Jesteś tutaj: Strona główna :: Radny :: Zebranie sołeckie 27/05/2012

Radny

Zebranie sołeckie 27/05/2012

W dniu 27 maja 2012 roku w szkole w Bartodziejach odbyło się spotkanie sołeckie. Wzięło w nim udział 32 mieszkańców naszej miejscowości. Zebranie prowadzili: sołtys Barbara Bartnik i radny Wojciech Ćwierz. Główne tematy dyskusji to budowa dróg oraz inne inwestycje planowane na terenie sołectwa. Na uwagę zasługuje udział w zebraniu nowych mieszkańców Bartodziej, którzy zaczynają angażować się w działalność społeczną.

Na wstępie prowadzący przedstawili stan zaawansowania przygotowań do budowy dwóch odcinków dróg gminnych, odchodzących od głównej drogi powiatowej, tj. odcinka w kierunku bartodziejskich Borków oraz drogi w kierunku lasu „chłopskiego”. Należy przypomnieć, że w ubiegłym roku po konsultacjach z władzami gminy, które przychylnie odniosły się do koncepcji budowy obydwu odcinków, powstały społeczne komitety, których zadaniem jest współpraca z gminą i właścicielami działek w celu przygotowania dokumentacji geodezyjnej i projektowej.

W przypadku pierwszej inwestycji, a wiec drogi od sklepu w kierunku Borków, nie było większych problemów z przygotowaniem dokumentacji i jesienią ubiegłego roku dzięki, dużej ofiarności mieszkańców i sprawnej pracy firmy projektowej, wszystkie potrzebne dokumenty zostały złożone do wójta. Decyzją radnych inwestycja została zaplanowana w tegorocznym budżecie gminy Jastrzębia, dodatkowo na jej dofinansowanie został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Jak wynika z informacji przekazanych przez Urząd Gminy w Jastrzębi moment rozpoczęcia budowy drogi uzależniony jest od terminu podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa, w której określona zostanie kwota udzielnego wsparcia. Ponadto trwa jeszcze procedura wydawania decyzji budowlanych, zezwalających na rozpoczęcie prac. Pomimo tych trudności i opóźnień droga powstanie do końca tego roku, takie zapewnienie otrzymaliśmy ze strony wójta gminy Jastrzębia.

Druga droga, w kierunku lasu, jest równie potrzebna jak odcinek na Borki. Obecnie jest to droga gruntowa, wyjątkowo trudna w utrzymaniu przejezdności, zwłaszcza w okresie zimowym. Jej budowa jest konieczna dla mieszkańców, którzy niekiedy przez kilka tygodni są odcięci od świata, a dojazd pogotowia także w innych porach roku jest niemożliwy. Powstanie drogi połączy nowo powstałe osiedle na „smolarni” z drogą powiatową. Z tych względów nie ma żadnych powodów kwestionowania sensu tej inwestycji, a działania komitetu, wspieranego przez sołtysa i radnego zmierzają do jak najszybszego wykonania dokumentacji projektowej. Niestety na przeszkodzie w realizacji projektu stanęły trudności w przygotowaniu dokumentacji geodezyjnej, których nie udało się przezwyciężyć mimo kilku spotkań, wielokrotnych rozmów telefonicznych oraz wstępnych ustaleń z współwłaścicielką jednej z działek. W najbliższych tygodniach mają odbyć się ostateczne konsultacje pomiędzy tą osobą i geodetą, zmierzające do ustalenia przebiegu drogi. Jeśli wszystko zakończy się pomyślnie, wówczas firma projektowa będzie mogła opracować projekt budowlany, który pod koniec powinien zostać przedłożony do gminy.

Kolejny temat to planowana przez Powiatowy Zarząd Dróg modernizacja drogi od Jedlińska do Łukawy. Droga ma być przebudowana w roku 2013. Radni Gminy Jastrzębia na niedawnej sesji podjęli uchwałę o finansowym wsparciu przygotowania dokumentacji tej inwestycji. Poza informacją o planowanej inwestycji nie jest znany jej zakres. Z tego względu mieszkańcy Bartodziej obecni na zebraniu jednogłośnie podjęli uchwałę o wystosowaniu pisma do Powiatowego Zarządu Dróg z wnioskiem o ujęcie w zakresie planowanej modernizacji również budowy chodnika i wykonania odwodnienia drogi na całym zabudowanym odcinku naszej wsi, a więc praktycznie w całej miejscowości. Potrzeba wykonania chodnika jest oczywista, wiąże się bezpośrednio z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców, a dodatkowym powodem jest stale zwiększające się natężenie ruchu, zwłaszcza pojazdów ciężarowych. Mamy nadzieję, że w sprawie budowy chodnika uzyskamy wsparcie ze strony władz gminy oraz radnych powiatowych z naszego okręgu, którzy będą popierać tę inicjatywę.

Inne sprawy poruszane na spotkaniu to m.in. pytania mieszkańców dotyczące terminu budowy kanalizacji i sieci gazowej. Jeśli chodzi o kanalizację, to jej wykonanie, zgodnie z koncepcją  opracowaną przez gminę, zaplanowane jest dopiero w tzw. drugim etapie, a więc po skanalizowaniu obszaru gminy po południowej stronie Radomki. Należy zatem brać pod uwagę znaczne oddalenie w czasie inwestycji kanalizacyjnych na terenie Bartodziej i sąsiednich wsi. Wiele zależy od środków zewnętrznych, które gmina uzyska na inwestycje w ochronę środowiska. Uwzględniając tę sytuację wielu mieszkańców może rozważyć budowę przydomowych oczyszczalni, których kilkanaście powstało już w Bartodziejach, a których powstanie może być współfinansowane ze środków publicznych.

W sprawie ewentualnej budowy sieci gazociągowej w Bartodziejach w najbliższym czasie prowadzone będą rozmowy, o których mieszkańcy zostaną niezwłocznie poinformowani. Wstępnie wiadomo, że skala zainteresowania korzystaniem z gazu jest na tyle wysoka, że powinna wystarczyć do opłacalnego przedłużenia sieci od strony gminy Jedlińsk, ale nie ma ostatecznych informacji czy gazownia będzie w stanie podjąć się tej inwestycji.

Podczas spotkania przedstawiona została informacja o zmianie przedsiębiorstwa, obsługującego transport publiczny na terenie gminy Jastrzębia. Od 1 lipca br. linia L, należąca przez MPK, zostanie zastąpiona przez kursy autobusów PKS. Jak wynika z zapewnień władz gminy zakres usług nowej firmy będzie na takim samym poziomie, jaki gwarantował dotychczasowy przewoźnik.

 

Inne sprawy omówione na zebraniu:

– planowany udział zespołu tanecznego „Bartodziejaków” w dożynkach gminnych i powiatowych oraz informacja o występach naszych artystów na przeglądach twórczości ludowej i festynach

– możliwość uzyskania przez mieszkańców Bartodziej i Olszowy darów żywnościowych, pozyskanych przez nasze stowarzyszenie z radomskiego Banku Żywności

–  informacje o bieżącej działalności szkoły i przeprowadzonych remontach (przedstawione przez p. dyrektor Dorotę August)

– przygotowania sołectwa do święta Bożego Ciała i składki zbierane na ten cel,

Wojciech Ćwierz

tel 500-235-548 mail: wojtek@bartodzieje.pl