Jesteś tutaj: Strona główna :: Sesja Rady Gminy Jastrzębia

Aktualności

Sesja Rady Gminy Jastrzębia

W dniu 27 października odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Jastrzębia. Po dyskusji radni niemal jednogłośnie przyjęli projekt zmian w budżecie na rok 2016. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na utwardzenie kruszywem drogi gruntowej na odcinku Olszowa – Bartosy (Bartodzieje) – Wolska Dąbrowa. Zadanie kosztować będzie 112 500 zł. Natomiast 160 000 zł wydane zostanie na zakup przez gminę działek obok zbiornika wodnego na granicy Jastrzębi i Wojciechowa gdzie mają zostać zamontowane urządzenia małej architektury służące wypoczynkowi i rekreacji.
.
Wojciech Ćwierz

Zadanie polegające na utwardzeniu kruszywem odcinka drogi: Olszowa – Bartosy (Bartodzieje) – Wolska Dąbrowa znajdowało się od wielu miesięcy w budżecie gminy, jednak jego wykonanie miało pierwotnie kosztować 65 000 zł. Jak się jednak okazało w dokumentacji przetargowej opracowanej przez Urząd Gminy uwzględniony został odcinek, którego wykonanie prawie dwukrotnie przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie. W konsekwencji po przetargu okazało się, że najniższa oferta była znacznie większa niż kwota zabezpieczonych środków. W tej sytuacji radni po dyskusji podjęli decyzję o dołożeniu dodatkowych środków w wysokości 47 000 złotych, aby możliwe było podpisanie umowy z wykonawcą i w miarę szybkie wykonanie zadania w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Wariant wykonania zadania w ograniczonym zakresie, a więc w ramach wcześniej zabezpieczonej kwoty został wykluczony z powodu konieczności przeprowadzenia kolejnego przetargu, który w praktyce oznaczałby realizację prac w okresie zimowym.

Dla wyjaśnienia należy dodać, że rozsądna decyzja radnych o zwiększeniu puli środków na zadanie nie oznacza, że cały odcinek Olszowa – Bartosy (Bartodzieje) – Wolska Dąbrowa zostanie w tym roku wysypany kruszywem. Kilkusetmetrowy fragment tej drogi nie biegnie obecnie właściwą działką lecz przez prywatne grunty i będzie wykonany w roku przyszłym po dokonaniu regulacji stanu prawnego. W opinii wielu radnych zadania kierowane do realizacji powinny być lepiej przygotowane i skonsultowane odpowiednio wcześniej z sołtysami i radnymi z miejscowości, których dotyczą. Przypadek drogi Olszowa – Bartosy (Bartodzieje) – Wolska Dąbrowa może być dobrą lekcją na przyszłość i będzie pomocny w wykluczeniu popełniania podobnych pomyłek.

Inna ważna uchwała podjęta na sesji dotyczy wyrażenia zgody na zakup przez Gminę Jastrzębia działek w miejscowości Wojciechów, będących własnością osób fizycznych „przylegających do boiska piłkarskiego” obok zbiornika wodnego. Celem zakupu ww. działek, jest ich przeznaczenie na cele rekreacyjno-sportowe poprzez wyposażenie w urządzenia małej architektury. Gmina nabędzie działki za cenę ustaloną w rokowaniach ustalona na 18 zł/m2. Obecnie są to nieruchomości zalesione i prawo ich pierwokupu należy do Lasów Państwowych. Łącznie koszt zakupu działek ma wynieść 160 000 zł.