Jesteś tutaj: Strona główna :: Mniej inwestycji w budżecie gminy

Aktualności

Mniej inwestycji w budżecie gminy

Ambitny budżet gminy Jastrzębia na rok 2016 nie zostanie zrealizowany zgodnie z założonym planem. Z powodu braku pozyskania dotacji w tym roku nie będzie budowy drogi Wola Goryńska – Olszowa i przebudowy drogi w Lesiowie. Środki gminy zabezpieczone jako wkład własny do tych inwestycji zostaną przeznaczone na modernizację starego odcinka kanalizacji w Jastrzębi (203 tys. złotych) i budowę boiska przy szkole w Woli Goryńskiej (zwiększenie o 252 tys. złotych).
.
Wojciech Ćwierz

Inne zmiany dokonane na sesji 30 czerwca dotyczyły m.in.:

zwiększenia wydatków:

– 50 tys. zł dofinansowanie linii autobusowych na terenie gminy (do końca 2016 r.)

– 20 tys. zł z przeznaczeniem na studium wykonalności w celu złożenia wniosku dotyczącego „odnawialnych źródeł energii”

– 10 tys. zł. dofinansowanie zakupu samochodu dla policji

– 8 tys. zł na odbiór odpadów komunalnych (zwiększenie po rozstrzygnięciu przetargu)

– 3 tys. zł. na zakup sprzętu dla OSP (piła spalinowa dla OSP w Bartodziejach)

– 2,5 tys. zł zakup piły spalinowej na potrzeby Urzędu Gminy w Jastrzębi

zwiększenia dochodów wyniosły 14 tys. złotych w związku z realizacją projektów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi. 

Rada Gminy zdecydowała o  taryfie opłat za wodę z gminnego wodociągu oraz za odprowadzanie ścieków. Stawki pozostały na dotychczasowym poziomie i wynoszą:

I. za wodę:

2,00 zł netto + VAT za 1 m3 dla gospodarstw domowych

3,00 zł netto + VAT za 1m3 dla pozostałych odbiorców

II. za ścieki:

3,89 zł netto + VAT za 1 m3 dla gospodarstw domowych

4,50 zł netto + VAT za 1m3 dla pozostałych odbiorców

Opłata abonamentowa (miesięczna) wynosi 1 zł.

 

Na wniosek pani Skarbnik Gminy Jastrzębia Renaty Pożyczki z porządku obrad usunięty został projekt uchwały dotyczący stawek za gospodarowanie odpadami, w której miał zostać uregulowany odbiór odpadów z domków letniskowych. Podjęcie uchwały nastąpi w ostatnim kwartale br. tak aby nowa regulacja weszła w życie od 1 stycznia 2017 roku.

Podczas sesji odczytane zostało pismo dziesięciu mieszkańców Woli Owadowskiej w sprawie modernizacji odcinka drogi gminnej o długości 180 metrów od drogi asfaltowej wzdłuż rzeki Radomki. Wnioskodawcy pisma zwracają się z prośbą o wysypanie przedmiotowej drogi ziemią i wykonanie przepustu na cieku wodnym. W tej sprawie zabrał głos radny i sołtys z woli Owadowskiej Tadeusz Berliński, który stwierdził, że droga położona jest w terenie bardzo podmokłym i ewentualnie można ją utwardzić betonowymi płytami.

 

 

Relacja Pani Wójt z działalności międzysesyjnej:

29 maja – organizacja festynu „Rodzinna Majówka w Jastrzębi”  (koszt imprezy wyniósł 24 524 złotych).

30 maja – udział w gminnym konkursie recytatorskim w PSP w Kozłowie.

30 maja – ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych z zakresu ochrony zdrowia (realizacja gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi).

31 maja ogłoszony został przetarg na budowę kanalizacji w Kolonii Lesiów (najtańsza oferta wynosi 977 tys. złotych).

1 czerwca – spotkanie w sprawie ewentualnego remontu lokalu użytkowego lub jego zamiany w budynku komunalnym dla celów gabinetu stomatologicznego.

