Jesteś tutaj: Strona główna :: Radny :: Sesja nr III (30.12.2010)

Radny

Sesja nr III (30.12.2010)

Sesja nr III (30.12.2010)

Radni przyjęli budżet gminy na 2011 r. zgodnie z wcześniej przedłożonym projektem. Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisji rady. Za jego uchwaleniem głosowało 14 radnych obecnych na sesji. Ze względu na nieobecność przewodniczącego rady Zygmunta Kamińskiego obrady prowadził jego zastępca Józef Tomalski.

(więcej o budżecie – Sesja nr II (22.12.2010) >>>

Jednym z punktów porządku obrad było podjecie uchwały dotyczącej zmiany stawek za wodę dostarczną z gminnej sieci wodociągowej. Stawki dla odbiorców indywidualnych i fiirm uległy zwiększeniu o 0,20 zł netto (bez podatku VAT). Z informacji skarbnika gminy wynika, że mimo podwyższenia opłat za wodę, dochody z tego tytułu nie pokrywają ogółu kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury wodociagowej.

Rada przyjęła również Gminny Program Opieki nad Zabytkami. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jego opracowanie i przyjęcie należy do obligatoryjnych zadań gminy.

——————————————–

O planie opieki nad zabytkami…

 

W teorii program opieki nad zabytkami powinien służyć aktywnemu zarządzaniu zasobem stanowiącym dziedzictwo kulturowe gminy. Wskazane w programie działania powinny być skierowane na poprawę stanu zabytków, ich adaptację i rewaloryzację oraz zwiększenie dostępności do nich mieszkańców i turystów. Jednocześnie działania opisane w planie powinny przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności gminy, podniesienia konkurencyjności oferowanych produktów turystycznych, a także szerszego od dotychczasowego wykorzystania potencjału związanego z zachowanym dziedzictwem kulturowym. W praktyce plan opieki nad zabytkami jest jednym z wielu „dokumentów planistycznych”, do których opracowania zmusza się samorządy. Powstanie tego typu opracowań niewiele lub nic nie zmienia w dziedzinie, której dotyczą. Jedyny zdecydowanie wymierny efekt ich tworzenia to wydatek, który gmina musi ponieść z tytułu zlecenia ich przygotowania. Natomiast brak przyjęcia takiego dokumentu powoduje, że gmina nie może przyjąć najważniejszego dokumentu planistycznego jakim jest plan zagospodarowania przestrzennego.

 

 

W realiach gminy Jastrzębia rola planu nie odbiega od opisanego wyżej standardu. Mamy trzy obiekty wpisane do rejestru zabytków: dwór w Bartodziejach, kościół w Goryniu i kapliczkę w Jastrzębi. Zarówno dwór jak i kościół nie są własnością gminy, więc jej oddziaływanie na obydwa obiekty jest bardzo ograniczone. Co więcej unicestwienie bartodziejskiego dworu, do jakiego doszło w ciągu ostatnich lat, stanowi przykład braku wpływu na ochronę „prywatnych” zabytków zarówno ze strony lokalnego samorządu jak i służb powołanych do ich ochrony, a więc przede wszystkim urzędu konserwatora zabytków.

 

 

Gminy Program Opieki nad Zabytkami będzie wkrótce do pobrania na naszej stronie.

Wojciech Ćwierz