Jesteś tutaj: Strona główna :: Relacja z sesji Rady Gminy Jastrzębia

Aktualności

Relacja z sesji Rady Gminy Jastrzębia

Program wrześniowej sesji Rady Gminy Jastrzębia nie zapowiadał szczególnych tematów, które mogłyby wzbudzić emocje. Było sporo konkretów dotyczących m.in. remontów, inwestycji, komunikacji, spraw bieżących czy zaawansowania internetowego projektu. Pod koniec posiedzenia doszło do burzliwej dyskusji z udziałem radnego powiatowego i pani sołtys z Owadowa, a sprawą, której dotyczył spór był remont drogi powiatowej.

W związku z nieobecnością przewodniczącego obrady prowadził jego zastępca Jan Wolak, który na prośbę mieszkańca Jastrzębi Piotra Głuchowskiego udzielił mu głosu przed rozpoczęciem właściwego porządku obrad. W kilkuminutowym wystąpieniu Piotr Głuchowski poinformował o nieprawidłowościach, do których w jego przekonaniu dochodzi w zakresie poboru podatku od firm na terenie gminy Jastrzębia, a jak uważa „chronią to pracownicy urzędu”, więc jego zdaniem rada gminy powinna się tym tematem zająć. Zarówno przewodniczący obrad jak i wójt Zdzisław Karaś wyrazili chęć wyjaśnienia tej sprawy, ponadto jak stwierdził wójt gmina była w tym roku kontrolowana i żadnych naruszeń prawa nie stwierdzono. Podatki od przedsiębiorstw są umarzane sporadycznie, a wszystko jest jawne.

Pierwsza uchwała podjęta przez radę dotyczyła rezygnacji z zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak wyjaśniła pani skarbnik Elżbieta Grys kondycja finansowa gminy nie wymaga korzystania z dodatkowego wspierania budżetu. Budowa kanalizacji w Lesiowie zostanie sfinansowana ze środków własnych i dotacji w kwocie 189 tys. zł. z unijnego programu PROW.

W zakresie zmian budżetowych, zwiększone zostały m.in. wydatki na remonty dróg oraz zakup sprzętu dla jednostek strażackich, a do budżetu wprowadzono dotacje pozyskane przez gminę, a więc 95 tys. zł. z budżetu województwa mazowieckiego na dofinansowanie drogi w Jastrzębi i unijne środki na kanalizację. Poza realizowanymi obecnie inwestycjami będą kolejne. Wkrótce rozpocznie się budowa 700 metrów wodociągu na Brodach i remont świetlicy w Goryniu (za kwotę 187 tys. zł.), natomiast zaplanowane w budżecie wykonanie dokumentacji kanalizacji w centrum Jastrzębi nie zostanie wykonane ze względu na brak zgody mieszkańców.

Odnosząc się do problemów z budową drogi w Jastrzębi do lasu wójt Z. Karaś stwierdził, że gdyby wiedział jak będzie wyglądać realizacja tej inwestycji nie zdecydowałby się na jej wykonanie. Przeprosił i przyznał rację tym radnym, którzy w ubiegłym roku proponowali, żeby drogę jedynie zmodernizować poprzez położenie warstwy asfaltu.

Nie ma żadnych trudności z innymi inwestycjami drogowymi, a więc utwardzeniem drogi w Woli Owadowskiej i łącznikiem Wola Goryńska – Wolska Dąbrowa. Obydwa zadania mają zostać wykonane w terminie. Inna sprawa to celowość wykonania utwardzenia wyłącznie tłuczniem bez położenia asfaltu.

Kolejna uchwała podjęta przez radę miała charakter formalny i dotyczyła zmiany nazwy szkoły w Woli Goryńskiej ze względu na kanonizację jej patrona – Jana Pawła II.

W części poświęconej wnioskom radnych zwróciłem się do wójta z apelem o umorzenie podatków tym rolnikom, którzy mają trudności z zebraniem plonów tegorocznych żniw, z powodu bardzo dużej ilość opadów i licznych podtopień. Taka sytuacja ma miejsce m.in. na terenie Bartosów, przysiółka wsi Bartodzieje. Ze strony wójta padło zapewnienie, że takie działania zostaną podjęte.

Zapytałem również o sprawę nowych kursów autobusowych, które miały pojawić się na terenie gminy. Z planowanych kursów PKS na pewno będzie niedzielny przez Kozłów i Lesiów. Pozostałe linie wiążą się z wysokimi kosztami, które musiałaby ponosić gmina. W sprawie zapewnienia autobusu dla mieszkańców Dąbrowy Kozłowskiej wypowiadał się radny Paweł Wójcik, który zabiega aby linia nr 18 obsługiwana przez MZDIK, kursowała przez Kozłów i Dąbrowę Kozłowską, ale jak poinformował wójt Z. Karaś, jej koszt to kilkanaście tysięcy w skali miesiąca.

Sporo czasu na sesji radni poświęcili dyskusji na temat remontów dróg gminnych i powiatowych. Wszystko wskazuje na to, że dzięki oszczędnościom w wyniku rozstrzygniętych przetargów jeszcze w tym roku zmodernizowany zostanie odcinek drogi powiatowej od Wojciechowa w stronę Kolonii Lesiów, być może uda się wyremontować ponad 500 metrów.

