Jesteś tutaj: Strona główna :: O odnawialnych źródłach energii

Aktualności

O odnawialnych źródłach energii

W dniu 23 kwietnia w Jastrzębi odbyło się szkolenie i warsztaty pn. „Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych”. Szkolenie zorganizowano w ramach projektu edukacyjnego realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządza w Warszawie w partnerstwie z CASE-Doradcy Sp. z o.o. w Warszawie. Jako inicjator tego przedsięwzięcia zaproszenie do udziału w szkoleniu skierowałem do radnych i sołtysów oraz mieszkańców naszej gminy.
.
Wojciech Ćwierz

Podczas spotkania omówiono m.in. perspektywy i kierunki rozwoju energetyki prosumenckiej w świetle wytycznych UE i uwarunkowań krajowych; uwarunkowania rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych; przegląd technologii OZE możliwych do zastosowania w energetyce prosumenckiej; znaczenie energetyki dla bilansu energetycznego gminy oraz źródła finansowania małych i mikroinstalacji OZE.

1

Realizowany projekt stanowi istotny kierunek krajowej i europejskiej polityki energetycznej oraz środowiskowej. Ukierunkowany jest na promowanie postaw proekologicznych oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej, ciepła oraz stopniowe zwiększanie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Jednym z elementów energetyki rozproszonej opartej na OZE jest idea „prosumenta”, czyli świadomego odbiorcy energii z sieci elektroenergetycznej, który dzięki posiadaniu własnych mikroźródeł produkcji energii jest gotowy do odsprzedaży jej nadwyżek do sieci.

2