Jesteś tutaj: Strona główna :: Radny :: Sesja nr XIV (29.12.2011)

Radny

Sesja nr XIV (29.12.2011)

Relacja z sesji Rady Gminy w Jastrzębi

Mieszkańcy Bartodziej mogą mieć powody do zadowolenia. W budżecie gminy na rok 2012, uchwalonym na sesji 29 grudnia, zapisana została budowa drogi gminnej do przysiółka naszej wsi zwanego Borkami. To duży sukces społecznego komitetu budowy drogi, który w ciągu kilku miesięcy doprowadził do przygotowania pełnej dokumentacji geodezyjnej i projektowej.

Uchwalenie budżetu na przyszły rok było głównym tematem sesji. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju i kryzys widoczne są także w samorządach, a ich efektem są zmniejszające się dochody własne gmin i malejące subwencje z budżetu państwa. Sytuację komplikują długotrwałe procedury zwrotu dotacji unijnych, na które większość gmin zaciąga wielomilionowe kredyty. Nie inaczej jest w przypadku gminy Jastrzębia. Z tego względu inwestycje zapisane w uchwalonym przed kilkoma dniami budżecie są dość skromne. Z pewnością będzie ich więcej, ale to zależy od  wpływu do budżetu przyznanych dotacji, m.in. zwrotu części wydatków poniesionych na budowę kanalizacji.

Przed przyjęciem nowego budżetu radni dokonali ostatnich zmian budżetowych w uchwale budżetowej na rok 2011. Istotna zmiana to m.in. przesunięcie 444 tys. zł. na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjum, gdyż w zaplanowanych wcześniej na ten cel środkach nie uwzględniono konieczności wypłaty wyrównania nauczycielskich pensji, przysługującego zgodnie z Kartą Nauczyciela. Inny zwiększony wydatek dotyczy zakupu energii na potrzeby gminnej sieci wodociągowej (45 tys. zł.) Po stronie zaplanowanych i niewykonanych w 2011 r. inwestycji wymienić trzeba termomodernizację budynków szkół i świetlic. Wniosek złożony przez gminę o dotację unijną na ten cel nie znalazł się na liście projektów, które uzyskały wsparcie. Sytuację budżetu wydatnie poprawił zwrot podatku VAT z tytułu budowy kanalizacji, zrealizowanej w roku 2011 .
 
Wracając do budżetu na rok 2012, zaplanowane dochody mają wynieść 21.432.685 zł. a wydatki 19.381.495 zł. Inwestycje zaplanowane na rok 2012 to m.in. budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jastrzębi, budowa drogi w Bartodziejach, termomodernizacja szkoły w Mąkosach Starych i budowa placu zabaw w Woli Goryńskiej. Na kilka inwestycji zabezpieczone zostały fundusze, które zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji technicznej, są to następujace zadania: droga w Jastrzębi (do lasu), droga w Woli Owadowskiej, budowa kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków. Na spłatę pożyczek i kredytów w 2012 roku wydane zostanie 3.706.495 zł. A obecne zadłużenie gminy to 5.036.495 zł. Za przyjęciem budżetu zagłosowało 14 radnych, a jeden wstrzymał się od głosu.

Rada przyjęła także następujące programy na rok 2012: Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z zabezpieczoną kwotą 30 tys. zł., Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (60 tys. zł.) oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii (15 tys. zł.).

Z innych spraw poruszanych na sesji wymienić należy informację p. Wójta na temat oceny stanu technicznego odcinka starej kanalizacji sanitarnej na odcinku od krzyżówek do oczyszczalni w Jastrzębi, który został połączony z nowo wybudowaną siecią i stanowi obecnie jej integralną część. Jak wynika z analizy specjalistów ten fragment kanalizacji jest w katastrofalnym stanie technicznym i musi być wymieniony, co wiąże się ze znacznymi wydatkami, a ponadto będzie skomplikowane, gdyż częściowo rury kanalizacyjne znajdują się pod obiektami komunalnymi.

Jak poinformował p. Wójt w ostatnich dniach grudnia udało się zakończyć regulację stanu prawnego nieruchomości, na której znajduje się szkoła w Owadowie. Była to bardzo skomplikowana procedura, wymagająca wielu uzgodnień z mieszkańcami i wykonania skomplikowanej dokumentacji geodezyjnej.

Wojciech Ćwierz