Jesteś tutaj: Strona główna :: Radni nie wyrazili zgody na podwyżki podatków

Aktualności

Radni nie wyrazili zgody na podwyżki podatków

W 2017 roku podatki lokalne w Gminie Jastrzębia pozostaną poziomie roku obecnego. Radni Gminy Jastrzębia na sesji w dniu 30 listopada zdecydowali o pozostawieniu dotychczasowych stawek podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Nie ulegnie zmianie również opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
.
Wojciech Ćwierz

Radni swoje stanowisko określili na Komisji Finansów, której posiedzenie odbyło się kilka dni przed sesją. Na spotkaniu komisji Skarbnik Gminy Jastrzębia – pani Renata Pożyczka przedstawiła radnym propozycję ewentualnego podwyższenia stawki podatku od nieruchomości, który w naszej gminie jest nieco niższy niż w sąsiednich samorządach. Pani skarbnik zaproponowała również podwyżkę opłaty „śmieciowej” z 4 do 6 złotych od osoby, uzasadniając ją koniecznością zrównoważenia wpływów z opłat pobieranych od mieszkańców z wydatkami jakie gmina ponosi na zagospodarowanie odpadów. Większość członków komisji opowiedziała się za pozostawieniem obowiązujących stawek podatkowych i opłaty „śmieciowej” na dotychczasowym poziomie. Takie stanowisko Komisji Finansów znalazło odzwierciedlenie w uchwałach przyjętych na listopadowej sesji.

W uchwale dotyczącej opłaty „śmieciowej” uregulowana została sprawa opłat, które będą pobierane od właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku. Dla takich nieruchomości wprowadzona została ryczałtowa stawka roczna w wysokości 50 złotych w przypadku segregacji odpadów oraz 100 złotych jeżeli odpady nie będą segregowane.

Rada Gminy przyjęła program współpracy Gminy Jastrzębia z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Program jest zbliżony do obowiązującego w roku obecnym, a jego główne postanowienia to określenie obszarów w jakich będą realizowane zadania przez organizacje pozarządowe oraz zasady na jakich będzie odbywać się wspieranie stowarzyszeń. Jak poinformowała Pani Sekretarz Małgorzta Szczepaniak na początku przyszłego roku przed ogłoszeniem konkursów na realizację konkretnych zadań odbędzie się spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń. W trakcie dyskusji Pani Teodozja Borowska – Sołtys i Radna z Jastrzębi wskazała na potrzebę organizacji zajęć dla osób starszych, które jej zdaniem powinny być jednym z obszarów objętych wsparciem z budżetu gminy. Zabierając głos w dyskusji na ten temat przedstawiłem przykłady innych samorządów, które z powodzeniem realizują „gminne programy wsparcia osób starszych” finansując je ze środków budżetowych, co jest w pełni zgodne z Ustawą o samorządzie gminnym, która wpisuje zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty do zadań własnych gminy.

Polecam artykuł dotyczący tej tematyki >>>

Podczas sesji przedstawiona została informacja o pomocy udzielonej rodzinie z Bartodziej poszkodowanej w pożarze, który całkowicie zniszczył budynek mieszkalny. Jak poinformowała Pani Wójt Elżbieta Zasada rodzina otrzymała finansowe wsparcie w postaci zasiłku z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto na stronie gminy udostępniony został numer konta bankowego wskazany przez poszkodowaną rodzinę. A osoby zainteresowane innymi formami pomocy proszone są o kontakt z pracownikami GOPS-u.

W sesji uczestniczył radny powiatu radomskiego Pan Marian Wikło, który poinformował o przyszłorocznych inwestycjach powiatu radomskiego, a więc m.in. ostatnim etapie przebudowy drogi Brzóza – Radom (więcej o inwestycjach powiatu >>>).

Pani Wójt Elżbieta Zasada przedstawiając sprawozdanie z działalności międzysesyjnej poinformowała o pozytywnym zakończeniu procedury odwoławczej w sprawie udzielenia pomocy dla Gminy Jastrzębia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Wniosek dotyczy modernizacji punktu zbierania odpadów komunalnych w Jastrzębi. Zadanie ma zostać zrealizowane w 2017 roku a jego kosztorysowa wartość wynosi 545 tys. złotych, z czego 80% to dotacja unijna. To z pewnością ważna wiadomość i nadzieja, że po dwóch bardzo chudych latach środki unijne zaczną wreszcie płynąć do budżetu naszej gminy.

Na zakończenie sesji Pani Wójt zaprosiła wszystkich radnych, sołtysów i mieszkańców do udziału w parafialno-gminnej wigilii, która odbędzie się w niedzielę 18 grudnia o godz. 17.00 na placu przy remizie OSP.