Jesteś tutaj: Strona główna :: Zgoda buduje – 14 radnych za budżetem gminy Jastrzębia

Aktualności

Zgoda buduje – 14 radnych za budżetem gminy Jastrzębia

Na sesji w dniu 30 grudnia Rada Gminy Jastrzębia przyjęła budżet gminy na rok 2015. Za projektem uchwały budżetowej zagłosowało czternastu radnych, przy jednym głosie przeciw. Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2020 rada przyjęła jednogłośnie. Poza tematyką przyszłorocznego budżetu dyskutowano m.in. o zwiększeniu ilości linii autobusowych i korektach aktualnych rozkładów jazdy oraz partycypacji mieszkańców w gminnych inwestycjach.
.
Wojciech Ćwierz – przewodniczący Rady Gminy Jastrzębia.

 

Głównym punktem sesji było przyjęcie uchwały budżetowej na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2020. Zgodnie z przyjętą procedurą projekt budżetu został omówiony przez panią Skarbnik Elżbietę Gryz. Następnie odczytana została opinia komisji budżetowej oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. W dalszej części obrad swoją opinię przedstawiła Pani Wójt Elżbieta Zasada, która nie wniosła uwag do projektu budżetu. Dochody budżetu na 2015 rok zaplanowane zostały na kwotę 20.522.870 zł, a wydatki na kwotę 21.322.870 zł. Planowany deficyt sfinansowany zostanie przychodami z kredytu w kwocie 500.000 zł i pożyczki w kwocie 300.000 zł, a wskazane źródła sfinansowania deficytu są zgodne z ustawą o finansach publicznych.

Inwestycje, które znalazły się w przyszłorocznym budżecie:

  1. Budowa kanalizacji w Kolonii Lesiów (400 000 zł)
  2. Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w Mąkosach Starych (140 547 zł)
  3. Modernizacja drogi gminnej Wola Goryńska-Wolska Dąbrowa (175 000 zł)
  4. Modernizacja drogi gminnej Wola Owadowska (270 000 zł)
  5. Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje-Olszowa-Wola Goryńska (1 357 000 zł)
  6. Zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Jastrzębi (200 000 zł)
  7. Modernizacja oświetlenia ulicznego: Wojciechów, Wólka Lesiowska, Owadów, Wola Goryńska (36 000 zł)

 

Radni zostali zapoznani z informacją pani Wójt Elżbiety Zasady z jej działalności w okresie między sesjami. W tym czasie pani Wójt zapoznawała się z pracą urzędu gminy, przyjmowała interesantów, odbywała spotkania, m.in. ze strażakami z gminnych jednostek OSP, gościła na uroczystościach w placówkach szkolnych i zajmowała się bieżącym zarządzaniem gminą. Pani Wójt wzięła również udział w spotkaniu związku międzygminnego PKS, zapoznając się z zasadami współpracy tego podmiotu z samorządami. Jak poinformowała planowane są korekty rozkładu jazdy PKS, tak aby był bardziej odpowiadał potrzebom mieszkańców. Natomiast na najbliższej sesji rada gminy powinna dokonać wyboru swojego przedstawiciela do udziału w pracach zgromadzenia PKS. Ponadto wybrane zostały firmy, które poza jednostkami OSP, będą świadczyć usługi w zakresie odśnieżania i odladzania. Jedną z wybranych firm jest przedsiębiorstwo Beton-Plus z Owadowa. Osobą, do której można zgłaszać interwencje w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych jest pracownik UG w Jastrzębi pan Eugeniusz Machniak.

