Jesteś tutaj: Strona główna :: Radny :: Sesja nr IX (10.08.2011)

Radny

Sesja nr IX (10.08.2011)

Sesja nr IX (10.08.2011)

Po lipcowej przerwie Rada Gminy w Jastrzębi zebrała się na sesji w dniu 10 sierpnia. Projekt porządku obrad obejmował zmiany budżetowe oraz omówienie spraw związanych z ewentualną organizacją dożynek gminnych. W odróżnieniu od poprzednich spotkań tym razem pojawiły się tematy budzące emocje i gorącą dyskusję.

Na wstępie do porządku obrad dodany został punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Jastrzębia nieruchomości położonych w miejscowości Olszowa. Chodzi o kilka niewielkich działek na tzw. Bródku, których przejęcie jest konieczne do prowadzenia prac projektowych na drodze gminnej. W przygotowanie tej inwestycji od kilku miesięcy zaangażowany jest społeczny komitet utworzony przez mieszkańców wsi Olszowa. To dzięki jego działalności w krótkim czasie udało się uzyskać zgodę wszystkich właścicieli działek na przekazanie gruntów na poszerzenie projektowanej drogi. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

 Główną zmianą w budżecie, wprowadzoną na sesji, było zwiększenie kwoty na budowę 600 metrów drogi gminnej w miejscowości Wola Owadowska. Po przetargu koszt inwestycji wzrósł do 162 tys. zł. co wymagało zwiększenia dotychczas zaplanowanej kwoty o 22 tys. zł. Podczas dyskusji doszło do sporu na temat celowości tej inwestycji. Kilku radnych i sołtysów wyraziło pogląd, w którym kwestionowali sens jej realizacji. Jak argumentowali jest to odcinek, który przebiega „przez las” i „za stodołami”, a na terenie gminy jest wiele innych bardziej potrzebnych i wciąż niewyasfaltowanych dróg, zwłaszcza w sołectwie Owadów, Lesiów i Kolonia Lesiów. Ponadto radni zwrócili uwagę, że nie mieli informacji o złożeniu przez gminę wniosku o dotację na tę inwestycję. Jak wynika z odpowiedzi p. wójta, była to jedyna droga, której dokumentacja była gotowa w chwili składania wniosku o dotację w styczniu tego roku, a drogi wymieniane przez radnych i sołtysów nie mają uregulowanego statusu prawnego, bądź najczęściej kolidują z planami przebudowy linii kolejowej lub dróg wyższego rzędu i z tego względu nie mogą powstać w najbliższym czasie. Poza tym dotacja z urzędu marszałkowskiego jest już przyznana i inwestycja musiała być ujęta w budżecie. Ostatecznie radni przyjęli powyższą argumentację i przychylili się do propozycji wszystkich zmian w budżecie gminy.

Kolejny punkt obrad dotyczył spraw związanych z ewentualną organizacją dożynek gminnych. Przewodniczący Rady poinformował radę, że przeprowadził już wstępne konsultacje z niektórymi radnymi i rolnikami i wynika z nich, że większość jest przeciwna organizacji dożynek, z uwagi na złą sytuację w rolnictwie, spowodowaną bardzo trudnymi warunkami pogodowymi i pogarszającą się stale opłacalnością produkcji. Ponadto – jak podkreśli p. Wójt gmina Jastrzębia poniosła starty podczas czerwcowego huraganu i musiała z własnych środków przeznaczyć 30 tys. zł. na zasiłki dla poszkodowanych, co dodatkowo pogarsza sytuację finansową naszego samorządu w dobie ogólnego kryzysu. Radni przychylili się do propozycji aby w 2011 r. nie organizować obchodów rolniczego święta. Podobne zdanie wyrazili obecni na sali sołtysi.

Inne sprawy poruszane na sesji to m.in. problemy związane z trwającą obecnie przebudową drogi powiatowej na odcinku Mąkosy Nowe – Wojciechów, zwłaszcza brak zmian w projekcie, które miały być uwzględnione po spotkaniu z mieszkańcami. W tej kwestii, jak zapewnił p. Wójt będą jeszcze prowadzone rozmowy i być może uda się wprowadzić pewne korekty do projektu.  

Radni zwracali również uwagę na konieczność udrażniania rowów i wykaszania poboczy przy drogach gminnych oraz poważne trudności w zbiorze zbóż w niektórych miejscowościach. Pan Wójt zapewnił, że przypadku dużej ilości sytuacji, w których nie będzie możliwy zbiór, podjęte zostaną działania w celu uznania terenu gminy za objęty klęską żywiołową, natomiast jak już wielokrotnie informował sprawa utrzymania rowów przydrożnych należy do właścicieli nieruchomości, a gmina może interweniować jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy właściciel nie jest w stanie wykonać konserwacji we własnym zakresie. Co się zaś tyczy wykaszania poboczy to ma być ono wykonywane w najbliższych tygodniach.
.
Wojciech Ćwierz