Jesteś tutaj: Strona główna :: Relacja z sesji Rady Gminy Jastrzębia

Aktualności

Relacja z sesji Rady Gminy Jastrzębia

Sesję Rady Gminy Jastrzębia, która odbyła się 30 września, zdominowała sprawa budowy drogi w Jastrzębi. Po dyskusji radni podjęli decyzję, że ta inwestycja nie będzie rozpoczęta jesienią, a przetarg zostanie unieważniony. Zdaniem radnych mieszkańcy wsi Jastrzębia tak jak mieszkańcy innych sołectw powinni mieć finansowy udział w projekcie drogi. Dyskusyjny jest również pomysł wójta, aby budowę zacząć pod koniec października i pozostawić rozgrzebany plac budowy na okres zimy.

Kontrowersje wokół budowy drogi w Jastrzębi spowodowały odrzucenie przez radę projektu zmian w budżecie gminy w kształcie zaproponowanym przez wójta Zdzisława Karasia. Przypomnijmy, że na poprzedniej sesji wójt zwrócił się do radnych o rozstrzygnięcie odnośnie tej inwestycji, a dokładnie podjęcie decyzji czy droga w Jastrzębi ma powstać w pełnym zakresie, a więc wraz z budową chodnika i odwodnieniem, czy w ograniczonym wymiarze poprzez wykonanie asfaltowej nakładki, czy też ma nie być w ogóle realizowana. Radni zaskoczeni postawieniem przez wójta przed koniecznością dokonania takiego wyboru zdecydowali wówczas nieznaczną większością, że droga ma powstać w pełnym zakresie. Jak się wówczas po raz pierwszy dowiedzieli planowany koszt pełnej wersji inwestycji miał wynieść około 900 tys. zł, przy jedynie 400 tys. zł. zaplanowanych na ten cel w budżecie. Według koncepcji wójta kilka dni po sesji miał się odbyć przetarg, a po nim rada miałaby dołożyć brakujące środki, tak aby można było podpisać umowę z wykonawcą. Wszyscy byli przekonani, że zgodnie z zapisami budżetu na rok 2013 droga będzie w całości przebudowana jeszcze jesienią, gdyż jest na to wystarczająca ilość czasu. Jak się okazało wójt, nie informując rady, podzielił wykonanie drogi na 2 etapy, w ten sposób, że około 30% robót miałoby zostać wykonane jeszcze w tym roku, a reszta do końca czerwca 2014 roku. O takich zapisach w specyfikacji przetargu radni dowiedzieli się dopiero na sesji 30 września, gdy nastąpiło już otwarcie ofert i okazało się, że całość zadania kosztować będzie około  1 200 000 tys. zł., a więc znacznie więcej niż zakładano.

Wójt pytany o powody rozdzielenia inwestycji stwierdził, że prace trzeba rozpocząć jeszcze w tym roku, aby wykonać odwodnienie drogi, ponieważ mieszkańcy tej części Jastrzębi są zalewani w okresie nasilonych opadów i roztopów. Radni podczas dyskusji wyrazili zdziwienie decyzją wójta i nie podzieli jego argumentów. Z pewnością zalewanie posesji to bardzo ważny powód, ale główną przyczyną rozbicia tej inwestycji na dwa lata jest ich zdaniem brak środków w budżecie gminy. Trudna sytuacja mieszkańców zalewanych posesji trwa od wielu lat i nie była do tej pory dla gminy przedmiotem większej troski, a wystarczyło wykonać samo odwodnienie istniejącej drogi. Radni doszli do przekonania, że nie ma powodu rozpoczynania budowy jesienią i pozostawiania rozgrzebanej inwestycji na zimę. Całość prac może być przecież wykonana w okresie wiosennym, a czerwcowy termin jej zakończenia jest realny bez sztucznego dzielenia zadania na dwa lata.

Drugą i być może główną przyczyną niewyrażenia przez radę zgody na rozpoczęcie budowy drogi w Jastrzębi to brak finansowego udziału mieszkańców w przygotowaniu projektu przebudowy drogi. Jak podkreślało wielu radnych inwestycje drogowe ostatnich lat były realizowane przy aktywnym udziale społecznych komitetów, mieszkańcy Jastrzębi nie partycypowali w kosztach opracowania dokumentacji geodezyjnej i projektowej. Zdaniem radnych wszyscy mieszkańcy gminy powinni być w tym zakresie traktowani w ten sam sposób, radni chcą by było sprawiedliwie.

