Jesteś tutaj: Strona główna :: Ważne zmiany w budżecie gminy

Aktualności

Ważne zmiany w budżecie gminy

Na sesji w dniu 24 maja radni Gminy Jastrzębia podjęli decyzję o zwiększeniu o kwotę 740 000 zł planu wydatków na kanalizację w Kolonii Lesiów. Kosztorysowa wartość tego zadania wynosi 1 160 000 zł. Niestety całość tej kwoty pochodzić będzie ze środków własnych gminy bez udziału funduszy zewnętrznych. Wielu radnych wskazywało na brak wcześniejszych konsultacji proponowanych zmian, które powinny zostać poprzedzone dokładną analizą tegorocznych wydatków inwestycyjnych.

Brak pozyskiwania dotacji na inwestycje był głównym tematem dyskusji radnych przed podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Jak podkreślano wszystkie inwestycje ujęte w planie wydatków na 2016 rok mają być sfinansowane będą ze środków własnych, a to oznacza w praktyce, że największe zadania ujęte w planie nie zostaną w ogóle  zrealizowane. Nie będzie zakończenia budowy drogi na odcinku Olszowa – Wola Goryńska, nie zacznie się też modernizacja drogi w Lesiowie. Nawet jeśli gmina złoży w tym roku wniosek do tzw. schetynówek, to w przypadku pozytywnej decyzji wojewody zadanie będzie realizowane w roku przyszłym.

Wielu radnych podkreślało, że tak istotne zmiany budżetu gminy i strategiczne decyzje inwestycyjne miały być szczegółowo konsultowane na spotkaniach ze wszystkim radnymi. Tymczasem zawiadomienie o sesji i gotowy projekt zmian w budżecie przygotowany przez panią Wójt większość radnych otrzymała na kilka dni przed sesją.

Większość pozostałych zmian w budżecie podjętych na majowej sesji wynikało z konieczności dokonania poprzetargowych korekt wysokości środków przeznaczonych na zadania związane z budową oświetlenia i projektów  kanalizacji.

W dalszej części obrad radni zgodnie z przyjętym porządkiem przyjęli sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Jastrzębi oraz uchwały: w sprawie zasad i form przyznawania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów, w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia jednostek samorządowych regionu radomskiego.

Podczas sesji odczytane zostały pisma rady pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi oraz rady rodziców przy Publicznym Gimnazjum w Jastrzębi. Pisma były protestem środowisk szkolnych przeciwko koncepcji zmian w organizacji obu placówek przedstawionych kilka tygodni temu przez panią Wójt. Zgodnie z planowanymi zmianami miało nastąpić łączenie klas i tworzenie bardziej licznych oddziałów, co spotkało się z bardzo krytycznym odbiorem ze strony rodziców, nauczycieli oraz uczniów. Zdecydowane stanowisko zajęli w tej sprawie radni należący do Komisji Oświaty Rady Gminy Jastrzębia, którzy sprzeciwili się próbom szukania oszczędności kosztem uczniów.   

Jak wynika z informacji Pani Wójt niepokój społeczny jaki wywołały planowane zmiany w oświacie był dla niej zaskoczeniem. W jej ocenie dyrektorzy obu placówek zaakceptowali przedstawione propozycje. Jednak po spotkaniach z rodzicami i dokładnym zapoznaniu się z zaistniałą sytuacją pani Wójt podjęła decyzję o wycofaniu się z łączenia klas.

Na sesji zostało odczytane pismo zarządu OSP w Jastrzębi w sprawie pomieszczeń garażowych w remizie w Jastrzębi. W ocenie strażaków ten obiekt przeznaczony jest dla potrzeb strażackich wozów bojowych, a nie gminnego autobusu. Ponadto jak wynika z pisma w remizie jest przechowywany wartościowy sprzęt, który powinien być odpowiednio zabezpieczony.

Na sesji poruszona została sprawa inwentaryzacji azbestu na terenie gminy. Okazało się, że firma spisująca ilość eternitu zakończyła już pracę w terenie. Wzbudziło to duże zaskoczenie sołtysów i radnych, ponieważ zdecydowana większość z nich nie miała informacji o terminie dokonywania spisu. Osoby zainteresowane zgłoszeniem już zdemontowanych płyt mogą kontaktować się bezpośrednio z wykonawcą inwentaryzacji.

W sesji uczestniczył radny powiatu radomskiego Marian Wikło. Nawiązując do spotkania sołeckiego w Owadowie wskazał na konieczność dbania o równomierny rozwój całej gminy poprzez określenie hierarchii potrzeb i celów, które można osiągnąć tylko przy dobrej współpracy. Podkreślił również, że jako radny wybrany z okręgu obejmującego dwie gminy musi brać pod uwagę potrzeby wszystkich mieszkańców.

W relacji z działalności międzysesyjnej pani Wójt poinformowała o spotkaniach, zebraniach wiejskich  i uroczystościach, w których wzięła udział oraz innych bieżących działaniach.

Wojciech Ćwierz