Jesteś tutaj: Strona główna :: Posterunek policji wróci do Jastrzębi

Aktualności

Posterunek policji wróci do Jastrzębi

Głównym punktem sesji Rady Gminy Jastrzębia w dniu 29 września były zmiany w budżecie gminy na bieżący rok. Radni przyjęli również regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jastrzębia. Ważną informacją, przekazaną przez panią Wójt Elżbietę Zasadę, jest zapowiedź ponownego uruchomienia w Jastrzębi posterunku policji. Jego otwarcie ma nastąpić jeszcze w tym roku.
.
Wojciech Ćwierz

Projekty uchwał podjętych na sesji zostały szczegółowo omówione i zaakceptowane na posiedzeniu komisji finansów, która odbyła się bezpośrednio przed sesją.

(uchwały podjęte na sesji w dniu 29.09.2016 r.) Zobacz >>>

W zakresie zmian w budżecie istotne zwiększenie planu wydatków dotyczy oświaty (zwiększenie o 49 000 zł.) z przeznaczeniem na funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi. Ponadto dodatkowe środki zostaną wydatkowane na zakup energii do hydroforni (wzrost  o 40 000 zł) oraz działalności urzędu gminy (wzrost o 68 000 zł) z przeznaczeniem m.in. na remont budynku (elewacja i obróbki blacharskie). Dodatkowe środki w kwocie 14 000 zł skierowane będą na wydatki w zakresie gospodarki komunalnej, na takie cele jak m.in. remonty kosiarek, remonty oświetlenia drogowego i wyłapywanie bezpańskich psów.

W sesji uczestniczyła delegacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie, której przewodziła pani Dyrektor Dorota Swend. Pani Dyrektor przedstawiła władzom gminy trudną sytuację lokalową lesiowskiej szkoły i złożyła petycję, w której zwraca się o podjęcie działań zmierzających do rozbudowy obecnego budynku tej placówki.

W relacji z działalności międzysesyjnej pani Wójt omówiła najważniejsze sprawy dotyczące funkcjonowania gminy, odpowiadając na pytania radnych i sołtysów. Duże zainteresowanie i dyskusję wywołał temat inwestycji, które mają być realizowane w naszej gminie ze środków unijnych, możliwych do pozyskania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem stowarzyszenia gmin „Lokalna Grupa Działania Dziedzictwo i Rozwój”. W opinii części radnych mimo, że wkrótce rozpoczną się nabory wniosków Rada Gminy nie została zapoznana z konkretnymi projektami, które będą zgłoszone do dofinansowania. W związku z kontrowersjami, które wywołał ten temat w najbliższym czasie ma odbyć się posiedzenie komisji finansów, na którym zostaną omówione zadania planowane do realizacji, m.in. zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Jastrzębi, które będzie wymagać wcześniejszego wykupu działek od mieszkańców.

W zakresie sprawozdania z wykonania inwestycji zapisanych w tegorocznym budżecie wskazać należy niedawne zakończenie budowy boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Goryńskiej oraz ogłoszenie przetargu na remont starego odcinka kanalizacji w Jastrzębi. Natomiast przetarg na modernizację drogi gminnej na odcinku Olszowa – Wolska Dąbrowa, która ma zostać utwardzona tłuczniem został unieważniony i ogłoszony ponownie.

W sesji wziął udział radny powiatu radomskiego pan Marian Wikło. Obecność przedstawiciela władz powiatu jest zawsze okazją do omówienia inwestycji i remontów dróg będących w zarządzie starostwa. Obecnie prowadzone są prace remontowe na bardzo zniszczonym odcinku drogi powiatowej Wojciechów-Kozłów.

Na sesji podsumowana została organizacja tegorocznych dożynek i przedstawione rozliczenie tej imprezy w zakresie środków pochodzących ze składek.

Inna ważna informacja to powołanie przez panią Wójt komisji do spraw kontroli użytkowników kanalizacji. Komisja już wkrótce rozpocznie pracę w terenie, a jej celem będzie ograniczenie przypadków nieprzestrzegania zasad gospodarki ściekowej przez mieszkańców gminy.

Jak zapowiedziała pani Wójt, jeszcze w tym roku nastąpi ponowne uruchomienie w Jastrzębi posterunku policji, funkcjonującego w strukturze komisariatu w Jedlińsku.