Jesteś tutaj: Strona główna :: Relacja z sesji Rady Gminy Jastrzębia

Aktualności

Relacja z sesji Rady Gminy Jastrzębia

W środę 12 lutego odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Jastrzębia. Najważniejsze decyzje radnych to zgoda na zaciągniecie 900 tys. zł. pożyczki na kanalizację w Lesiowie, uchwalenie programu zwalczania bezdomności zwierząt, niewyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, podjęcie dwóch uchwał dotyczących zasad dożywania przez GOPS oraz stwierdzenie wygaśnięcie mandatu radnego.
.
Wojciech Ćwierz

Pierwsza z uchwał podjętych przez radę dotyczyła niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Jak przewidywałem taka była sugestia wójta Z. Karasia. Jego zdaniem rozdzielnie środków na każde sołectwo jest mniej wydajne niż ich przeznaczenie na duże inwestycje. Poza tym – jak kilka dni temu proroczo pisałem – wójt zapowiedział, że gdyby fundusz sołecki został jednak uchwalony, to wtedy każda wieś musiałaby się sama troszczyć np. o odśnieżanie czy remonty dróg.

To typowy przykład manipulacji i demagogii, gdyż środki z funduszu sołeckiego mogą być przeznaczane na różne oddolne inicjatywy, w tym również utrzymanie gminnych dróg, co nie zwalnia gminy z obowiązku ich remontów czy odśnieżania.

Moim zdaniem prawdziwy powód niechęci wójta do funduszu sołeckiego to brak zdolności urzędu gminy do wdrożenia funduszu, ponieważ jego realizacja wymaga współpracy urzędników i rad sołeckich, m.in. poprzez organizację zebrań wiejskich, dokonanie procedury zamówień i zakupów oraz sprawozdawczość i złożenie wniosku do wojewody o zwrot części poniesionych wydatków. O tym zwrocie, czyli niezaprzeczalnej zalecie funduszu sołeckiego na sesji nie padło nawet słowo, a warto przecież wiedzieć, że wojewoda „oddaje” każdej gminie, która zdecyduje się na wyodrębnienie funduszu nawet 30% pieniędzy, jakie zostały wydatkowane, czyli budżet gminy otrzymuje te 30% ekstra, jako dodatkowe środki budżetowe. Ponadto wójt Z. Karaś stwierdził, że co roku mniej gmin decyduje się na fundusz sołecki, co jest nieprawdą. O tym jak z funduszem sołeckim jest na prawdę można przeczytać m.in. w artykule podsumowującym konferencję, która odbyła się w czerwcu w Senacie RP >>>

Po uchwale dotyczącej funduszu sołeckiego do porządku obrad włączono uchwałę o zaciągnięciu pożyczki w kwocie 900 tys. zł. z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w Lesiowie. Pożyczka będzie spłacana przez 8 lat począwszy od roku 2015.

Kolejne uchwały przyjęte przez radę związane są z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a konkretnie zasad przyznawania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania. Wprowadzane zmiany wynikają z nowych przepisów przyjętych przez Radę Ministrów. Jednym z wymogów nałożonym na gminy jest przyjęcie tzw. wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywania.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. To uchwała, która zgodnie z prawem powinna być przyjęta już kilka lat temu. Jak już pisałem problem bezdomnych psów był lekceważony przez władze gminy, a podczas wielu dyskusji na sesjach, gdy radni i sołtysi przedstawiali nawet bardzo drastyczne sytuacje bezpańskich psów atakujących dzieci, sprawy te były w żenujący sposób wyśmiewane. Wójt podkreślał wówczas, że w większości takich przypadków pies ma właściciela, który uchyla się od zajmowania swoim zwierzęciem i przerzuca ten obowiązek na gminę. W podobnym tonie utrzymana była niestety dyskusja na ostatniej sesji.

Najważniejszy konkret wynikający z podjęcia programu to informacja, potwierdzona przez wójta, że Urząd Gminy w Jastrzębi będzie interweniować w przypadkach zgłoszeń mieszkańców o bezdomnych psach wałęsających się po terenie gminy. Jeśli taka sytuacja będzie mieć miejsce należy dzwonić do gminy, tel. 48 384-05-05, a firma wynajęta przez gminę zajmie się odłowieniem psa i przekaże go do schroniska.

Przy okazji uchwalania programu zwróciłem uwagę na rażące błędy w projektach uchwał, które są przygotowywane przez urząd gminy. W projektach notorycznie podawana jest nieaktualna podstawa prawna, roi się od błędów rzeczowych, nie wspominając o interpunkcji. Z moimi uwagami zgodził się wójt i radca prawny. Uważam, że w tej sprawie można się trochę bardziej przykładać, aby nie narażać się na ryzyko stwierdzania nieważności uchwał rady przez organy nadzoru.

Ostatni projekt uchwały dotyczył stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego śp. Zygmunta Kamińskiego. Uchwała zostanie przekazana do Komisarza Wyborczego w Radomiu, który wyznaczy termin wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jastrzębia w okręgu Dąbrowa Jastrzębska.

Pozostałe tematy sesji to m.in. informacja wójta o pracy w okresie od poprzedniej sesji. Jak poinformował wójt Z. Karaś początek roku upłynął głównie na przygotowywaniu wniosków dotyczących pozyskania funduszy na realizację planowanych inwestycji, w tym budowy kanalizacji w Lesiowie, drogi w Jastrzębi do lasu i remontu remizy OSP w Goryniu, której stan prawny nie jest jeszcze uregulowany.

Zabierając głos w sprawach różnych zapytałem p. wójta czy jest zadowolony z obsługi gminy przez firmę, która zajmuje się bieżącymi naprawami oświetlenia ulicznego, gdyż miałem kilka sygnałów od mieszkańców o awariach, trwających nawet kilka dni. Jak stwierdził p. wójt takie sytuacje nie zdarzają się, a firma ma niezwłocznie po zgłoszeniu dokonywać wymiany lamp lub naprawy innych usterek.

Ponadto poruszyłem temat odśnieżania, zwracając uwagę na dość dobre utrzymanie dróg gminnych i fatalne działanie służb podległych staroście. Gdyby nie zaangażowanie urzędu gminy i mieszkańców w udrożnianie dróg powiatowych doszłoby prawdopodobnie do zasypania drogi w Woli Goryńskiej, a nawet Dąbrowie Kozłowskiej i zawieszenie kursowania linii autobusowych.
...
Wojciech Ćwierz

 

 

1 projekt nr 1 - fundusz sołecki projekt nr 2 - podwyższenie kryterium dochodowego dożywianie projekt nr 3 - program dożywiania 2014-2020 projekt nr 4 - zwalczenie bezdomności zwierząt projekt nr 5 - wygasnięcie mandatu radnego