Jesteś tutaj: Strona główna :: Radny :: Sesja nr XVI (26.04.2012)

Radny

Sesja nr XVI (26.04.2012)

XVI Sesja Rady Gminy w Jastrzębi

W pierwszej części sesji radni zostali zapoznani ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi w 2011 roku oraz z informacją o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Po przedstawieniu ww. sprawozdań przez panią Barbarę Kwaśniewską –  Kierownik GOPS w Jastrzębi wywiązała się dyskusja wśród radnych na temat skali problemów alkoholowych na terenie poszczególnych sołectw oraz sposobów przeciwdziałania temu zjawisku. Zdaniem radnej z Owadowa, pani Elżbiety Płatos młodzież nie ma wielu propozycji spędzania wolnego czasu i najczęściej jedynym miejscem, w którym się gromadzi są sklepy, w których jest alkohol. Podobne spostrzeżenia miał radny z Lesiowa pan Tadeusz Kuśmierski. Pan wójt zabierając głos w tej sprawie zwrócił uwagę na konieczność organizacji zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży, ale nie tylko dyskotek, które sprzyjają powstawaniu patologii.

Nawiązując do wypowiedzi pana wójta przedstawiłem radnym informację o projekcie realizowanym obecnie przez stowarzyszenie w Bartodziejach, który jest skierowany do młodzieży i stanowi odpowiedź na potrzeby tej grupy wiekowej. Jak podkreśliłem wbrew wcześniejszym obawom osoby młode są bardzo chętne do współpracy i udziału we wszelkich proponowanych zajęciach. Zwróciłem również uwagę, że realizacja tych działań jest możliwa dzięki współpracy stowarzyszenia z gminą, która jest partnerem naszych projektów, zapewniając możliwość korzystania z budynku szkoły, a pani dyrektor PSP w Bartodziejach jest koordynatorem większości zajęć szkoleniowych.  

W tej części posiedzenia było jeszcze kilka pytań do pani kierownik GOPS. Radny z Dąbrowy Kozłowskiej pan Paweł Wójcik zapytał o kontrakty jako metodę pracy ośrodka. Jak wyjaśniła pani kierownik kontrakty zawierane są z osobami, które otrzymują pomoc socjalną, a w zamian zobowiązują się do podjęcia konkretnych działań, np. rejestracji w urzędzie pracy lub podjęcia szkolenia.

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu radomskiego w kwocie 90 tys. zł na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej drogi powiatowej „3515 W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów”. Przedstawiając projekt uchwały pan wójt poinformował radę, że w 2012 roku ta droga ma być zaprojektowana, a jej budowa powinna się rozpocząć w roku 2013 i w tej chwili nie są znane szczegółowe parametry projektu. Omawiając stan dróg powiatowych na terenie gminy p. wójt przyznał, że w wielu miejscach nawierzchnie są zniszczone, ale systematycznie, w ciągu kilku lat drogi te mają zostać zmodernizowane.

Zabierając głos w tym temacie, poinformowałem pana wójta, że społeczność Bartodziej będzie zabiegać o wykonanie chodnika przy modernizowanej drodze powiatowej. Jest to ruchliwy odcinek, przy którym znajduje się m.in. szkoła, ośrodek zdrowia, sklepy i remiza. W tej sprawie złożymy stosowne pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w Radomiu wraz z podpisami mieszkańców.

W sprawie dróg powiatowych głos zabrał radny z Jastrzębi pan Jan Wolak, który po raz kolejny upomniał się o drogę w Jastrzębi od krzyżówek w stronę Bartodziej, na odcinku, na którym powstała kanalizacja. Jego zdaniem sposób naprawy tej drogi jest fatalny i w szybkim tempie jej stan ulega pogorszeniu, co przyspiesza znaczne natężenie ruchu tirów. Przypomniał również, że w trakcie wykonywania prac przy naprawie drogi wielokrotnie zwracał uwagę inspektorowi nadzoru z Powiatowego Zarządu Dróg w Radomiu na różne błędy wykonawcy remontu, ale za każdym razem był zbywany i zapewniany, że wszystko będzie dobrze. A zdaniem radnego kontrola wykonawcy remontu przez inspektora nie była rzetelna.

Zły stan drogi powiatowej na odcinku Wojciechów – Lesiów zasygnalizował również radny z Lesiowa Tadeusz Kuśmierski. Jak podkreślił droga została zniszczona na skutek wykonania kanału sanitarnego i obecnie nadaje się tylko do pilnego generalnego remontu.  

W dalszej części sesji rada podjęła uchwałę o zmianach w budżecie gminy. Są to niewielkie zmiany wynikające ze zmniejszenia dochodów podatkowych gminy oraz subwencji oświatowej. Dokonana została również korekta w związku z realizacją unijnego projektu przez GOPS.