W związku z licznymi interpelacjami radnych i sołtysów dotyczącymi zwiększenia ilości linii autobusowych i korekt rozkładów jazdy zaproponowałem, aby na najbliższej sesji przedstawiona została szczegółowa informacja na temat obecnej obsługi transportu zbiorowego na terenie gminy Jastrzębia z informacją o kosztach, jakie ponosi budżet gminy na każdą linię oraz ewentualnie kalkulacją kosztów dodatkowych kursów. Na styczniowej sesji zostanie również omówiony projekt internetowy, realizowany w naszej gminie, tak aby wszyscy zainteresowani mogli poznać zasady, jakimi kierowano się przy przyznawaniu sprzętu komputerowego. Radni i sołtysi poruszali także sprawy równania dróg i wykaszania poboczy przy drogach gminnych. Jak odpowiedziała pani Wójt takie działania będą wykonywane w miarę potrzeb, zwróciła również uwagę na konieczność angażowania się mieszkańców w rozwiązywanie tych problemów. Na sesji omówionych zostało także kilka spraw dotyczących funkcjonowania rady i komisji rady oraz urzędu gminy. Radni zdecydowali, że zgodnie z praktyką obowiązującą w poprzedniej kadencji protokoły z sesji nie będą odczytywane na posiedzeniach rady. Protokół z każdej sesji będzie tak jak dotychczas do wglądu w biurze rady, natomiast po jego zatwierdzeniu będzie niezwłocznie publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jako przewodniczący rady wystąpiłem z propozycją, aby na najbliższej sesji rady do porządku obrad wprowadzony był punkt dotyczący uzupełnienia składów komisji rady, tak aby mogli do nich wejść wszyscy radni, co umożliwi im wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy samorządowej.

Podczas sesji zgłoszona została również propozycja zmiany uchwały ustalającej diety radnych. Projekt uchwały w tej sprawie został skierowany do komisji w celu jej zaopiniowania. Do rady wpłynęło kilka pism, których treść została zaprezentowana radnym i przekazana zgodnie z właściwością do pani Wójt lub do odpowiedniej komisji w celu rozpatrzenia i przygotowania stanowiska, które zostanie przedłożone na kolejnym posiedzeniu rady gminy. Jedna ze skarg dotyczyła wpłat dokonywanych w poprzednich latach przez mieszkańców na budowę kanalizacji w Jastrzębi i w ostatnim okresie w Lesiowie. Przy omawianiu tej sprawy radni i sołtysi dyskutowali na temat ustalenia zasad partycypowania mieszkańców w inwestycjach gminnych. W mojej ocenie to bardzo złożony problem, który w naszej gminie występuje od wielu lat. Uważam, że dobrowolne wsparcie finansowe dla skromnego budżetu gminy ze strony mieszkańców przy budowie dróg czy kanalizacji jest bardzo pozytywne i jest wyrazem angażowania się mieszkańców w życie własnej społeczności, z drugiej jednak strony taka „społeczna” forma współfinansowania inwestycji nie może być wymuszana, a więc gmina nie może uzależniać wykonania inwestycji od dokonania wpłaty przez konkretnego mieszkańca. W przypadku kontrowersji jakie powstały przy budowie kanalizacji w naszej gminie chodzi m. in. o finasowanie przykanalików. Zgodnie z prawem przykanaliki nie mogą być finansowane przez gminę, co potwierdza regionalna izba obrachunkowa, dlatego gmina chcąc wykonać całą inwestycję i osiągnąć efekt ekologiczny zawierała z mieszkańcami dobrowolne umowy cywilnoprawne.

Na pytanie dotyczące reorganizacji urzędu gminy pani Wójt odpowiedziała, że takie zmiany nastąpią, co związane jest z zapewnieniem jego właściwego funkcjonowania. W sesji uczestniczył radny powiatu radomskiego, pan Marian Wikło, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na potrzebę współpracy wszystkich samorządowców. Sesję zakończyły życzenia noworoczne, które złożyłem wszystkim uczestnikom spotkania.

Moja osobista refleksja na temat przebiegu sesji jest bardzo pozytywna. Większość radnych aktywnie uczestniczyła w obradach, angażując się w jeden z najważniejszych obowiązków jakim jest przyjęcie budżetu gminy. Radni skupili się głównie na rzeczowej dyskusji, co zapowiada merytoryczną współpracę w przyszłości. Budżet został przyjęty z akceptacją pani Wójt i niemal całego składu rady, poza tym to budżet realny, zadania inwestycyjne, które zostały w nim zawarte są przygotowane do realizacji i powinny zostać wykonane.