Jesteś tutaj: Strona główna :: Radny :: Sesja nr XVII (27.06.2012)

Radny

Sesja nr XVII (27.06.2012)

XVII Sesja Rady Gminy w Jastrzębi

Na czerwcowej sesji Rady Gminy w Jastrzębi oprócz kilku uchwał znalazł się bardzo istotny temat, jakim jest inwentaryzacja ewidencji gruntów i budynków na terenie całej gminy. Poza tym radni rozpatrzyli skargę na działalność wójta, dyskutowali o sprawach bieżących i zostali zapoznani ze zmianami w obsłudze komunikacji autobusowej.

W sesji uczestniczył Arkadiusz Góźdź – Naczelnik Referatu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Radomiu, który przedstawił informację o planowanej inwentaryzacji gruntów i budynków na terenie naszej gminy. Jak wyjaśnił pomiary dokonywane są na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W zakresie dokonywanej aktualizacji do ewidencji wprowadzane są budynki, które dotychczas nie zostały w niej ujęte, wykonywane są pomiary użytków rolnych i ewentualnie zmiany klas bonitacyjnych w przypadkach gdy nastąpiła zmiana rodzaju użytków oraz tam gdzie była dokonana melioracja oraz ustalenie linii brzegowych cieków wodnych. Istotne dla mieszkańców będzie wyłączenie z działalności rolniczej terenów, które nie są faktycznie wykorzystywane rolniczo, gdyż wiąże się to ze zmianą stawek podatkowych. Po dokonaniu projektu nowej ewidencji odbędzie się publiczne wyłożenie nowych map klasyfikacyjnych.

Zabierając głos w tej sprawie zwróciłem uwagę na konieczność dokładnego zapoznania się mieszkańców z projektem ewidencji po dokonaniu nowych pomiarów, gdyż ewentualne późniejsze poprawki ewentualnych błędów lub wprowadzenie zmian będzie bardzo trudne i kosztowne. Poza tym trzeba zwrócić uwagę na korektę linii brzegowej Radomki, ponieważ w wielu miejscach rzeka przesunęła swoje koryto, zabierając grunt rolnikom. Po naniesieniu nowych granic w przypadku zmniejszenia powierzchni działek kosztem rzeki należy ubiegać się o odszkodowanie. Ze strony firm, które prowadzić będą prace inwentaryzacyjne otrzymaliśmy zapewnienie, że sołtysi otrzymają stosowne zawiadomienia, tak aby wszyscy mieszkańcy zostali zapoznani o terminie rozpoczęcia pomiarów geodezyjnych.

Następnie radni przeszli do rozpatrywania uchwał. Poza trzema projektami, które otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję do porządku wprowadzono kolejne sześć, które były dla radnych zupełną nowością. Wielu radnych wyraziło zdziwienie takim trybem działania, czemu dali wyraz komentując całą sytuację. Przewodniczący Rady, który wydawał się również zakłopotany, wyraził zapewnienie, że w przyszłości takich zdarzeń już nie będzie i poprosił radnych o akceptację porządku obrad, na co wszyscy przystali.

Ze swej strony chciałbym dodać, że taki sposób wykonywania przez radę gminy jej uchwałodawczej roli odbiera jej powagę i umniejsza rolę jako najważniejszego organu stanowiącego prawo miejscowe. Jak już wielokrotnie zwracałem uwagę, na odpowiedni tryb stanowienia uchwał, a więc uprzednie zapoznanie z projektami uchwał właściwych komisji rady, a dopiero po ich ocenie i akceptacji przez członków komisji przekazanie pod obrady rady, poprzez przesłanie radnym z zachowaniem właściwych terminów. 

Pierwsza uchwała dotyczyła zmiany w uchwale podjętej na poprzedniej sesji, dotyczącej pomocy finansowej dla powiatu radomskiego. W nowej uchwale dokonane zostało rozszerzenie przeznaczenia dotacji, która może być wydatkowana również na regulację stanu prawnego drogi 3515 W Jedlińsk –Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów. Kwota pomocy wynosi 90 tys. zł i nie uległa zmianie.

