Jesteś tutaj: Strona główna :: Radny :: Sesja nr XII (21.11.2011)

Radny

Sesja nr XII (21.11.2011)

XII Sesja Rady Gminy w Jastrzębi – 21 listopada 2011

Głównym tematem listopadowego posiedzenia Rady Gminy w Jastrzębi było uchwalenie stawek podatkowych na rok 2012. Podwyższony został podatek rolny i podatek od nieruchomości, a stawki podatku od środków transportu nie uległy zmianie.

Przyjęta przez radę podstawa do obliczenia podatku rolnego wynosić będzie 46 zł. W porównaniu do innych gmin z regionu radomskiego jest to porównywalna kwota, a jej wzrost związany jest ze zwiększeniem średniej ceny skupu żyta, która stanowi podstawę do wymiaru podatku rolnego. Według komunikatu Prezesa GUS średnia cena żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2011 r. wynosiła 74,18 zł. i była prawie dwukrotnie wyższa w stosunku do roku ubiegłego.

Stawki podatków od nieruchomości zostały decyzją radnych zwiększone o wskaźnik inflacji. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności wyniosą 0,53 zł od 1m2. Od budynków mieszkalnych: 0,35 zł. od 1m2, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą 12,00 zł. od 1m2. Stawki podatku od środków transportu nie ulegną zmianie i zostaną na poziomie obecnego roku. Wraz z przyjęciem uchwał dotyczących stawek podatkowych rada przyjęła uchwałę w sprawie nowych formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Kolejna uchwała podjęta przez radnych dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez gminę kilku działek w miejscowości Wola Owadowska. Sprawa dotyczy regulacji stanu prawnego drogi, w celu  przygotowania dokumentacji projektowej. Jak wynika z informacji radnego Tadeusza Berlińskiego odcinek, którego dotyczy podjęta uchwała ma ok. 1500 m. długości, jest prostopadły do głównej drogi wiejskiej i biegnie w kierunki wsi Owadów przez bardzo podmokły teren. W trakcie dyskusji nad podjęciem tej uchwały część radnych wyraziła zainteresowanie dokonaniem objazdu dróg, których budowa jest planowana w najbliższym czasie.

Do porządku obrad włączona została uchwała zawierająca zmiany w budżecie gminy. Do budżetu wprowadzona została pierwsza transza dotacji (47 tys. zł) na realizację unijnego projektu zajęć pozalekcyjnych w 3 szkołach z terenu gminy, tj. w Mąkosach Starych, Kozłowie i Woli Goryńskiej. Po stronie wydatków dokonane zostały niewielkie korekty, m.in. zwiększone zostały kwoty przewidziane na: zakup energii (15 tys. zł.), remonty w szkołach oraz zasiłki celowe wypłacane przez GOPS (5 tys. zł.)

Prezentując działalność między sesjami rady gminy pan Wójt Zdzisław Karaś poinformował, że znaczną część swojej aktywności poświęcał działaniom skierowanym na przyspieszenie otrzymania przez gminę dotacji unijnych przyznanych przez Urząd Marszałkowski i Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Do tej pory do budżetu gminy nie wpłynęła refundacja środków, poniesionych z budżetu gminy na zadania inwestycyjne, które już dawno zostały zakończone, w tym na tak poważne zadania jak budowa przedszkola czy modernizacja świetlicy w Jastrzębi. Obecnie trwają kontrole prawidłowości realizacji poszczególnych inwestycji, które poprzedzają wypłatę dotacji. Kolejna sprawa, która absorbowała władze gminy to przygotowanie projektu budżetu na rok przyszyły. Projekt został opracowany w oparciu o wskaźniki określające dochody gmin, przekazane przez ministerstwo finansów oraz na podstawie prognozy planowanych dochodów własnych. Zgodnie z procedurą projekt został przekazany na ręce przewodniczącego rady w celu zaopiniowania przez właściwe komisje. Pan Wójt poinformował również o zmianach w zakresie gospodarki odpadami, które wynikają z nowego ustawodawstwa. Zgodnie z nowymi regulacjami to gminy będą właścicielami śmieci na swoim terenie. Zadaniem urzędu będzie zorganizowanie wywozu, a rady gminy ustalenie zryczałtowanej opłaty, tzw. podatku śmieciowego, jaki będą obowiązkowo płacić wszyscy mieszkańcy. Te nowe rozwiązania zostaną wprowadzone w naszej gminie od 2013 roku. Ostatnia sprawa poruszona przez p. Wójta dotyczyła działalności Związku Międzygminnego „Podradomska Komunikacja Samochodowa”, do którego należy Gmina Jastrzębia. Ten temat szerzej zreferował radny Paweł Wójcik, który jest przedstawicielem rady we władzach Związku. Obecnie trwają prace związane organizacją Związku, który docelowo może stać się konkurencją dla obecnych przewoźników, obsługujących gminy z regionu radomskiego. W tej chwili Związek jest na etapie przejmowania majątku przedsiębiorstwa państwowego PKS.

W dalszej części obrad zabrał głos radny Tadeusz Kuśmierski, który zaproponował podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia diet radnych oraz sołtysów za udział w sesjach. W tej sprawie wypowiedział się radca prawny, który stwierdził, że taki wniosek nie ma charakteru formalnego i nie może być przedmiotem głosowania. Radny został pouczony o możliwości wniesienia do przewodniczącego rady projektu uchwały, która może być ewentualnie ujęta w porządku kolejnego posiedzenia rady. Przy tej okazji wywiązała się dyskusja o celowości proponowanej podwyżki, która zdaniem radnego Jana Wolaka nie jest w obecnym czasie właściwa, zwłaszcza w kontekście trudności finansowych budżetu gminy.

W sprawach różnych radni zostali zapoznani z projektem herbu gminy opracowanym na zlecenie Wójta przez specjalistę z zakresu heraldyki. Projekt herbu nawiązuje do nazwy naszej gminy i przedstawia wizerunek jastrzębia na niebieskim tle. Dalsza procedura związana z przyjęciem herbu polega na przesłaniu wybranego projektu do komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Kultury. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii ze strony tego organu herb może być oficjalnie przyjęty przez radę gminy.

Radni otrzymali również informację o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej przeprowadzonego w bieżącym roku w szkołach podstawowych z terenu Gminy Jastrzębia. Jak wynika z zestawienia zdecydowanie najlepiej wypadli uczniowie ze szkoły w Mąkosach Starych (34,6), a pozostałe placówki osiągnęły bardzo zbliżone wyniki (od 22 do 25,3).

W odpowiedzi na pismo, które wpłynęło do rady od kilku mieszkańców Dąbrowy Jastrzębskiej w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla tej wsi wypowiedział się p. Wójt, który stwierdził, iż tworzenie częściowych planów nie jest celowe i uzasadnione pod wzg. finansowym. W perspektywie kilku lat planowane jest przystąpienie do opracowania planu dla całej gminy, który ureguluje kompleksowo sprawy zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w obecnej sytuacji na terenie gminy jest wciąż znaczna ilość terenów budowlanych, usytuowanych przy głównych drogach, które są uzbrojone w niezbędne media.

Po zakończeniu sesji, zgodnie z ustaleniami dokonanymi na poprzednim posiedzeniu, radni udali się do Lesiowa. Przed kilkoma tygodniami przy szkole w tej miejscowości ułożona została kostka brukowa. W realizacji tego zadania duży udział miał radny Tadeusz Kuśmierski.

Wojciech Ćwierz