Jesteś tutaj: Strona główna :: Radny :: Sesja nr V (29.03.2011)

Radny

Sesja nr V (29.03.2011)

Sesja nr V (29.03.2011)

W porządku obrad sesji Rady Gminy w Jastrzębi, która odbyła się w dniu 29 marca 2011 roku obrad znalazło się 9 projektów uchwał.

 – Uchwała w sprawie zmian budżetowych w związku z korektą subwencji oświatowej przyznanej dla gminy Jastrzębia  (Podjęcie powyższej uchwały wymagało dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy na lata 2011-2017);

– uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Józefa Tomalskiego, w związku z jego pisemnym oświadczeniu o zrzeczeniu się mandatu radnego;

– uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy stanowiącej zestawienie cen i opłat za zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków przez Wodociągi Miejskie w Radomiu sp. z o.o.

– uchwała w sprawie przyznania stypendiów i nagród za osiągniecie wyników sportowych;

– uchwała w sprawie zmian w schemacie organizacyjnym SP ZOZ.

– uchwała w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi;

– uchwała w sprawie uchwalenia Programu Wolontarystycznego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi na lata 2011-2015.

Podczas sesji radni i sołtysi obecni na sesji zostali zapoznani z informacjami p. wójta na temat planów reorganizacji struktur policji na terenie powiatu. Posterunek policji działający dotychczas w Jastrzębi nie zostanie zlikwidowany, a jedynie połączony w jedną strukturę z komisariatem w Jedlińsku. Zmiana nie spowoduje zmniejszenia ilości policjantów pracujących w naszej gminie.

Wojciech Ćwierz