Jesteś tutaj: Strona główna :: Radny :: Sesja nr X (29.09.2011)

Radny

Sesja nr X (29.09.2011)

Wrześniowa sesja Rady Gminy w Jastrzębi zdominowana została przez dwie sprawy: stan dróg i sytuację oświaty. Na kilka dni przed wyborami parlamentarnymi z radnymi spotkał się obecny starosta radomski Mirosław Ślifirczyk, była więc okazja do porozmawiania o inwestycjach na drogach powiatowych. Dyskusja na temat oświaty dotyczyła prób poszukiwania ewentualnych oszczędności w funkcjonowaniu gminnych szkół.

Już tradycyjnie radni zaakceptowali zmiany budżetowe zaproponowane przez wójta. Po stronie dochodów w budżet wpisane zostały m.in. wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne (390 tys. zł).  W budżet wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne, polegające na remoncie istniejącej kanalizacji w Jastrzębi w celu jej podłączenia do nowobudowanej sieci kanalizacji ciśnieniowej, z tego względu konieczne jest m.in. usunięcie nielegalnych przyłączy. Po stronie dochodów nastąpiło m.in. zwiększenie kwot zaplanowanych na zakup energii, wynikający ze wzrostu cen. Zwiększona została również kwota przeznaczona na remont dróg gminnych (o 38 tys. zł.)

Wyjątkowym wydarzeniem na sesji rady gminy była wizyta starosty radomskiego Mirosława Ślifirczyka. Głównym tematem jego wystąpienia była prezentacja zadań samorządu powiatowego, a zwłaszcza inwestycji drogowych. Realizowana obecnie przebudowa drogi powiatowej Mąkosy – Wojciechów jest największym zadaniem inwestycyjnym powiatu radomskiego w ostatnich latach. Jak zapewnił starosta po jej zakończeniu rozpoczną się prace projektowe na pozostałych odcinkach na trasie Brzóza – Radom oraz drodze na odcinku od Łukawy poprzez Wolę Goryńską i Bartodzieje do Jastrzębi, gdyż jej stan uległ znacznemu pogorszeniu gdy przejęła ruch w związku z obecną inwestycją.

Przebudowa drogi powiatowej Mąkosy – Wojciechów była przedmiotem interpelacji kilku radnych. Pytania dotyczyły m.in. wykonania skrzyżowania w Jastrzębi, na którym zdaniem wielu mieszkańców będą trudności z widocznością oraz problem ze skrętem w stronę lasu. Poruszono również problem braku dojazdu z nowej drogi dla niepełnosprawnych przy sklepie w Wojciechowie. Ponownie tematem zapytania były zniszczenia na drodze powiatowej od krzyżówek w Jastrzębi w stronę Bartodziej. Droga została poważnie uszkodzona na skutek budowy kanalizacji oraz objazdu drogi Mąkosy – Jastrzębia. Jak zapewnia Wójt Gminy Jastrzębia obecnie trwają rozmowy pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych w Radomiu – właścicielem drogi i wykonawcą kanalizacji w sprawie jej remontu, który ma być wykonany po zakończeniu inwestycji.

Radni podjęli uchwałę o wyrażeniu zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Owadowie. Przy tej okazji wywiązała się dyskusja o stanie gminnej oświaty, w kontekście konieczności jej dofinansowania z budżetu gminy. Zdaniem części radnych rozwiązaniem byłoby przekazanie najmniejszych szkół stowarzyszeniom, które stałyby się dla nich organami prowadzącymi. Inni radni wyrazili obawę, czy takie rozwiązanie nie zakończyłoby się szybką likwidacją takich placówek i bezpowrotną utratą bezpośredniego dostępu do oświaty w kilku miejscowościach, gdzie szkoły mają bardzo długą tradycję i są jedynymi ośrodkami, nie tylko oświaty, ale wszelkiego życia społecznego.

Kolejna uchwała dotyczyła warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Jastrzębia. Przyjęty dokument określa m.in. zasady przyznawania dotacji dla klubów sportowych a jego uchwalenie jest konsekwencją zmian ustawodawczych w tym zakresie.

Pozostałe uchwały podjęte przez radę dotyczą: powołania zespołu ds. wyrażenia opinii o kandydatach na ławników, których wybór zostanie dokonany przez radę do końca października oraz zmian w Strukturze Organizacyjnej SP ZOZ w Jastrzębi

Wojciech Ćwierz