Jesteś tutaj: Strona główna :: Radny :: Sesja nr VI (28.04.2011)

Radny

Sesja nr VI (28.04.2011)

Sesja nr VI (28.04.2011)

 1. Głównym punktem kwietniowej sesji Rady Gminy w Jastrzębi było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok. Uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie.

Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium zostało poprzedzone zapoznaniem się przez radnych ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu za ubiegły rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. Planowane dochody na 2010 rok wyniosły 18.582.939 zł. i zostały wykonane w 99,7%. Wydatki wyniosły 20.330.350 co stanowi 98,4% planu. Rok 2010 został zakończony deficytem w wysokości 1.747.412 zł. Deficyt jak również spłata zadłużenia z lat ubiegłych została sfinansowana przychodami z zaciągniętego kredytu i nadwyżką z lat ubiegłych. Zobowiązania gminy na koniec 2010 r. wynoszą 1.457.919 zł. i stanowią 7,8 wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Kolejna uchwała dotyczyła nadania Szkole Podstawowej w Kozłowie imienia Tadeusza Kościuszki. W posiedzeniu Rady Gminy uczestniczyła pani dyrektor szkoły w Kozłowie, która zaprezentowała radnym postać przyszłego patrona szkoły oraz informacje historyczne wskazujące na jego pobyt w Kozłowie.

3. Do programy sesji włączona została uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3 mln zł. w celu wyprzedzającego finansowania trwającej obecnie budowy kanalizacji. Konieczność zaciągnięcia pożyczki wynika z zasad przekazywania gminie przyznanej już na ten cel dotacji, gdyż środki UE przekazywane są dopiero po zakończeniu inwestycji.  

4. Kolejna wprowadzona do obrad uchwała dotyczy zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 1.640.000 zł. na pokrycie wkładu własnego gminy w budowę kanalizacji. Spłata kredytu nastąpi w okresie 3 lat.

W dalszej części obrad poruszane były sprawy związane bieżącą działalnością gminy.

– jak wynika z informacji wójta obecnie równane są gminne drogi gruntowe, a w najbliższym czasie w miejscach, w których są największe trudności z przejazdem, dokonane zostanie utwardzenie tłuczniem.

– omówione zostały zasady podłączania mieszkańców do budowanej sieci kanalizacyjnej. Koszty przyłącza wraz z dokumentacją techniczną pokrywać będą mieszkańcy we własnym zakresie.

– w  maju mają być odnowione przystanki autobusowe

– radni wskazywali na zły stan powiatowych dróg, zwłaszcza tych które w ostatnich latach przechodziły prace remontowe, m.in. odcinek Jastrzębia – Bartodzieje.

– zwrócono również uwagę na wzrastającą ilość dzikich wysypisk śmieci i konieczność bardziej skutecznego wykrywania sprawców zaśmiecania lasów i przydrożnych rowów.

Wojciech Ćwierz