Jesteś tutaj: Strona główna :: Radny :: Sesja nr IV (24.02.2011)

Radny

Sesja nr IV (24.02.2011)

Sesja nr IV (24.02.2011)

Sesja Rady Gminy w Jastrzębi, która odbyła się w dniu 24 lutego 2011 roku była pierwszym spotkaniem radnych w nowym roku. W porządku obrad znalazło się 9 projektów uchwał.

– Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 r. Rada przychyliła się do propozycji wójta, aby nie dokonywać wyodrębniania funduszu sołeckiego. Środki przeznaczone na jego realizację przeznaczone zostaną na wkład własny gminy w realizację dużych inwestycji, które będą planowane w przyszłorocznym budżecie.

-. Uchwała w sprawie pomocy finansowej dla powiatu radomskiego. Pomoc w wysokości 250 tys. zł. przeznaczona będzie na opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1715 Brzóza – Radom wraz z chodnikiem.

 – Uchwała w sprawie zmian budżetowych w związku z realizacją projektu systemowego realizowanego przez GOPS w Jastrzębi. Zmiana polega na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 139 tys. zł. (Podjęcie powyższej uchwały wymagało dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy na lata 2011-2017, które wymagało podjęcia dodatkowej uchwały).

– uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od pani Marii Motyka nieruchomości w miejscowości Wojciechów. Podjęcie uchwały związane jest z koniecznością wykonania odwodnienia kilku działek w Wojciechowie oraz drogi Radom – Brzóza.

– uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Jastrzębia na lata 2010-2025. Wykonanie planu jest obowiązkiem gminy realizowanym zgodnie z kierunkami rozwoju zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Projekt założeń sporządzany jest na okres co najmniej 15 lat, a następnie aktualizowany nie rzadziej niż co 3 lata i stanowi podstawę do ubiegania się o dotacje w zakresie inwestycji związanych np. z termomodernizacją i alternatywnymi źródłami energii.

– uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi.

– uchwała w spawie wyboru przedstawiciela do zgromadzenia związku międzygminnego „Podradomska Komunikacja Samochodowa”. Do składu zgromadzenia wybrany został radny Paweł Wójcik.

– uchwała w sprawie przyznania stypendiów i nagród za osiągniecie wyników sportowych. Wyróżnienia przyznawane będą za wybitne osiągnięcia sportowe lub powołanie do kadry narodowej.

Wojciech Ćwierz