Kolejna uchwała to zmiany w budżecie gminy na rok 2012. Dochody, które wzrosły to m.in. wpływy z podatków (74,5 tys. zł) oraz wynajmu sali weselnej w Jastrzębi. Wzrost wydatków dotyczy m.in. zwiększenia kwot przeznaczonych na zakup energii i usług remontowych związanych z funkcjonowaniem  wodociągu (20 tys. zł.), obsługą długu publicznego (20 tys. zł.), pomocą społeczną oraz oświetleniem ulicznym (51 tys. zł).

Następnie radni przyjęli uchwałę zatwierdzającą Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi. Przyjęcie tej uchwały związane jest ze zmiana ustawodawstwa regulującego funkcjonowanie palcówek ochrony zdrowia, a dokładnie wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej. Przyjęcie statutu nie wpływa w żaden sposób na obecny zakres i poziom świadczeń dla pacjentów.

Zatwierdzenie statutu SPZOZ w Jastrzębi koresponduje z uchwałą, którą radni przyjęli w dalszej kolejności, a mianowicie z przyjęciem Regulaminu Rady Społecznej ZOZ-u. Regulamin określa organizację pracy, sposób zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał przez Radę.

Projekt uchwały nr 5 przedłożony radzie dotyczył regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu naszej gminy. Konieczność podjęcia tej uchwały również wynika ze zmian prawa, chodzi m.in. o możliwość uzyskania stypendium bez konieczności przedkładania dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne. Nowa uchwała różnicuje wysokość wsparcia od wysokości dochodów na osobę w rodzinie. W przypadku gdy dochód wynosi do 200 zł, wysokość stypendium wynosi 120% zasiłku rodzinnego, a gdy dochód jest wyższy, wówczas stypendium jest równe kwocie zasiłku.

Kolejna uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego o pow. 14.2 m2 w budynku komunalnym nr 119 w Jastrzębi. Zgodnie z propozycją wójta radni wyrazili zgodę na wynajem tego lokalu na okres 10 lat. Z informacji jakie otrzymali radni chodzi o lokal zajmowany przez firmy usługowe.

Rada podjęła również uchwałę, w której odrzuciła skargę na działalność wójta, złożoną w dniu 5 czerwca 2012 roku przez Jana Górskiego. Skarżący zarzuca wójtowi bezczynność przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Jak wynika z ustaleń komisji rewizyjnej, która zajęła się skargą, działania gminy były w tej sprawie prawidłowe i zmierzały do jej pozytywnego załatwienia. Główny problem to nie zła wola lub bezczynność wójta lecz skomplikowane przepisy, występujące w przypadku zlokalizowania planowanej inwestycji na terenie „Natura 2000”.

W tej sprawie wywiązała się dyskusja wśród radnych, którzy krytykowali obowiązujące prawo ochrony środowiska. Zdaniem większości na obszarach szczególnie chronionych, mieszkańcy mają trudności w uzyskaniu pozwolenia na budowę nawet w miejscach już objętych zabudową. Tego typu przypadki miały się nie zdarzać – tak kilka lat temu zapewniali przedstawiciele wojewody, zachęcający do przyjęcia programu „Natura 2000”. Po kilku latach okazało się, że jest zupełnie inaczej, a gmina nie może w tej sprawie nic zmienić.

Radni podjęli jeszcze jedną uchwałę, w której wyrazili zgodę na dodatkowe zatrudnienie przez kierownika SPOZOZ w Jastrzębi w innym zakładzie opieki zdrowotnej.

