Jesteś tutaj: Strona główna :: Radny :: Sesja nr XI (25.10.2011)

Radny

Sesja nr XI (25.10.2011)

XI Sesja Rady Gminy w Jastrzębi

Sesja w dniu 25 października poświęcona była wyborowi ławników. Spośród 7 chętnych dokonano wyboru 3 osób. Po sesji radni wzięli udział w konferencji „Akademia Integracji Społecznej – promocja Dobrych Praktyk Programu Integracji Społecznej” zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi.

Ławnikami wybrane zostały 3 mieszkanki naszej gminy:  Magdalena Bieniek (Wola Owadowska), Katarzyna Kamińska (Mąkosy Nowe) i Teresa Michalska (Wólka Lesiowska).

Inne tematy poruszane na sesji:

Wójt Gminy Jastrzębia przedstawił aktualną sytuację budżetu gminy. Obecny okres związany jest z trudnościami finansowymi, wynikającymi z konieczności dokonania zapłaty za kończone w ostatnim okresie inwestycje, m.in. budowę kanalizacji, przy jednoczesnym braku terminowego odzyskiwania dotacji unijnych, przyznanych przez Zarząd Mazowsza. Jak podkreślił p. wójt do opóźnień dochodzi z uwagi na skomplikowane i długotrwałe procedury oceny wniosków o płatność składanych przez urzędy gmin.

Dodatkowo sytuację finansową pogarszają wzrastające koszty bieżące gminy związane z wzrostem cen, zwłaszcza kosztów energii i paliw. W związku z powyższym pewne wydatki bieżące będą ograniczane lub zaniechane. Te problemy nie oznaczają rezygnacji z istotnych inwestycji planowanych na kolejne lata, ich realizacja będzie jednak uzależniona od pozyskania dotacji na ich realizację, tak krajowych jak i unijnych. W tej chwili trwają prace projektowe dotyczące m.in. inwestycji drogowych, które w miarę możliwości będą wykonane w roku 2012 i dalszej perspektywie.

Spośród spraw poruszanych przez radnych najistotniejsze dotyczą:

– wniosku o przedstawianie przez p. wójta sprawozdania z działalności między sesjami. Wniosek został  zaakceptowany przez radnych (radny P. Wójcik);

– propozycji opracowania harmonogramu dalszych etapów budowy kanalizacji, tak aby cały proces był sprawnie zorganizowany. Intencją wnioskodawcy jest doprowadzenie do koordynacji działań społecznych komitetów powołanych w celu przygotowania dokumentacji projektowej w poszczególnych miejscowościach (radny P. Wójcik);

–  organizacji spotkania radnych w Lesiowie w celu podsumowania i oceny  prac remontowych przeprowadzonych przy miejscowej szkole podstawowej i ewentualnie dokonanie objazdu innych szkół (radny T. Kuśmierski).

Wojciech Ćwierz