Jesteś tutaj: Strona główna :: Radny :: Sesja nr XIII (21.12.2011)

Radny

Sesja nr XIII (21.12.2011)

Relacja z obrad Rady Gminy w Jastrzębi

Kontrowersyjna decyzja w sprawie podwyższenia diet radnych stała się tematem numer jeden sesji zwołanej na 21 grudnia 2011 r. Rada dokonała również zmian w budżecie na rok bieżący. Po sesji odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe, w którym wzięli udział radni powiatu radomskiego Marian Wikło i Robert Dobosz.

W związku ze zbliżającym się końcem roku dokonane zostało kilka zmian w budżecie gminy. Jedna z nich to likwidacja wydatku zaplanowanego jako dotację dla samorządu województwa, przeznaczonego na udział własny gminy w unijnym projekcie informatyzacji jednostek samorządowych, polegającym m.in. wprowadzeniu elektronicznego obiegu dokumentów. Powyższa zmiana wynika z przedłużających się procedur przetargowych, prowadzonych przez Urząd Marszałkowski, co w konsekwencji znacznie wydłuży okres realizacji projektu, a planowana kwota 27 tys. zł. zostanie przekazana przez gminę do budżetu Mazowsza w przyszłym roku.

Kolejna zmiana dotyczy przekazania dotacji w wysokości 28 351 zł. dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie. Łącznie w 2011 roku dotacja dla tej placówki wyniosła 388 351 zł. Są to środki, które pochodzą z budżetu państwa jako subwencja oświatowa i za pośrednictwem budżetu gminy są przekazywane dla niepublicznej placówki oświatowej. Zwiększone o 40 tys. zł. zostały wydatki na zakup energii oraz o 15 tys. zł. na wydatki ponoszone przez gminę na dopłatę do autobusu linii L obsługiwanej przez MPK. Przy okazji omawiania tej zmiany  p. wójt przedstawił przyszłoroczne plany w zakresie zapewnienia transportu zbiorowego na terenie gminy Jastrzębia. Obecna sytuacja, a zwłaszcza działalność linii L może ulec zmianie, gdyż władze Radomia planują reorganizację funkcjonowania spółki MPK. Jak wynika z przeprowadzonych rozmów autobusy linii L będą na pewno jeździć do lipca 2012 roku, a co będzie dalej zależeć będzie od wdrożenia planowanych zmian. W przypadku braku usług ze strony MPK rozważane są już rozwiązania alternatywne.

W budżecie nie będzie w tym roku wydatku na remont w bibliotece w Jastrzębi. Jak wyjaśnił p. Wójt remont, na który zabezpieczono w tym roku 27 tys. zł zostanie przeprowadzony w roku przyszłym, w związku z planowanym pozyskaniem dotacji na wyposażenie biblioteki w sprzęt komputerowy i planowane otwarcie punktu bezpłatnego dostępu do Internetu.

Ostatnia zmiana dokona przez radnych w budżecie gminy dotyczy likwidacji dotacji w kwocie 30 tys. zł. dla stowarzyszeń, zaplanowanej w dziale kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Kolejny projekt uchwały dotyczący planowanych podwyżek diet radnych wywołał ogromne kontrowersje i prawie godzinną dyskusję z udziałem radnych i sołtysów. Większość sołtysów oceniła tę propozycję bardzo negatywnie. Jak podkreślali – dochody mieszkańców wsi są bardzo niskie, a zwłaszcza rolników, których produkcja jest nieopłacalna. W podobnym tonie utrzymane były wystąpienia Przewodniczącego Rady i kilku radnych przeciwnych podwyżce. Ostatecznie radni stosunkiem głosów 10 do 5 wyrazili zgodę na wzrost swoich diet oraz wynagrodzenia sołtysów za udział w sesjach (mimo ich sprzeciwu).

Jako jeden z pięciu radnych głosowałem przeciw podwyżce diet dla radnych, gdyż  uważam, że w obecnej sytuacji budżetu gminy zwiększanie wynagrodzenia radnych nie ma żadnego uzasadnienia.

W sprawozdaniu z działalności miedzy sesjami p. Wójt podobnie jak na poprzedniej sesji zaakcentował swoje działania, zmierzające do odzyskiwania przyznanych dotacji na realizację już dawno zrealizowanych inwestycji. W ostatnich tygodniach starania te przynoszą wymierne efekty. Zakończyły się już standardowe kontrole w nowo wybudowanym przedszkolu i zmodernizowanym budynku remizy, a fundusze należne gminie powinny trafić do jej budżetu już niebawem. Ponadto – jak zapewnił p. Wójt – gmina otrzyma wkrótce z Urzędu Skarbowego zwrot podatku VAT, co poprawi trudną sytuację finansową gminy, a w konsekwencji umożliwi „spięcie” tegoroczne budżetu.

W sesji uczestniczyli wyjątkowi goście – radni powiatu radomskiego: Marian Wikło i Robert Dobosz. Dzięki ich obecności radni zostali poinformowani o bieżącej pracy Starostwa oraz planach powiatu w zakresie inwestycji drogowych na najbliższe lata. Już w roku 2012 rozpoczną się prace projektowe dróg powiatowych na odcinku Jedlińsk – Bartodzieje – Brody oraz Rajec – Kozłów – Wojciechów, a ich budowa uzależniona będzie w dużej mierze od pozyskania unijnych dotacji. Jak podkreślił radny M. Wikło wiele oddawanych obecnie do użytku dróg powiatowych powstaje wraz z chodnikami, co z jednej strony podnosi standard bezpieczeństwa, ale z drugiej wiąże się z obowiązkiem ich odśnieżania przez właścicieli posesji, o czym mieszkańcy nie zawsze pamiętają.

Po zakończeniu obrad odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. Życzenia świąteczne wszystkim obecnym złożył Wójt Gminy Jastrzębia Zdzisław Karaś i Przewodniczący Rady Zygmunt Kamiński.

Wojciech Ćwierz