Kolejny punktem obrad było sprawozdanie wójta z działalności między sesjami. Do najważniejszych spraw ostatnich tygodni zaliczyć można zwrot dotacji unijnej związanej z wykonaniem kanalizacji w roku ubiegłym. Mimo trudności udało się uzyskać całość przyznanej dotacji i uniknąć kar związanych z błędami w realizacji zadania. Wójt przedstawił również nowe rozwiązanie transportu zbiorowego na terenie gminy w związku ze zmianą firmy obsługującej linię L. Jak zapewnił od 1 lipca mieszkańców korzystających dotychczas z linii L, obsługiwać będzie PKS. To rozwiązanie miało zdaniem wójta mieć same plusy, gdyż ilość kursów i jakość obsługi miała nie ulec zmianie, a poza tym PKS nie żąda dopłaty ze strony gminy. Z informacji wójta wynika jednak, że od września rozważany jest powrót MPK na linię dawnej L, ale wymagać to będzie analizy ekonomicznej i oceny usług PKS, po konsultacjach z mieszkańcami.

Z perspektywy kilkunastu dni od sesji można już stwierdzić, że nie wszytko jest tak jak miało być. Po pierwsze autobusy PKS nie pojechały zgodnie z rozkładem przekazanym kilka tygodni temu mieszkańcom Bartodziej.

Więcej na ten temat:

artykuł na www.bartodzieje.pl>>>

artykuł w Echu Dnia >>>

Można zadać sobie pytanie po co w ogóle nowy rozkład był przedstawiany mieszkańcom, chyba nie po to, żeby później czuli się oszukani?

Poza tym pojazdy PKS-u odbiegają od poziomu taboru MPK. Wierzymy, że od września władze gminy rozwiążą te problemy i zapewnią mieszkańcom naszej gminy usługi komunikacyjne na właściwym poziomie.

W sprawach różnych już tradycyjnie dyskutowano o stanie dróg gminnych i powiatowych w kontekście aktualnych i planowanych remontów i modernizacji. Radni i sołtysi z miejscowości położonych przy drodze powiatowej Jedlińsk – Głowaczów, a więc Bartodziej i Woli Goryńskiej zapowiedzieli starania o ujęcie w planie przebudowy tej drogi wykonania chodników i odwodnienia. W tej sprawie w dniu 29 czerwca w Powiatowym Zarządzie Dróg odbyło się spotkanie z udziałem dyrekcji tej instytucji, projektanta drogi i wszystkich interesownych. Więcej na ten temat >>>

Wśród tematów poruszonych przez wójta była tzw. „opłata adiacencka”, którą w przyszłości zobowiązani byliby ponosić mieszkańcy naszej gminy. Opłata wynikałyby ze wzrostu wartości nieruchomości, po dokonaniu jej podziału np. na działki budowlane, bądź po wybudowaniu przez gminę infrastruktury, np. wodociągu lub drogi. W gminie Jastrzębia takiej opłaty jeszcze nie ma, ale jak stwierdził wójt Zdzisław Karaś trzeba będzie ją wprowadzić, bo taka jest opinia instytucji kontrolujących i nie ma innego wyjścia.

Z tym poglądem nie do końca się zgadzam. Oczywiście dodatkowe dochody dla gminy są bardzo ważne, bo zwiększają jej możliwości inwestycyjne, ale należy pamiętać, że wiele gmin, w tym większość w naszym regionie nie wprowadza tej opłaty, co wynika z kalkulacji ekonomicznej. Wysokość opłaty adiacenckiej może być niższa niż koszty związane z jej naliczeniem i wyegzekwowaniem. Nie wiem również skąd ta pewność o obowiązku uchwalenia opłaty adiacenckiej, moim zdaniem takiego przymusu nie ma i tworzy się niepotrzebną atmosferę zbliżającej się „katastrofy”, podobnie jak wiązanie zapowiadanej inwentaryzacji geodezyjnej z rychłym podatkiem katastralnym.

Na zakończenie zapytałem przewodniczącego rady o termin dożynek gminnych i przygotowania do tej imprezy. W odpowiedzi dowiedziałem się, że dożynki będą.

Wojciech Ćwierz
Radny Gminy Jastrzębia
tel. 500-235-548