Kolejna uchwała dotyczyła wyrażenia zgody przez radę na wydzierżawienie nieruchomości w Jastrzębi, na której znajduje się maszt telefonii komórkowej. Radni podejmując uchwałę zobowiązali wójta do wynegocjowania korzystniejszej opłaty od dzierżawcy oraz zawarcie klauzuli w umowie przewidującej wzrost opłaty o wskaźnik inflacji.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie zgody na zbycie przez gminę 2 garaży stanowiących mienie gminy. Garaże są obecnie nieużytkowane, a gmina ponosi koszty związane z ich utrzymaniem, z tego względu sprzedaż uznana została za uzasadnioną.

Następne punkty posiedzenia związane były z procedurą udzielenia wójtowi absolutorium z wykonania budżetu. Radni już kilka tygodni wcześniej otrzymali sprawozdanie w wykonania budżetu. Na sesji przedstawiona została opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie tego dokumentu oraz stanowiska komisji rewizyjnej, która analizowała działalność wójta w roku ubiegłym. Zarówno stanowisko komisji rewizyjnej jak i RIO w sprawie wykonania budżetu gminy Jastrzębia za rok 2011 są pozytywne. Po wysłuchaniu opinii RIO radni jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok.

Jeszcze przed podjęciem uchwały w sprawie absolutorium pan wójt odniósł się do inwestycji roku 2011, wskazując, że był to wyjątkowy rok, w którym udało się zrealizować wiele bardzo ważnych zadań, z kanalizacją w Jastrzębi na czele oraz modernizacją drogi powiatowej Wojciechów – Mąkosy. Były to duże zadania, na które udało się uzyskać unijne dotacje, a obecny rok i następne będą pod tym względem duże trudniejsze. Pan wójt przedstawił również przyszłe działania gminy. Planowana jest m.in. modernizacja stacji uzdatniania wody w Jastrzębi, urządzenie skweru przy kościele w Jastrzębi oraz dalsza budowa kanalizacji.

W mojej ocenie rok 2012 był rzeczywiście szczególny dla gminy Jastrzębia, tak jak dla większości samorządów, które realizowały zadania, na które przyznane zostały unijne dotacje. Wyjątkowość polegała na skali finansowej budowy kanalizacji, przedsięwzięcia którego nie można porównać do innych zadań wykonanych przez gminę. Udało się również zbudować jeden odcinek drogi gminnej w Woli Owadowskiej. W budżecie była też duża inwestycja, której nie wykonano, a mianowicie termomodernizacja budynków komunalnych, na którą gmina planowała pozyskać 1,7 mln dotacji, ale wniosek o dotację nie został pozytywnie rozpatrzony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Czy można było zrobić więcej. Oczywiście uważam, że tak. Gmina Jastrzębia mogłaby bardziej odważnie sięgać po środki unijne, choćby z programu Innowacyjna Gospodarka, który finansuje bezpłatny Internet na obszarach wiejskich włącznie ze sprzętem komputerowym dla mieszkańców. Jako błąd oceniam rezygnację z już przyznanych gminie środków na zajęcia pozalekcyjne we wszystkich szkołach podstawowych w ramach projektu systemowego (Kapitał Ludzki 9.1.2), a niestety inny realizowany projekt nie obejmuje wszystkich szkół, mimo takich zapowiedzi władz gminy. Można było również spróbować pokusić się o złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację budynków komunalnych, gdyż dotacja z tego źródła wynosi 45%, co i tak byłoby dużym wsparciem. Konsekwentnie gmina nie korzysta ze środków na rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej będących w dyspozycji Ministerstwa Sportu, które mogłoby poprawić ofertę dla naszej młodzieży.

Są też inne, pozainwestycyjne sfery, w których działalność gminy powinna być bardziej aktywna. Choćby w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Poza dotacjami dla klubów sportowych współpraca ogranicza się jedynie do doraźnych działań w zakresie projektów, w których gmina występuje jako partner. Dotacja zapisana w budżecie gminy w roku 2011 na cele kulturalne nie została udzielona i przepadła. Brakuje również skoordynowanych działań integrujących stowarzyszenia, nie ma rady organizacji pozarządowych, czy choćby spotkań władz gminy z ich przedstawicielami, a przecież na terenie gminy Jastrzębia jest już wiele organizacji pozarządowych, które są aktywne i sięgają po dotacje unijne na działania w takie obszary społeczne, w których „wyręczają” gminę, organizując niepubliczne przedszkola, zajęcia dla dzieci, młodzieży czy kluby seniorów. Rozmawiając ze sobą, tworząc strategie współpracy władze i stowarzyszenia mogłyby osiągnąć więcej z pożytkiem dla całej gminnej społeczności, gdyż lepiej współpracować niż konkurować.

Wojciech Ćwierz
Radny Gminy Jastrzębia
e-mail: wojtek@bartodzieje.pl
tel. 500-235-548