Jesteś tutaj: Strona główna :: Biogramy :: Marian Popis

Biogramy

Marian Popis

M_POPIS

nauczyciel, działacz związkowy, społeczny i polityczny, poseł na Sejm RP X kadencji

Urodził się 25 grudnia 1953 roku w Radomiu w rodzinie nauczycielskiej. Matka była nauczycielką ję­zyka polskiego, a ojciec dyrektorem Szkoły Podstawowej w Bartodziejach, gmina Jastrzębia. Do przedszkola i szkoły podstawowej uczęszczał w Bartodziejach. W 1972 roku ukoń­czył I LO im. Mikołaja Kopernika w Radomiu, a następnie studiował na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szko­ły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. W 1977 roku ukończył studia dzienne i uzyskał tytuł ma­gistra filologii polskiej.

Żona Barbara to długoletni pracownik Archiwum Państwowego w Radomiu, społeczny kurator i ławnik Sądu Rejonowego w Radomiu. Córka Martyna absolwentka VI LO im Jana Kochanowskiego w Radomiu oraz Wydziału Biologii The University of Edinburg w Szkocji.

Był nauczycielem języka polskiego w radomskich szkołach: Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa (1977-1979), Szkole Podstawowej nr 9 (1981-1984). W latach 1979-1981 pracował w Wojewódzkim Domu Kultury w Radomiu jako in­struktor ds. wydawnictw, a następnie kierownik Działu Informacji, Wydaw­nictw i Biblioteki Repertuarowej. Od 1 września 1984 roku był nauczycie­lem języka polskiego w I LO im. Mikołaja Kopernika w Radomiu, a w latach 1992-2002 dyrektorem tej szkoły. W latach 2002-2003 pracował na stano­wisku Dyrektora Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie, a następnie Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty w Warszawie (2003-2006). Od 1 września 2007 r. Dyrektor Szkół Ponadgimnazjalnych w Wierzbicy w powiecie radomskim.

Uzyskał pierwszy stopień specjalizacji zawodowej jako nauczyciel języka polskiego i drugi stopień specjalizacji jako dyrektor szkoły w zakresie organi­zacji i zarządzania w oświacie. Jest nauczycielem dyplomowanym, eksper­tem Ministra Edukacji Narodowej w zakresie przedmiotów humanistycznych i zarządzania oświatą, egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie do egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu w oświacie oraz liczne kursy kwalifikacyjne, metodyczne i doskonalące pracę nauczyciela i dyrektora szkoły.

Jest autorem następujących publikacji popularnonaukowych: „Związki Rodziny Kochanowskich z Sycyną” (wyd. 1994 r.), „Rodzina Kochanowskich w Czarnolasie” (wyd. 1998 r.), „70 lat I LO w Radomiu. Monografia historyczno-pedagogiczna” (wyd. 2000 r.)

Aktywnie działał w ruchu studenckim oraz na polu związkowym, spo­łecznym i politycznym. Był członkiem władz miejskich, wojewódzkich i cen­tralnych Stronnictwa Demokratycznego, Radnym Miejskiej Rady Narodowej w Radomiu (1984-1988), posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji (1989-1991) z mandatu SD, radnym Sejmiku Samorządowego Województwa Mazowieckiego I kadencji (1998-2002). Działał w Związku Nauczycielstwa Polskiego, w Związku Młodzieży Demokratycznej, Ochotniczych Hufcach Pracy, Towarzystwie Wiedzy Powszechnej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP w Radomiu, Wiceprezes Zarządu Okręgo­wego Towarzystwa Kultury Teatralnej i Wiceprezes Towarzystwa Muzycznego w Radomiu, przewodniczący Zespołu Samokształceniowego Dyrektorów Li­ceów Ogólnokształcących Województwa Radomskiego. Przewodniczący Rady Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Za pracę zawodową i pracę społeczną otrzymał m.in. Złoty, Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal „Za Szcze­gólne Zasługi dla OHP”, Złotą Odznakę ZNP, Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”, Srebrną Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, Srebrną Odznakę „Zasłużony Popularyzator Wiedzy TWP” oraz nagrody: Dyrektora Szkoły, Inspektora Oświaty i Wychowania, Kuratora Oświaty i Wychowania, Prezydenta Miasta Radomia, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Starosty Ra­domskiego.