tomalski, radny z Kozłowa, doświadczony działacz samorządowy, członek PSL, osoba od lat zaangażowana w działalność społeczną i sportową. Józef Tomalski uzyskał poparcie dziesięciu radnych, zagłosowali za nim radni startujący w wyborach z komitetu PSL i Forum Samorządowego. Drugiego kandydata na przewodniczącego rady, Marcina Mąkosę (PIS) poparło pięciu radnych. Nowy przewodniczący obejmując stanowisko zapewnił, że będzie współpracować ze wszystkimi radnymi i konsultować z całą radą podejmowane decyzje dla dobra gminy. W wyborach zastępcy przewodniczącego rady zgłoszona została jedna kandydatura, którą poparli wszyscy radni. Na to stanowisko wybrano Marcina Mąkosę.

Pani Elżbieta Gryz skarbnik naszej gminy podjęła decyzję o rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Procedura wynikająca z ustawy samorządowej wymagała podjęcia przez radę decyzji o jej odwołaniu. W imieniu wszystkich radnych i sołtysów poprzedniej kadencji wspólnie z Panią sołtys z Owadowa – Danielą Wągrodzką złożyłem podziękowałem pani Elżbiecie Gryz za wieloletnią pracę w naszej gminie. Pełniąc tę odpowiedzialną funkcję dbała o gminny budżet, będąc przy tym osobą wyjątkowo otwartą i życzliwą, zawsze cierpliwie i bardzo profesjonalnie wyjaśniającą wszystkim zainteresowanym skomplikowane zagadnienia finansowe.

Na stanowisko skarbnika, na wniosek pani wójt, rada gminy powołała panią Małgorzatę Piwnicką – Wojcieszak.

Rada podjęła również uchwałę określającą zasady udzielania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Uchwała miała zostać przyjęta na poprzedniej sesji, jednak na wniosek stowarzyszenia prowadzącego niepubliczną szkołę w Owadowie uchwała została skierowana do komisji oświaty, w celu rozpatrzenia ewentualnego zwiększenia dotacji udzielanych dla tzw. innych form wychowania przedszkolnego. Podczas posiedzenia komisja oświaty utrzymała poziom dotacji na poziomie zaproponowanym w projekcie przedstawionym przez panią wójt i w tej formie uchwała została przyjęta przez radę.

Pani Barbara Kwaśniewska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi przedstawiła radnym coroczną ocenę zasobów pomocy społecznej w gminie Jastrzębia. Dokument zawiera m.in. informacje o ilości osób korzystających z pomocy GOPS-u, przyczynach przyznawania świadczeń, rodzajach zasiłków i innych form wsparcia oraz projektach realizowanych przez ośrodek.

Pani wójt Elżbieta Zasada składając sprawozdanie z działalności międzysesyjnej poinformowała o licznych spotkaniach, w których uczestniczyła oraz wielu bieżących sprawach, którymi zajmowała się w ostatnich tygodniach. Uczestnicy sesji zostali poinformowani m.in. o ogłoszonych przetargach drogowych oraz zawarciu umowy z projektantem oświetlenia ulicznego na odcinku Wola Goryńska – Goryń i Wojciechów – Wólka Lesiowska. Radni dowiedzieli się również o niepochlebnej ocenie jednostki OSP w Jastrzębi, skontrolowanej przez komendę miejską Państwowej Straży Pożarnej. Kolejna sprawa, przedstawiona przez panią wójt to problemy z funkcjonowaniem kanalizacji w Jastrzębi, ulegającej częstym awariom zwłaszcza na odcinku do bloków i na połowie odcinka przy drodze do lasu.

Radni otrzymali informację, że gmina Jastrzębia musi obecnie dokładać do gospodarki śmieciowej. Jednym z powodów takiego stanu jest zwiększająca się ilość osób zalegających z opłatami. Wiele wskazuje, że w celu zrównoważenia dochodów i wydatków konieczna będzie podwyżka stawek opłat pobieranych od mieszkańców. Inny problem, który pani wójt zamierza rozwiązać to poprawa funkcjonowania melioracji na terenie gminy i tej sprawie chciałaby niezwłocznie spotkać się z przedstawicielem zarządu spółki wodnej.

Uczestnicy sesji zostali zaproszeni na piknik rodzinny, który odbędzie się przy szkole w Jastrzębi w dniu wyborów prezydenckich.

Radca prawny pan Marek Amanowicz poinformował radę o sprawach sądowych, które założyli gminie Jastrzębia mieszkańcy domagający się zwrotu wpłat (po dwa i pół tysiąca złotych każdy) za podłączenie się do kanalizacji. Obecnie takich spraw jest dziewięć.

Radna i sołtys z Wólki Lesiowskiej pani Teresa Michalska zapytała panią Wójt o sposób finansowania przez mieszkańców dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej, ponieważ brak ustalonych reguł i informacje o możliwym zwrocie wpłat dokonanych przez mieszkańców wsi Jastrzębia powoduje, że wiele osób nie zamierza partycypować w kosztach dokumentacji projektowej. Pani Teresa Michalska wyraziła obawę czy ona jako sołtys, lub jakaś nieformalna grupa może zbierać fundusze od mieszkańców. Zabierając głos w tej sprawie, stwierdziłem, że dobrowolny udział społeczeństwa w finansowaniu dokumentacji był wiele lat był praktykowany w naszej gminie. W taki sposób udało się kilka lat temu opracować m.in. projekt drogi w Bartodziejach i odcinka na Olszowie, który będzie budowany w tym roku. W mojej ocenie to dobra praktyka, która przynosiła korzyści zarówno mieszkańcom jak i skromnemu budżetowi gminy. Zwróciłem jednak uwagę, że obecnie w gminie może nie być już sprzyjającego klimatu do tak prospołecznych zachowań, a osoby które podejmą się zbierania pieniędzy od mieszkańców mogą mieć obawy, czy ich działanie nie będzie kwestionowane i uznawane za nielegalne, ponieważ wśród obecnych członków rady są osoby wprowadzające atmosferę „kodeksu karnego”. Pani wójt Elżbieta Zasada odpowiadając na wątpliwości pani radnej z Wólki Lesiowskiej stwierdziła, że jeśli mieszkańcy chcą to mogą we własnym zakresie finansować opracowanie dokumentacji i wtedy ich inwestycja będzie szybciej realizowana, natomiast jeśli scedują wykonanie dokumentacji na gminę, to wówczas zadanie będzie wykonane w późniejszym okresie i to radni będą decydować czy i kiedy finansować z budżetu gminy dokumentację dla konkretnej wsi.

Podczas sesji radni i sołtysi składali wiele zapytań, m.in w sprawach planowanych remontów dróg gruntowych, wysypywania tłucznia, szlaki i planowanego terminu pracy równiarki. Jak zapewniła pani wójt remonty będą prowadzone w najbliższym czasie i będą prowadzone sukcesywnie w ramach posiadanych środków.

Przewodniczący rady Józef Tomalski zapowiedział, że w najbliższym czasie zorganizuje spotkanie z dyrektorami szkół, na którym ustalone zostaną zasady udostępniania boisk i budynków szkolnych po zakończeniu zajęć i w okresie wakacji.

.
Wojciech Ćwierz