1 czerwca – otwarcie placu zabaw w Woli Owadowskiej.

1 czerwca – rozstrzygniecie konkursu dla organizacji pozarządowych z zakresu: promocja, kultura oraz kultura fizyczna i sport (podpisano umowy ze stowarzyszeniami  na kwotę 20 242 zł).

2 czerwca – spotkanie z komisją oświaty, klubem Akcja Jastrzębia i p. dyrektor ZSP w Jastrzębi w sprawie zasad korzystania przez klub z budynku szatni.

3 czerwca – druga rocznica nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej  w Woli Goryńskiej.

4 czerwca – udział w ogólnopolskiej akcji pn. „Noc Bibliotek” organizowanej po raz pierwszy w Jastrzębi. 

5 czerwca – festyn w Kozłowie

9 – spotkanie w sprawie unijnego dofinansowania zakupu i montażu „odnawialnych źródeł energii” dla mieszkańców gminy Jastrzębia.

(W okresie od 16 do 30 czerwca zapisało się 385 osób, zapisy są nadal przyjmowane. W dniu 6 lipca o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie)

info o spotkaniu >>>

10 czerwca – przetarg na odbiór odpadów komunalnych (wpłynęło 5 ofert, firma „Eko Jas” złożyła najtańszą ofertę).

10 czerwca – Bal Gimnazjalny w PG w Jastrzębi.

11 czerwca – Festyn w Lesiowie. 

11 czerwca – podanie do konsultacji programu usuwania azbestu w gminie Jastrzębia na lata 2016-2032 (termin konsultacji do 5 lipca).

15 czerwca  – ogłoszenie konkursu na dyrektora PSP w Woli Goryńskiej.

15 czerwca – przyznanie przez Ministerstwo Rodziny i Praccy Polityki Społecznej środków dla gminy Jastrzębia w kwocie  24 300 złotych w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016..

 16 czerwca – otwarcie świetlicy w Goryniu.

17 – 18 czerwca – organizacja pomocy dla osób poszkodowanych w huraganie.

21 czerwca – złożenie wniosku do wojewody o powołanie komisji ds. szacowania szkód rolniczych i wyznaczenia terminu składania wniosków (wpłynęło 26 wniosków).

21 czerwca – powołanie komisji stypendialnej ds. opinii wniosków dyrektorów szkół o przyznanie stypendium wójta (pozytywną opinię uzyskało 75 wniosków, a 1 negatywną ze względu na miejsce zamieszkania ucznia w Radomiu).

23 czerwca – uroczyste zakończenie roku w ZSP w Jastrzębi.

23 czerwca – powołanie komisji do oceny stanu technicznego budynków uszkodzonych w czasie huraganu na potrzeby udzielenia pomocy finansowej.

24 czerwca – informacja o pozytywnej ocenie wniosku gminy dotyczącego modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Jastrzębi.

29 czerwca – spotkanie z dyrektorami szkół w sprawach bieżących, m.in. remontów.

29 czerwca – spotkanie w sprawie pozyskiwania partnerów do unijnego projektu „odnawialnych źródeł energii”.

30 czerwca – wystąpienie do wojewody o przyznanie środków w kwocie 185 tys. złotych dla osób poszkodowanych w wyniku huraganu (dotyczy strat w budynkach mieszkalnych).

 

 

 

 

Program sesji 30.06.2016 >>>

I. Zmiany w budżecie gminy:

str 1.>>>     str 2.>>>     str 3.>>>     str. 4>>>

II. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji:

str 1.>>>     str 2.>>>     str. 3>>>

III. uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty:

str 1. >>>     str. 2 >>>

IV. uchwała „inkaso”

str. 1>>>

V. uchwała „sprawozdanie SP ZOZ”

str 1. >>>     str 2.>>>     str. 3>>>

VI. Uchwała „woda i ścieki”

str 1. >>>