Osobiście uważam, że droga w Jastrzębi jest bardzo potrzebna i konieczności jej budowy nie można kwestionować, ale radni z sołectw, w których mieszkańcy ponosili i ponoszą znaczny udział w przygotowaniu dokumentacji są bardzo rozżaleni, że inni nie muszą się dokładać do projektu. Poza tym byłem przekonany, że droga zostanie w całości wykonana w bieżącym roku, gdyż prace budowlane można z powadzeniem prowadzić przez minimum półtora miesiąca, a przy sprzyjających warunkach znacznie dłużej. Z tego względu przychyliłem się do zdania większości, która zadecydowała o rezygnacji z rozpoczynania budowy jesienią i jej rozwlekania na wiosnę przyszłego roku. Konsekwentnie uważam, że główny powód zamieszania z drogą w Jastrzębi to nieprzygotowanie przez Urząd Gminy na czas dokumentacji i brak zapewnienia zgody mieszkańców na jej realizację, ponieważ inwestycja była przez radnych ujęta w budżecie w grudniu 2012 roku i już dawno powinna być oddana do użytku. Jeśli ktoś zarzuca moim działaniom populizm, to zadaje pytanie czy kumulowanie w przyszłym roku, a więc w roku wyborczym gminnych inwestycji, w tym kilku we wsi Jastrzębia, takim populizmem nie jest?

Do porządku obrad wprowadzony został dodatkowy punkt, którym było sprawozdanie przewodniczącego komisji rewizyjnej Pawła Wójcika, dotyczące przygotowania gminnych szkół do nowego roku szkolnego wraz z informacją o kosztach funkcjonowania każdej placówki. Jak wynika ze sprawozdania szkoły są właściwie przygotowane do prowadzenia zajęć, natomiast pewne uwagi członkowie komisji mieli do sposobu wykonania ostatnich inwestycji, zwłaszcza remontu w szkole w Kozłowie. Do tego zadania zarówno radni jak i nauczycielka pełniąca obowiązki dyrektora szkoły mają duże zastrzeżenia, jak wynika z ze sprawozdania firma wykonująca prace nie wykonała ich w terminie i zostawiła po sobie nieporządek, który uprzątali rodzice uczniów, ponadto konkretne zarzuty dotyczą sposobu wykonania prac, m.in. w łazience, w której zamurowane zostało okno. Przewodniczący komisji rewizyjnej zwrócił również uwagę, że pewne sprawy i problemy zgłaszane przez dyrektorów podczas ubiegłorocznej wizytacji szkół nie zostały dotychczas załatwione mimo ich przedstawienie przez komisję do urzędu gminy.

Wójt Zdzisław Karaś odnosząc się do sprawozdania komisji na wstępie skupił się na odpowiedzialności dyrektorów za funkcjonowanie placówek oświatowych, podkreślając jednocześnie, że wizytował każdą ze szkół i zwracał uwagę na konieczność właściwej realizacji wszystkich prac. Ponadto wójt podkreślił, że firmy wybierane do realizacji zadań, startując w przetargach zaniżają ceny i bardzo trudno wyegzekwować od nich wykonanie jakichkolwiek prac, które nie są ujęte w projekcie, a często zdarza się, że pewne prace nie są ujmowane w kosztorysach. Jak poinformował wójt w szkołach aktualnie wykonywane są dalsze prace remontowe, w Mąkosach Starych wymieniony został komin, a kolejny wymieniony zostanie w Kozłowie. Jak podkreślił duży udział w powstaniu parkingu z kostki brukowej przy szkole w Kozłowie mieli mieszkańcy, za co należą się im podziękowania.

Oceniając wydatki ponoszone na funkcjonowanie szkół komisja rewizyjna zwróciła uwagę, że w obecnie gmina Jastrzębia nie jest w stanie utrzymać szkół z ministerialnej subwencji i corocznie dokłada do oświaty znaczną kwotę.

Ponadto na sesji radni zostali zapoznani z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu gminy Jastrzębia za pierwsze półrocze, dokonali zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i przyjęli uchwałę w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015

W sprawach różnych poruszony został m.in. temat komunikacji publicznej na terenie gminy Jastrzębia. Wójt Zdzisław Karaś odnosząc się do obecnej sytuacji na terenie gminy Jastrzębia, w której dwie firmy konkurują ze sobą na trasie L, stwierdził, że trudno stwierdzić czym skończy się ta konkurencja, być może po pewnym czasie nie będzie żadnego przewoźnika. Poza tym gminy skupione w związku międzygminnym będą starać się zwiększać rolę PKS poprzez zlecanie temu przedsiębiorstwu obsługi konkretnych linii. Obecnie gmina nie dokłada do linii L obsługiwanej przez PKS, natomiast koszt obsługi linii nr 18 obsługiwanej przez MPK, dojeżdżającej do Kozłowa to ok. 8 tys. kwartalnie.

Porządek obrad XXX Sesji Rady Gminy Jastrzębia >>>

Projekt zmian w budżecie >>>

Projekt wieloletniej prognozy finansowej >>>

Projekt Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 >>>

Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze >>>

 Wojciech Ćwierz

tel.500-235-548

e-mail: wojtek@bartodzieje.pl