W przyszłym roku powiat zamierza kontynuować przebudowę drogi Jedlińsk – Łukawa. Jeśli wniosek o dotację z budżetu państwa uzyska akceptację wojewody droga będzie modernizowana na terenie gminy Jastrzębia, a więc w Bartodziejach i Woli Goryńskiej. Tę inwestycję, jak deklaruje wójt Z. Karaś gmina Jastrzębia będzie współfinansować w kwocie 100 tys. zł.

Jedną z przyszłorocznych inwestycji gminnych ma być droga Bartodzieje – Bródek – Olszowa – Wola Goryńska. O środki na jej wykonanie gmina ubiega się z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Przed kilkoma dniami Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje podpisało z władzami gminy Jastrzębia porozumienie, deklarując finansowy udział w realizacji tego zadania.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wykaszania poboczy przy drogach gminnych wójt poinformował, że w najbliższym czasie planuje zakupienie kosiarki, którą obsługiwać będzie gminny ciągnik. Takie rozwiązanie ma być tańsze niż zlecanie koszenia firmom zewnętrznym.

Radny Paweł Wójcik podsumował wizytację komisji rewizyjnej i wójta we wszystkich szkołach na terenie gminy. Jak poinformował wszystkie szkoły są dobrze przygotowane do nowego roku szkolnego, podkreślił też duże zaangażowanie rodziców w wykonanie porządków i drobnych napraw.

W czasie sesji doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy radnym powiatowym Marianem Wikło i sołtysem Owadowa – Danielą Wągrodzką. Radny przedstawił sprawę remontu pobocza w Owadowie, o którą zabiegali mieszkańcy w piśmie złożonym do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu. Radny poinformował, że dołożył wszelkich starań i doprowadził do pojawiania się ekipy remontowej, ale sołtys nie pozwalała na utwardzenie pobocza i wysypanie tłucznia. Całą sytuację inaczej interpretowała Daniela Wągrodzka, twierdząc że mieszkańcy czują się oszukani przez powiat, który regulując stan prawny drogi, próbuje wywłaszczać bez odszkodowania nawet po 700 metrów gruntu. W jej opinii na poboczu powinno być wysypane lepsze kruszywo, a nie kamienie, poza tym – jak stwierdziła – w Owadowie powinien być chodnik. Odniosła się również do budowy dróg gminnych na terenie swojego sołectwa, jak zauważyła, w budżecie gminy w latach poprzednich były zabezpieczone pieniądze na dokumentację dróg, ale żaden projekt nie powstał, a w Woli Owadowskiej drogi są budowane. Podsumowując tę bardzo burzliwą dyskusję przewodniczący obrad i wójt zaproponowali aby wszystkie zainteresowane strony doszły do porozumienia, które służyć będzie rozwiązaniu istniejących problemów.

W dalszej części obrad radni i sołtysi zostali zapoznani z wynikami rekrutacji do unijnego projektu internetowego. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiła Elżbieta Pietruszewska – kierownik projektu. W wyniku rekrutacji na 119 złożonych wniosków, pozytywnie oceniono 103, przy czym 3 osoby znalazły się na liście rezerwowej. Przyczyny odrzucenia to m.in. przekroczenie kryterium dochodowego lub brak zameldowania na terenie gminy. W grupie osób korzystających z pomocy społecznej przyznano 61 komputerów, dla osób w wieku 55+ przyznano 12 komputerów, dla rodzin, w których są osoby niepełnosprawne przyznano 21 komputerów oraz dla rodzin, w których są dzieci osiągające bardzo dobre wyniki w nauce przyznano 9 komputerów. Rozkład na poszczególne sołectwa wygląda następująco: Bartodzieje – 3, Brody – 3, Dąbrowa Jastrzębska – 6, Dąbrowa Kozłowska – 5, Goryń – 10, Jastrzębia – 15, Kolonia Lesiów – 5, Kozłów – 8, Lesiów – 8, Lewaszówka – 4, Mąkosy Nowe – 2, Mąkosy Stare – 4, Olszowa – 3, Owadów – 10, Wojciechów – 1, Wola Goryńska – 7, Wola Owadowska – 2, Wolska Dąbrowa – 2, Wólka Lesiowska – 2. Wszystkie osoby biorące udział w rekrutacji zostaną pisemnie poinformowane o wynikach naboru. Wkrótce ma zostać podpisana umowa z dostawcami komputerów i ogłoszony przetarg na dostawę sygnału internetowego.

Sesja należała do wyjątkowo bogatych w konkrety, było też widać przedwyborcze zabiegi niektórych osób, aby zaistnieć na forum rady gminy. To efekt kampanii wyborczej. Wiadomo, że są okręgi, w których o mandat radnego walczyć będzie nawet 5 kandydatów, więc nie ma się co dziwić tej nagłej aktywności, bo to jeden ze sposobów na zyskanie uznania wyborców. .

Wojciech Ćwierz

tel. 500-235-548