Jesteś tutaj: Strona główna :: Relacja z sesji Rady Gminy Jastrzębia

Aktualności

Relacja z sesji Rady Gminy Jastrzębia

Tematyka sesji, która odbyła się 14 lipca 2016 roku obejmowała podjęcie uchwał z zakresu ochrony środowiska i oświaty oraz niewielkie zmiany w budżecie gminy na bieżący rok. Ważna informacja dla mieszkańców to rozpoczęcie od 19 lipca kolejnego etapu modernizacji drogi powiatowej Brzóza – Radom na sześćsetmetrowym odcinku w okolicach Kolonii Lesiów. Realizacja inwestycji wymagać będzie wprowadzenia ruchu wahadłowego.
.
Wojciech Ćwierz

Radni uchwalili nowy Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Jastrzębia oraz uchwałę określającą zasady świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców. Przyjęcie nowych regulacji wynika ze zmiany przepisów i zakończenia okresu obowiązywania dotychczasowych uchwał dotyczących gospodarki odpadami. W przyjętych uchwałach uregulowane zostały m.in. zasady częstotliwości odbioru odpadów. Z budynków jednorodzinnych odpady bytowe nadal odbierane będą raz w miesiącu natomiast z bloków w Jastrzębi dwukrotnie. Nowością w naszej gminie będzie odbiór w sezonie grzewczym popiołu i żużlu z palenisk domowych. Jak poinformowała pani Sekretarz Gminy Małgorzata Szczepaniak zakupione zostaną specjalne pojemniki do odbioru zużytych baterii i przeterminowanych leków. Po dokonaniu modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszczącego się na terenie starej oczyszczalni ścieków w Jastrzębi wprowadzona zostanie ewidencja odpadów przekazywanych przez mieszkańców, uwzględniająca limity przekazywanych ilości opon, mebli, odpadów zielonych i budowlanych. Obecnie do punktu można oddawać wszystkie rodzaje odpadów, które nie są odbierane bezpośrednio z posesji, a godziny jego otwarcia dostępne są na stronie www.jastrzebia.pl

Radni uchwalili program usuwania wyrobów azbestowych na lata 2016-2032. Opracowanie dokumentu zostało poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji ilości eternitu znajdującego się na budynkach oraz płyt już zdjętych i zmagazynowanych przez mieszkańców. Program określa zasady bezpiecznego usuwania azbestu i wskazuje możliwości finansowe wspierania takich działań. W praktyce uchwalenie programu daje podstawę Gminie Jastrzębia do ubiegania się o środki finansowe w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na pokrycie kosztów demontażu i utylizacji płyt eternitowych przez zainteresowanych mieszkańców.

Kolejna uchwała podjęta na lipcowej sesji dotyczy zasad przekazywania dotacji dla niepublicznych podmiotów prowadzących działalność oświatową. W uchwale dokonane zostały niewielkie zmiany wynikające z uzgodnień z Regionalną Izbą Obrachunkową w Radomiu, określające m.in. sposób przekazywania przez daną placówkę informacji o miesięcznej i rocznej ilości wychowanków oraz zasadach przeprowadzania kontroli.

Największa zmiana w budżecie na 2016 rok podjęta na sesji 14 lipca to zwiększenie wydatków o 40 tys. zł na projekt „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia” z przeznaczeniem na wykonanie wizji lokalnej techników niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Powyższa kwota obejmuje dobrowolne wpłaty dokonywane przez mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie.

Pani wójt Elżbieta Zasada przedstawiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej obejmujące, m.in.:

30.06.2016 – podpisanie umowy na wykonanie kanalizacji w Kolonii Lesiów (kwota 977,850 zł)

30.06.2016 – ogłoszenie przetargu na budowę boiska przy PSP w Woli Goryńskiej

04.07.2016 – powołanie komisji ds. wyboru dyrektora PSP w Woli Goryńskiej. Na to stanowisko ponownie wybrana została pani Beata Pałczyńska

05.07.2016 – spotkanie założycielskie stowarzyszenia „Radomski Obszar Funkcjonowania”

06.07.2016 – spotkanie z kierownikiem orkiestry

06.07.2016 – spotkanie z mieszkańcami gminy zainteresowanymi udziałem w projekcie odnawialnych źródeł energii

08.07.2016 – zakończenie szacowania strat w gospodarstwach rolnych (złożono 33 wnioski)

09.07.2016 – turniej siatkarski w Lesiowie

12.07.2016 – zakończenie wydawania decyzji w sprawie start w budynkach mieszkalnych

13.07.2016 – ogłoszenie przetargu na modernizację drogi w Dąbrowie Kozłowskiej (budowa ma zostać zakończona do 31 sierpnia)

W sprawach różnych radni odnieśli się do propozycji starosty radomskiego, który zwrócił się o wsparcie planowanej na 2017 rok modernizacji odcinka 4 km. drogi powiatowej od Lewaszówki do Mąkos Nowych. Udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Jastrzębia zwiększy szansę tej inwestycji na jej dofinansowanie z budżetu wojewody w ramach tzw. schetynówek. Radni po dyskusji, oceniając możliwości budżetowe gminy zdecydowali o wsparciu inwestycji w kwocie ok. 216 tys. złotych.