Jesteś tutaj: Strona główna :: Radny :: Sesja nr XIX (28.09.2012)

Radny

Sesja nr XIX (28.09.2012)

Zmiany w budżecie gminy i nowy podział wsi Jastrzębia na okręgi wyborcze zdominowały drugą wrześniową sesję Rady Gminy w Jastrzębi. Na posiedzeniu omówione zostały inwestycje planowane na kolejne lata, dokonana została ocena funkcjonowania PKS i podsumowano gminne dożynki. Niepokojąca informacja to plany Miejskiej Komendy Policji dotyczące likwidacji posterunku w Jastrzębi.

Po otwarciu obrad doszło do wyjątkowej sytuacji w pracach rady. Po raz pierwszy były uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. Ze względu na dużą ilość zastrzeżeń radnego Pawła Wójcika radni podjęli decyzję o przyjęciu protokołu z obrad z dnia dniu 3 września na kolejnej sesji.

Kolejny punkt dotyczył przyjęcia zmian w budżecie gminy na rok 2012. Tę tematykę szczegółowo omówiła pani Skarbnik. Po stronie dochodów wprowadzone zostały unijne dotacje w kwocie 47 tys. związane z realizacją szkolnych projektów zajęć pozalekcyjnych. O kwotę 5 tys. zwiększone zostały dochody związane z ochroną środowiska, które przeznaczone będą na zakup pojemników na odpady. Po stronie wydatków doszło do m.in. zwiększenia kwoty w rozdziale – drogi publiczne o kwotę 127 tys. Jest to kwota jaką po ponownym przetargu na budowę drogi w Bartodziejach taką należy dołożyć aby możliwe było podpisanie umowy z wykonawcą. Bardzo istotna zmiana nastąpiła w zakresie planów inwestycyjnych gminy. W 2012 roku nie będzie budowy i przebudowy stacji uzdatniania  wody w Jastrzębi, na którą wstępnie zaplanowane było 700 tys. zł. Przyczyną rezygnacji z tego zadania jest brak dotacji unijnej. Gmina Jastrzębia złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na tę inwestycję w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wciąż oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu.

Sprawa budowy drogi w Bartodziejach była tematem burzliwej dyskusji na poprzedniej sesji. Wówczas rada odłożyła decyzję o zwiększeniu środków przeznaczonych na jej budowę do chwili ponownego rozstrzygnięcia przetargu, które odbyło się w przeddzień sesji. Jak się okazało wynik ponownego postępowania przetargowego pozwolił na zaoszczędzenie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ponadto budowa drogi zostanie w części sfinansowana ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Była to jedyna droga od początku zaplanowana w budżecie gminy Jastrzębia na rok 2012 i już w styczniu tego roku władze gminy złożyły wniosek od Marszałka Województwa o jej dofinansowanie ze środków pochodzących z dawnego funduszu ochrony gruntów rolnych. Z tego względu jakiekolwiek zgłaszane obecnie zastrzeżenia niektórych radnych odnośnie jej ujęcia w budżecie są zupełnie nieuzasadnione. Inwestycja przeszła pozytywnie cały proces planowania budżetu, od projektu zgłoszonego przez Wójta, przez ocenę komisji rady i jednogłośną akceptację budżetu przez wszystkich radnych w grudniu ubiegłego roku. Co więcej, jak już wielokrotnie podkreślałem, jest to inwestycja, która jest bezwzględnie potrzebna, gdyż obecny stan drogi gruntowej na Borki nie zapewnia przejezdności przez cały rok, a w tej części Bartodziej znajduje się m.in. duże gospodarstwo mleczarskie. Ponadto w przygotowanie dokumentacji technicznej drogi zaangażowała się cała społeczność wsi, zorganizowana w społecznym komitecie budowy drogi.

Kolejna uchwała podjęta na sesji dotyczyła zmian w podziale gminy Jastrzębia na okręgi wyborcze. W związku z nowelizacją prawa wyborczego radni dokonali podziału dwumandatowego okręgu wyborczego, obejmującego wieś Jastrzębię, na dwa okręgi jednomandatowe. Co tłumacząc na język polski oznacza, że teraz każdy mieszkaniec wsi Jastrzębia będzie mógł oddać tylko jeden głos wybierając swojego radnego, a nie dwa głosy jak to było dotychczas. Nadal jednak będzie dwóch radnych z Jastrzębi, gdyż wieś została podzielona na dwa okręgi. Według nowego podziału zaproponowanego przez Wójta jednego radnego będą wybierać mieszkańcy Jastrzębi od krzyżówek w stronę Bartodziej, a drugiego wspólnie mieszkańcy bloków i Jastrzębi do lasu. Zabierając głos w dyskusji stwierdziłem, że jeśli zmiana okręgów dotyczy jedynie wsi Jastrzębia, to decydujący głos w tej sprawie powinni mieć mieszkańcy tej miejscowości, a zwłaszcza radni i sołtys. Ostatecznie, po burzliwej dyskusji, nowy wyborczy podział wsi Jastrzębia poparła większość rady, mimo że zarówno radni wsi Jastrzebia jak i pani sołtys Teodozja Borowska nie byli do końca nim usatysfakcjonowani.

W punkcie sesji dotyczącym sprawozdania Wójta z działalności międzysesyjnej radni zostali poinformowani m.in. o sytuacji finansowej gminy. W 2012 roku inwestycje zostały znacznie ograniczone, miało na to wpływ wiele przyczyn, jedna z nich to zmniejszające się dochody samorządu i rosnąca ilość zadań nakładana na gminy przez Państwo, a inny równie ważny powód braku większych inwestycji to konieczność spłaty kredytów zaciąganych w latach ubiegłych, m.in.  na budowę kanalizacji w Jastrzębi. W przyszłym roku wiodącą inwestycją będzie budowa stacji uzdatniania wody w Jastrzębi, planowane jest również zagospodarowanie centrum Jastrzębi oraz budowa placów zabaw przy szkołach.

Pan Wójt ocenił również działalność PKS-u świadczącego od lipca usługi transportowe na terenie gminy Jastrzębia. Generalnie funkcjonowanie nowego przewoźnika można oceniać pozytywnie, a gmina nie musi obecnie dopłacać do kursów linii L. Oczywiście rentowność będzie mogła być dokładnie oceniona po dłuższym czasie, natomiast w tej chwili zarząd PKS wyklucza rozszerzenie usług o inne miejscowości.  

Radni zostali powiadomieni o planach likwidacji przez Komendę Miejską Policji w Radomiu Posterunku Policji w Jastrzębi. Pismo w tej sprawie wpłynęło do Urzędu Gminy w dniu 28 września. W Jastrzębi ma pozostać jedynie punkt przyjęć, a teren naszej gminy obsługiwać będą policjanci z posterunku w Jedlińsku.

Na sesji dokonane zostało posumowanie gminnych dożynek, które odbyły się w dniu 16 września. Zarówno p. Wójt jak i Przewodniczący Rady Gminy podziękowali wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tej imprezy.  

W punkcie „sprawy różne” radni zostali zapoznani z pismem Stowarzyszenia z Woli Owadowskiej, które zwróciło się do gminy z wnioskiem o przekazanie na jego rzecz świetlicy w tej miejscowości. Rada po krótkiej dyskusji przychyliła się do stanowiska radnego Tadeusza Berlińskiego i jednogłośnie odrzuciła ten wniosek.

Wojciech Ćwierz
Radny Gminy Jastrzębia
tel.: 500-235-548