Jesteś tutaj: Strona główna :: XI sesja Rady Gminy Jastrzębia

Aktualności

XI sesja Rady Gminy Jastrzębia

W dniu 19 października 2015 roku odbyła się XI sesja Rady Gminy Jastrzębia. Główne punkty porządku obrad to zmiany w budżecie gminy oraz wybór ławników do Sądu Rejonowego w Radomiu.
.
Wojciech Ćwierz

Na wniosek pani wójt Elżbiety Zasady radni dokonali zmiany w porządku obrad poprzez wycofanie uchwały dotyczącej terminu zbierania opłat za odpady komunalne. Jak wyjaśniła pani sekretarz Małgorzata Szczepaniak projekt uchwały został przygotowany po zastrzeżeniach Regionalnej Izby Rachunkowej do uchwały w tej sprawie podjętej na poprzedniej sesji, jednak po kolejnych konsultacjach izba uznała, że uchwała nie wymaga poprawy.

Następnie na wniosek pani wójt do porządku obrad wprowadzona została uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń będących własnością gminy dla dotychczasowego najemcy. Uchwała odnosi się do lokalu, w którym świadczone są usługi stomatologiczne.

Dodatkowo do porządku obrad włączona została „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Jastrzębia w roku szkolnym 2015/2016”.

Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok dokonane na sesji dotyczyły zwiększenia dochodów o 86 tys. zł z tytułu wpływów z podatków oraz kwoty 38 tys. zł przekazanej gminie decyzjami wojewody. Wydatki budżetu zwiększone zostały o 27 tys. zł z przeznaczeniem na zwrot mieszkańcom wsi Jastrzębia wpłat dokonanych na budowę kanalizacji (w tej sprawie zapadło już kilka prawomocnych wyroków sądowych). Ponadto po stronie wydatków zapisane zostało 50 tys. zł, które gmina będzie musiała zwrócić instytucji przyznającej dotację unijną na projekt dotyczący zwalczania wykluczenia cyfrowego. Zwrot jest spowodowany błędem w dokumentacji przetargowej i nałożeniem kary w postaci 5 % obliczonej od kwoty całości dofinansowania.

W głosowaniu tajnym radni jednogłośnie wybrali 3 ławników do Sądu Rejonowego w Radomiu: Magdalenę Bieniek, Agnieszkę Bińkowską i Danielę Wągrodzką.

Podczas sesji pani wójt Elżbieta Zasada złożyła obszerne sprawozdanie z działalności w ostatnich miesiącach m.in. w zakresie takich spraw jak: organizacja dożynek, odbiór inwestycji, zwrot wpłat pobranych od mieszkańców na budowę kanalizacji, zmiany w organizacji gminnego transportu zbiorowego oraz przygotowania do rozpoczęcia budowy kanalizacji w Kolonii Lesiów.

Pani wójt poinformowała również o rozmowach z Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych w Radomiu na temat planowanych inwestycji drogowych powiatu na terenie gminy Jastrzębia. Według wstępnych ustaleń w przyszłym roku realizowana ma być przebudowa drogi powiatowej Radom – Brzóza, natomiast realizacja kolejnego odcinka drogi Jedlińsk – Łukawa zostanie przełożona na kolejne lata.

Pracownik Urzędu Gminy pan Andrzej Adamiec przedstawił informację o możliwości budowy na terenie gminy sieci gazowniczej. Na stronie internetowej urzędu znajduje się ankieta, którą powinny wypełnić osoby zainteresowane. Ankiety umożliwią dokonanie analizy przez spółkę gazowniczą opłacalności tej inwestycji.