Jesteś tutaj: Strona główna :: O gminnych inwestycjach (obecnych i przyszłych)

Aktualności

O gminnych inwestycjach (obecnych i przyszłych)

Na jakie cele wydawane są pieniądze z budżetu gminy, a więc nasze podatki, to pytanie na które warto znać odpowiedź. Mieszańcy chcą nie tylko wiedzieć, co się dzieje z ich pieniędzmi, chcą również decydować o tym jakie inwestycje będą realizowane, bo to jest istotą samorządu. Dokładnie w taki sposób postrzegam swoją rolę jako radnego, zabiegając o to, aby podział budżetu był przejrzysty, wynikał z potrzeb społecznych i był konsultowany z mieszkańcami.
.
Wojciech Ćwierz

W samorządzie gminnym obowiązuje podział kompetencji pomiędzy organami gminy, a więc radą składająca się z 15 radnych i wójtem. Rada uchwala budżet wskazując konkretne inwestycje, a wójt ma za zadanie je wykonać, mając przy tym znaczną swobodę w realizacji wydatków bieżących, takich jak np. promocja sięgająca kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zdarza się jednak, że organ wykonawczy nie konsultuje z radnymi planowanych inwestycji, zlecając opracowanie dokumentacji konkretnych zadań i przedstawiając je do publicznej wiadomości na zasadzie faktów dokonanych.

W związku z wątpliwościami jakie pojawiły się wśród radnych na wrześniowej sesji odnośnie przejrzystości planowania zadań inwestycyjnych  postanowiłem o zwołaniu komisji finansów i zwróciłem się do pani Wójt Elżbiety Zasady o udzielenie szczegółowych informacji na temat wykonania tegorocznych inwestycji oraz wskazania zadań, które są przygotowywane do realizacji w roku 2017 z udziałem środków unijnych. Posiedzenie komisji odbyło się 13 października, wzięli w nim udział wszyscy radni, wójt oraz skarbnik i sekretarz gminy, a także pracownik zajmujący się bezpośrednio inwestycjami. Na spotkaniu omówione zostały obecne i planowane inwestycje oraz wstępne propozycje radnych i sołtysów dotyczące przyszłorocznego budżetu.

Część z przedstawionych informacji była dla wielu radnych zaskoczeniem, zwłaszcza w zakresie przedsięwzięć, które mają być wykonane z udziałem dotacji, w ramach współpracy ze stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dziedzictwo i Rozwój”. A mają być to następujące zadania:

   1. Budowa placu zabaw w Goryniu (24 tys. zł)
   2. Siłownie terenowe w Lesiowie, Kozłowie i Jastrzębi (łącznie 61 tys. zł)
   3. Zagospodarowanie terenu obok zbiornika wodnego w Jastrzębi poprzez budowę obiektów małej architektury służącej wypoczynkowi i rekreacji (250 tys. zł)
   4. Budowa boiska w Mąkosach Starych (93 tys. zł)
   5. Organizacja imprezy plenerowej „Turniej Sołectw”
.

Z pewnością planowanie wydatków gminnego budżetu powinno być w pełni przejrzyste, a proponowane inwestycje powinny być odpowiednio wcześniej przedstawiane radnym. Tak uzgodnione i omówione wcześniej plany inwestycyjne pozwoliłyby uniknąć sporów, do jakich doszło w ubiegłym roku. Dla przypomnienia, autorski projekt budżetu na rok 2016 przedstawiony przez panią Wójt bez uprzednich konsultacji z większością rady został poddany bardzo krytycznej ocenie. Ostatecznie uległ istotnym korektom i został uchwalony przez Radę Gminy z uwzględnieniem wielu zadań zgłoszonych przez radnych, które zostały zrealizowane i cieszą mieszkańców gminy, jak choćby plac zabaw w Woli Owadowskiej, oświetlenie w Bartodziejach czy wyposażenie świetlicy w Goryniu.

Bez wątpienia spotkanie, które odbyło się 13 października przybliża nasz samorząd do stosowania lepszych praktyk w decydowaniu o gminnym budżecie i większej transparentności w działaniu władz, czego konkretnym przejawem jest publikacja na stronie internetowej gminy „sprawozdania z inwestycji na terenie gminy Jastrzębia”. Szkoda tylko, że zamieszczony wykaz jest niepełny (nie ma w nim wszystkich inwestycji) i nie zawiera informacji o kosztach jakie zostały poniesione na wykonanie konkretnych zadań.